სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Биджамов Якир. Исследования в области электроэнергетики и электрических машин.. Науч.техн. жур. “Энергия”. . 2009წ. Тбилиси. №4(52)-2, с. 23-27.

ბ. გოგიჩაშვილი, Т.И.Бучукури, Т.Т.Церцвадзе, Б.Т.Бучукури. Исследования возможности примене- ния нетрадиционного восстановителя для получения комплексных сплавов. . Проблемы металлугии сврваки и метал- ловедения. № 2(16) Тбилиси,2007 . 2007წ. 2 ;4-8.

Т. Церцвадзе, Т.И.Бучукури, Б.Г.Гогичаишвили, Б.Т.Бучукури, . Исследования возможности примене- ния нетрадиционного восстановителя для получения комплексных сплавов. Проблемы металлугии сврваки и метал- ловедения. 2007წ. N2 (16).

თ. შარაშენიძე. Исследования вопросов применения МИКРО-ЭВМ в аналитическом приборостроении. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1985წ. .

М. Цинцадзе, Н.Бекошвили Д.Кекелидзе Г.Цотадзе Б.Квирквелия. Исследования качества вод с применением атомно- асбсорбиционного спектрометра ANALYST 800. Химический журнал Грузии. 2013წ. Т.13 №2. с.104-108 .

ო. ვერულავა. Исследования сигналов био-объектов. Тезисы докладов Респ. науч.тех. конференции. Изд. ГПИ. 1979წ. 2გვ.

ო. ვერულავა. Исследования сигналов био-объектов. Тезисы докладов Респ. науч.тех. конференции. Изд. ГПИ. 1979წ. .

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Исследования эффективности некоторых противоударных средств и их влияние на режим работы центробежных грунтовых насосов . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность, № 12 . 1969წ. 16 с.

მ. ხუციშვილი, Л. Киквадзе А. Г. Прангишвили , Суламанидзе, Ц. Дарчиашвили, Г. Хуцишвили . Исслодование коеффициента использования порошка в зависимости от основных параметров высокоентальпийных ламинарных потоков плазмы . Энергия. – 2008. . 2008წ. -№3. (47) ст.82-86. .

რ. რუხაძე. Истинные причины развала СССР c политической точки зрения.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #27, თბილისი, . 2013წ. .

ნ. ამილახვარი. История возникновения теории вероятностей. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. თბილისი; გვ. 64-67.

Л. Чхартишвили. Итерационное определение наибольшего по модулю корня алгебраического уравнения. Науч. разыс. ТУИЧ. 2008წ. 4, 72-81.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Кикнадзе Х.Л., Хосрошвили Е.З., Влажность завядания и ее энергетически эквивалентный показатель . Ж. Известия аграрной науки. 2010წ. том 8, ном 2, с.45-50.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Нибладзе Н.Ш., Хосрошвили Е.З., Искусственные грунты и направления их исследования.. Сб.трудов института водного хозяйства. 2007წ. № 63, с.135-138.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Каранадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. К вопросу о расчете ΔHf298, ΔGf298 и S298 силикатных соединении.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. Vol.10 No1 გვ.82-88 ISSN1512-0686.

М. Талаквадзе, თ.მჭედლიშვილი, მ. ქაშიბაძე, ვ. იობაძე, დ. ბიაშვილი. К анализу производительности обработки на автоматических станочных линиях. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N 3 (40).

Т. Мчедлишвили, Чхаидзе Ш.А., Чхаидзе А.В. . К анализу динамики многосвязной системы тягового привода электрoвоза.. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. », № 3(8), с. 21-25..

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, T.mWedliSvili d.balaxaZe k.demetraSvili g.nadiraSvili. К анализу динамики системы привода подвесной канатной дороги. Проблемы механики» Тбилиси 2012 №4(49) . 2012წ. .

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, Т. Мчедлишвили В. Кириа П.Нариманашвил. К анализу качества обработанной поверхности на копировальном устроистве для шлифо-ваниая сложнопрофильных поверхностей.. ტრანსპორტი და მანქანათ- მშენებლობა#3(11) 2008წ გამომცემლობა“ტრანსპორ- ტი და მანქანათმშენებლო-ბა”სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2008წ. .

Т. Мчедлишвили, Чхаидзе Г.А., Чхаидзе А.В., . К анализу стационарных динамических режимов движения в системе тягового привода электровоза. Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" . 2002წ. № 1(6), с. 28-35..