სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Елердашвили-Ломидзе, null, Т. Мчедлишвили В. Кириа И. Зеделашвили. К вопросу качетво оброботки на шлифовальном устроистве с пневмомеханическим следящим механизмом приамого копирования. ტრანსპორტი და მანქანათ- მშენებლობა#3(11) 2008წ გამომცემლობა“ტრანსპორ- ტი და მანქანათმშენებლო-ბა”სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2008წ. .

ა. გაგნიძე, С. Курашвили. К вопросу коксования углей под давлением собственных летучих веществ. "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2007წ. 5 стр. №2.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, Е. Мкртичян. К вопросу количественной оценки семантической информации. . «Georgian Engineering News». 2006წ. . # 3, .

Т. Цинцадзе, Х. Мишелашвили, Л.В.Хоситашвили. К вопросу концепции разработки рецептур жидких кремов (косметического молочка) . Известия нац. Акад. наук Грузии (серия химическая). 2015წ. Т.41 N.4 с.429-434.

И. Схиртладзе. К вопросу лонтроля параметров электронных двигателей малой мощности. научные труды ГПИ №7. Тбилиси 1986г . 1986წ. .

И. Абуладзе, В. Цверава, Г. Брегвадзе, М. Бегиашвили. К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕ-НИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ეკონომისტი. 2010წ. #6, გვ.46-50, ISSN 1987-6890.

З. Пиранашвили, Петриашвили О.Г.. К вопросу моделирования непрерывных случайных величин с заданным законом распределения. Сообшения АН ГССР. 1982წ. Т.108 , №1, стр. 37-40 .

Т. Мчедлишвили, А. Т. Тавадзе. К вопросу моделирования динамики систем регулирования транспортной машины с гидрообъемной трансмиссией. Проблемы прикладной механики. 2002წ. 1(6), c.36-46.

З. Пиранашвили. К вопросу моделирования случайных процессов в условиях наличия статистической информации. Труды Института прикладной математики ТГУ. 1969წ. Т.1 стр.63-68.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., გონდაური ე.. К вопросу модерни- зации сети обмена информации между энергообъектами. Georgian Engineering News. 2006წ. #2. გვ. 5..

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Н. Модебадзе, Э. Гондаури. К вопросу модернизации сети обмена информации между энергообъектами. Georgian Engineering News. 2006წ. 2, 5с.

Г. Мурджикнели, ტომარაძე ო., მოდებაძე ი.. К вопросу неецетра- льного 2 распреде- ления. Georgian Engineering News . 2006წ. #2. .

Б. Беришвили. к вопросу о взаимосвязи экологического и социального факторов в градостроительном проектировании. архитектура общественных и жилых зданий : (сб.науч.тр.) / ГПИ им. В.И. Ленина.- Тб.,1984. 1984წ. с 18-27 .

Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе, З. М. Элашвили. К вопросу о влянии заместителя на фотохромизм бензтиазоловых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1970წ. т. LVII, №1, ст. 77-80.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. К вопросу о вреде и пользе Руставского лежалого мартеновского шлака. Известия АН Грузии, серия химическая. 2012წ. ISSN 0132-6074 Том 38 N 2-3 ст 244-247.

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Саруханишвили А.В.. К вопросу о вреде и пользе Руставского лежалого мартеновского шлака. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2012წ. № 2-3, т.38, Тбилиси,с.244 - 247.

Г. Магалашвили, Ш.Келептришвили. К вопросу о зависимости формирования крупных массивов хемогенных известняков от интенсивности вулканизма. XIII Междун. конф. Москва-Тбилиси. Москва, с.475-476. 2014წ. .

ი. ბერძენიშვილი, Л.О. Эбаноидзе. К вопросу о каталитической активности ферментов. Ceramics. 2007წ. 1(17), стр. 10-11.

ი. წერეთელი, Ломинадзе Т.А., Тодриа В.А.. К вопросу о келловейской трансгрессии в Грузии. საქ.ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექციის მაცნე. 2011წ. #3 გვ. 115-123.

გ. ინანიშვილი, Джапаридзе И. К вопросу о локализации Колхидской бронзовой проиводственно-сырьевой базы ( II тыс. - до н.э.). Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тб, . 2011წ. 147-151.