სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ვერულავა. Исследования сигналов био-объектов. Тезисы докладов Респ. науч.тех. конференции. Изд. ГПИ. 1979წ. 2გვ.

ო. ვერულავა. Исследования сигналов био-объектов. Тезисы докладов Респ. науч.тех. конференции. Изд. ГПИ. 1979წ. .

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Исследования эффективности некоторых противоударных средств и их влияние на режим работы центробежных грунтовых насосов . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность, № 12 . 1969წ. 16 с.

მ. ხუციშვილი, Л. Киквадзе А. Г. Прангишвили , Суламанидзе, Ц. Дарчиашвили, Г. Хуцишвили . Исслодование коеффициента использования порошка в зависимости от основных параметров высокоентальпийных ламинарных потоков плазмы . Энергия. – 2008. . 2008წ. -№3. (47) ст.82-86. .

რ. რუხაძე. Истинные причины развала СССР c политической точки зрения.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #27, თბილისი, . 2013წ. .

ნ. ამილახვარი. История возникновения теории вероятностей. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. თბილისი; გვ. 64-67.

Л. Чхартишвили. Итерационное определение наибольшего по модулю корня алгебраического уравнения. Науч. разыс. ТУИЧ. 2008წ. 4, 72-81.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Кикнадзе Х.Л., Хосрошвили Е.З., Влажность завядания и ее энергетически эквивалентный показатель . Ж. Известия аграрной науки. 2010წ. том 8, ном 2, с.45-50.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Нибладзе Н.Ш., Хосрошвили Е.З., Искусственные грунты и направления их исследования.. Сб.трудов института водного хозяйства. 2007წ. № 63, с.135-138.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Каранадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. К вопросу о расчете ΔHf298, ΔGf298 и S298 силикатных соединении.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. Vol.10 No1 გვ.82-88 ISSN1512-0686.

М. Талаквадзе, თ.მჭედლიშვილი, მ. ქაშიბაძე, ვ. იობაძე, დ. ბიაშვილი. К анализу производительности обработки на автоматических станочных линиях. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N 3 (40).

Т. Мчедлишвили, Чхаидзе Ш.А., Чхаидзе А.В. . К анализу динамики многосвязной системы тягового привода электрoвоза.. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. », № 3(8), с. 21-25..

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, T.mWedliSvili d.balaxaZe k.demetraSvili g.nadiraSvili. К анализу динамики системы привода подвесной канатной дороги. Проблемы механики» Тбилиси 2012 №4(49) . 2012წ. .

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, Т. Мчедлишвили В. Кириа П.Нариманашвил. К анализу качества обработанной поверхности на копировальном устроистве для шлифо-ваниая сложнопрофильных поверхностей.. ტრანსპორტი და მანქანათ- მშენებლობა#3(11) 2008წ გამომცემლობა“ტრანსპორ- ტი და მანქანათმშენებლო-ბა”სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2008წ. .

Т. Мчедлишвили, Чхаидзе Г.А., Чхаидзе А.В., . К анализу стационарных динамических режимов движения в системе тягового привода электровоза. Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" . 2002წ. № 1(6), с. 28-35..

გ. მაღალაშვილი. К вапросу научного обоснования лечебного воздействия на человеческий организм минералов и пирамиды.. კავკას. მინერ. ნედლ. ინსტიტუტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი . 2009წ. გვ. 324-327.

ი. ხართიშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ი. რომანაძე. к вапросу синтеза електромеханических следяших проводов по заданным переходным процессам. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №1(26).

Л. Метревели. К воаросу оптимизации психологической подготовки специалистов. „ინტელექტი“. 2012წ. N1(12), 209-210.

Д. Гургенидзе, Д. Намгаладзе. К возможности определения траектории струи нефти. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

П. Явич. К возможности применения некоторых соединений оксикислот в кремах и мазях в качестве УФ-фильтров. South Caucasian Dermatology and Venerology. 2007წ. № 5, 67-71.