სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ამილახვარი. История возникновения теории вероятностей. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. თბილისი; გვ. 64-67.

Л. Чхартишвили. Итерационное определение наибольшего по модулю корня алгебраического уравнения. Науч. разыс. ТУИЧ. 2008წ. 4, 72-81.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Кикнадзе Х.Л., Хосрошвили Е.З., Влажность завядания и ее энергетически эквивалентный показатель . Ж. Известия аграрной науки. 2010წ. том 8, ном 2, с.45-50.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Нибладзе Н.Ш., Хосрошвили Е.З., Искусственные грунты и направления их исследования.. Сб.трудов института водного хозяйства. 2007წ. № 63, с.135-138.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Каранадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. К вопросу о расчете ΔHf298, ΔGf298 и S298 силикатных соединении.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. Vol.10 No1 გვ.82-88 ISSN1512-0686.

М. Талаквадзе, თ.მჭედლიშვილი, მ. ქაშიბაძე, ვ. იობაძე, დ. ბიაშვილი. К анализу производительности обработки на автоматических станочных линиях. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N 3 (40).

Т. Мчедлишвили, Чхаидзе Ш.А., Чхаидзе А.В. . К анализу динамики многосвязной системы тягового привода электрoвоза.. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. », № 3(8), с. 21-25..

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, T.mWedliSvili d.balaxaZe k.demetraSvili g.nadiraSvili. К анализу динамики системы привода подвесной канатной дороги. Проблемы механики» Тбилиси 2012 №4(49) . 2012წ. .

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, Т. Мчедлишвили В. Кириа П.Нариманашвил. К анализу качества обработанной поверхности на копировальном устроистве для шлифо-ваниая сложнопрофильных поверхностей.. ტრანსპორტი და მანქანათ- მშენებლობა#3(11) 2008წ გამომცემლობა“ტრანსპორ- ტი და მანქანათმშენებლო-ბა”სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2008წ. .

Т. Мчедлишвили, Чхаидзе Г.А., Чхаидзе А.В., . К анализу стационарных динамических режимов движения в системе тягового привода электровоза. Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" . 2002წ. № 1(6), с. 28-35..

გ. მაღალაშვილი. К вапросу научного обоснования лечебного воздействия на человеческий организм минералов и пирамиды.. კავკას. მინერ. ნედლ. ინსტიტუტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი . 2009წ. გვ. 324-327.

ი. ხართიშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ი. რომანაძე. к вапросу синтеза електромеханических следяших проводов по заданным переходным процессам. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №1(26).

Л. Метревели. К воаросу оптимизации психологической подготовки специалистов. „ინტელექტი“. 2012წ. N1(12), 209-210.

Д. Гургенидзе, Д. Намгаладзе. К возможности определения траектории струи нефти. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

П. Явич. К возможности применения некоторых соединений оксикислот в кремах и мазях в качестве УФ-фильтров. South Caucasian Dermatology and Venerology. 2007წ. № 5, 67-71.

Л. Ебаноидзе, И. Бердзенишвили. К Вопрису каталитческой активности ферментов. Журнал ассоциации керамиков Грузии. 2007წ. 1(17). Тбилиси с. 10-11.

И. Бердзенишвили. К Вопрису каталитческой активности ферментов. Журнал ассоциации керамиков Грузии.. 2007წ. 1(17).Тбилиси, с. 10-11.

И. Бердзенишвили Л. Эбаноидзе. К Вопрису каталитческой активности ферментов. Журнал ассоциации керамиков Грузии.1(17). с. 10-11. 2007წ. Тбилиси.

Г. Гуния, Сванидзе З.С.. К вопросам оценки особенностей влияния гидроэлектрических сооружений горных регионов на экологическое состояние прилегающих территорий . სტუ–ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“ შრომები . 2012წ. ტ.1, გვ.42–47.

З. Сванидзе. К вопросам оценки особенностей влияния гидроэлектрических сооружений горных регионов на экологическое состояние прилегающих территорий. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“ (თბილისი, სტუ 19–21 სექტემბერი, 2012) შრომები – თბ., სტუ, 2012, ტ.1, გვ.42–47. 2012წ. ტ.1, გვ.42–47.