სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ურუშაძე. К вопросу о присохологическом обосновании места речевой активности в общей структуре поведения. Труды ГТУ. Тбилиси. 2008. 0წ. стр. 48.

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა, მგელაძე გ.. К вопросу о происхождении дманисских археологических стекол IX-XIII вв.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. №1, 6ст..

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე, გ.მგეკაძე. К вопросу о происхождении дманисских археологических стекол IX-XIII вв.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 1, 6 გვ..

ლ. ურუშაძე. К вопросу о психологическом обосновании места речевой активности в общей структуре поведения. Труды ГТУ, Тбилиси. . 2008წ. .

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.მშვილდაძე. К вопросу о расчете силикатных соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N 1, 3 გვ..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. К вопросу о расшифровке кода ДНК. Сообщения АН ГССР. 1964წ. т.34, №2, 1964 (0,25)..

М. Тушишвили, А.Г.Какауридзе. К вопросу о роли подмешивания напряжения ультразвуковой частоты речевому сигналу. Мецниереба,Языковые процессоры и распознавание речи. 1980წ. .

Саруханишвили А.В.. К вопросу о термодинамической оценке процесса термического превращения водосодержащих силикатов сложного состава. Georgian Engineering News. 2004წ. #4, p. 71-75.

Л. Девадзе, . З. М. Элашвили, К. Г. Джапаридзе. К вопросу о фотохромизме бензтиазоловых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1970წ. т. LVIII, №3, ст. 585-588..

М. Капанадзе. К вопросу о химии и технологии стекол в древней Грузии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N 3, 3 გვ..

М. Мардашова, З. Какулия, Т. Дзадзамия, Д. Чуткерашвили, Л. Глонти. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. ჟ. "ენერგია". 2015წ. 1(73), გვ. 82-87.

Л. Глонти, Дзадзамия Т. Д., , Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г.. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2015წ. #1(73), გვ. 82-86.

დ. ჩუტკერაშვილი, ძაძამიათ., კაკულია ზ., ზვიადაძე უ., მარდაშოვა მ., ღლონტი ლ.. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. "ენერგია“. 2015წ. N 1(173) გვ.82-86.

Т. Дзадзамия, Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М.Л., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г. Глонти Л.Е. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, . 2015წ. N1(173) გვ.82-86.

Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М., Петриашвили Ш.Г., Глонти Л.Е., Чуткерашвили Д.Г. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. „ენერგია“. 2015წ. N1(73), გვ.82-86 .

М. Зораниани. К вопросу об обучении LSP студентов неязыковых вузов. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2010წ. Труды сб.1(16), стр.84-87.

Джинчарадзе Г.Г., Бокучава Н.В.. К вопросу об удалении мышьяка (V) из воды. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. V.8, #2, გვ. 192-195.

Т. Иашвили, Г. Джинчарадзе, Н. Бокучава. К вопросу об удалении мышьяка из воды. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, №2, თბილისი, გვ. 192-195.

თ. ხოხობაშვილი. К вопросу об этнической и социально-экономической атрибуции погребении античной Иберии (Картлийское царство). კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკორისტიკა. 2004წ. გვ. 132-133.

Т. Геркеули. К вопросу обработки плоских поверхностей обкатывающими дисками. Проблемы механики. Международный хурнал, № 4 (2), Тбилиси, ISBN 1512-0740. 2005წ. .