სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Б. Маисурадзе, . А. Симонгулашвили Т.В. Шарашенидзе М.О. Цирдава С.С. Небиеридзе Майсурадзе Б.Г.. Исследование, разработка и промышленное освоение технологии выплавки силикомарганца из бедных высокожелезистых руд на Ферросплавном мини-заводе ,,Метекс,,. Труды ГТУ. 2009წ. N1 (471), с. 52-56.

A. Sharvashidze, N. Davitashvili, ჩხაიძე ა.. Исследованиие динамической точности системы для торможения вагона с односторонним нажатием колодок.. Проблемы прикладной механики (Международный журнал) . 2002წ. ISSN 1512-0740. № 3(8) / 2002. с. 26-43..

Хелая Э., Салуквадзе М. , Киладзе Р.. Исследования Z -I отношений для жидких конвективных атмосферных осадков Кахетинского региона Грузии. Труды Института геофизики им. М. Нодиа. 2008წ. т. LX, с. 234-236.

Хелая Э. , Салуквадзе М, Киладзе Р. .... Исследования Z -I эмпирического соотношения для супер-ячейковых конвективных облаков теплого сезона года Кахетинского региона Грузии. Труды Института геофизики им. М. Нодиа. 2009წ. т. LXI, с. .

М. Тачтачишвили. Исследования механизма рассеяния дырок в твердых растворах Pb1-xSnxSe. БИВУ ГКНТ ГССР . 1988წ. #407-Г88, გვ,11.

მ. თაქთაქიშვილი, Каландадзе, Кекелидзе, Кучеренко, Шотов. Исследования механизма рассеяния носителей заряда в твердых растворах Pb1-xSnxSe из измерений холловской подвижности. . 1991წ. ГТУ, труды #4 .

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, М.М.Чантурия, А.П.Нариманидзе. Исследования в области координационных соединении металлов с гидразонами изоникотингидразида.. Труды Цхум-Абхазской Академии наук. 2011, 1. с.351-364. Изд. «Меридиани». 2011წ. .

И. Биджамов Якир. Исследования в области электроэнергетики и электрических машин.. Науч.техн. жур. “Энергия”. . 2009წ. Тбилиси. №4(52)-2, с. 23-27.

ბ. გოგიჩაშვილი, Т.И.Бучукури, Т.Т.Церцвадзе, Б.Т.Бучукури. Исследования возможности примене- ния нетрадиционного восстановителя для получения комплексных сплавов. . Проблемы металлугии сврваки и метал- ловедения. № 2(16) Тбилиси,2007 . 2007წ. 2 ;4-8.

Т. Церцвадзе, Т.И.Бучукури, Б.Г.Гогичаишвили, Б.Т.Бучукури, . Исследования возможности примене- ния нетрадиционного восстановителя для получения комплексных сплавов. Проблемы металлугии сврваки и метал- ловедения. 2007წ. N2 (16).

თ. შარაშენიძე. Исследования вопросов применения МИКРО-ЭВМ в аналитическом приборостроении. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1985წ. .

М. Цинцадзе, Н.Бекошвили Д.Кекелидзе Г.Цотадзе Б.Квирквелия. Исследования качества вод с применением атомно- асбсорбиционного спектрометра ANALYST 800. Химический журнал Грузии. 2013წ. Т.13 №2. с.104-108 .

ო. ვერულავა. Исследования сигналов био-объектов. Тезисы докладов Респ. науч.тех. конференции. Изд. ГПИ. 1979წ. 2გვ.

ო. ვერულავა. Исследования сигналов био-объектов. Тезисы докладов Респ. науч.тех. конференции. Изд. ГПИ. 1979წ. .

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Исследования эффективности некоторых противоударных средств и их влияние на режим работы центробежных грунтовых насосов . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность, № 12 . 1969წ. 16 с.

მ. ხუციშვილი, Л. Киквадзе А. Г. Прангишвили , Суламанидзе, Ц. Дарчиашвили, Г. Хуцишвили . Исслодование коеффициента использования порошка в зависимости от основных параметров высокоентальпийных ламинарных потоков плазмы . Энергия. – 2008. . 2008წ. -№3. (47) ст.82-86. .

რ. რუხაძე. Истинные причины развала СССР c политической точки зрения.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #27, თბილისი, . 2013წ. .

ნ. ამილახვარი. История возникновения теории вероятностей. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. თბილისი; გვ. 64-67.

Л. Чхартишвили. Итерационное определение наибольшего по модулю корня алгебраического уравнения. Науч. разыс. ТУИЧ. 2008წ. 4, 72-81.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Кикнадзе Х.Л., Хосрошвили Е.З., Влажность завядания и ее энергетически эквивалентный показатель . Ж. Известия аграрной науки. 2010წ. том 8, ном 2, с.45-50.