სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Х. Тодадзе. Краткий обзор Грузинских монастырских порядковю. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, рდა რელიგია, მოხსენებათა კრებული. 2014წ. გვ.227-236.

К. Чкуасели, რ.გოგალაძე,თ.კოკაია,ბ.ჭურჭელაური. Краткий обзор существующих методов профилирования сопряженных поверхностей. . ტრანსპორტი. 2007წ. N1(2) გვ.33-34.

ა. მამულაშვილი, Цинцадзе Г.В., Энделадзе И.О., Чубинидзе А.А.. Кристалическая структура Ba2(CH3COO)2H2∙ ∙ [( CH3COO)3] H2∙ ∙ [( CH3COO)3] . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . . 2009წ. ტ. 35 #3, 5გვ.

М. Цинцадзе, А.М.Магеррамов Р.А.Алиева Г.Г.Назарова Ф.Н.Бахманова Ф.С.Алиева Р.К.Аскеров Ф.М.Чырагов. Кристаллическая молекулярная структура комплекса никеля (II) с 3-[4-карбоксифенильазо]- пентадионом-2,4. . Вестник Бакинского Университета", Т.15. 2016წ. .

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Г.И. Церцвадзе М.В.кобахидзе. Кристаллогеометрия самоакомодирующихсякристалловбейнитной фазы в сплавах медь-цынк. Изд. Мецниереба. Сообщения а АН ГССР. 1987წ. Т.126, №2, стр.297-300.

ნ. ჩხაიძე. Критерии зффенктивнлости и условия зксперимента для исследования систем приклавных задач. Известия аграрной науки. 2008წ. ტ. 1N2 გვ. 62-65.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Критерий оценки процесса автомобилизации в странах Южнокавказского региона. Труды ГТУ № 2(456). 2005წ. с. 181-185.

Л. Итриашвили. Критическая влажность почвогрунтов и метод ее определения.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.87-92..

თ. ყიფიანი. Критическая частота вращения сортирующего цилиндра . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3(35). 2009წ. გვ. 33-34.

И. Круашвили, Круашвили И. Г., Мирцхулава З. Ц ., Кухалашвили Е. Г., Губеладзе Д. О. , Буачидзе А. К.. Критические скорости течения в земляных каналах при наличии фильтрации. Научные Труды, Груз. СХИ "Орошение земель в горных и предгорных условиях Грузии ". 1985წ. Тбилиси, сс. 53-58.

Р. Канашвили, Чохонелидзе М.И.. Кубово–кучное выщелачивание кварцитовых руд. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения им. Ф.Н. . 2006წ. № 3, (13) с. 68–73.

Г. Каишаури, Л. Г. Базерашвили, Л. В. Гарибова. Культивирование съедобных грибов в Грузии. Труди Армянской сельскоозяйственной Академии и Государственного аграрного университета Грузии "Проблемы сельскохозяйственной науки." Ереван-Тб.. 2001წ. с.28-30.

მ. ყიფშიძე, ვ.კავთუაშვილი. культура бренда. გამომცემლობა. 2006წ. 3 გვ.69-78.

Т. Мегрелишвили. Культурный модус русскоязычной литературы Грузии как элемент развития постмодерной художественности. „Scripta manent“, . 2010წ. № 4 (11), გვ. 25-36..

Л. . Л. Гвенетадзе, Некоторые теоретические и методологические aспекты оценки Эффективности управления компанией. „მაცნე“ -კავკასიის საერთაშორისო უინივერსიტეტი . . 0წ. 2015წ. N8., გვ. 65-69..

Ш. Зазашвили. Л. Гиоргашвили, Решение граничных задач статики теории упругости для шарового кольца. . Сообщ. АН ГССР, . 1982წ. 105, №1, 53-76.

Ш. Зазашвили. Л. Гиоргашвили, Решение основных граничниых задач статики теории упругости для эксцентрического шарового кольца. Тезисы докл. репуб. школы-конф. по общей мех. и теории упругости, Телави, . 1981წ. 67- 69.

Ш. Зазашвили. Л. Гиоргашвили, Решение основных гранично-контактных задач статики теории упругости для областей ограниченной концентрическими сферами. Тезиси 23 респуб. науч. технич. конф. Тбилиси. 1981წ. 63 .

И. Цомая. Лабораторный регламент по производстве препарата ,,ТИОЛ".. Министерство здравоохранения, Республика Грузия, Тбилиский Гос. Мед. Универ-ситет. 1994წ. ст. 1-46.

Т. Бжалава, З.А. Давитaдзе, В.В. Фадеев . Лазерная диагностика органических примесей и взвеси в Тихом океане, в районе добычи железо- марганцевых конкреций. Труды ГТУ, Тбилиси. 1994წ. № 1 (403) .