სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Мардашова, З. Какулия, Т. Дзадзамия, Д. Чуткерашвили, Л. Глонти. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. ჟ. "ენერგია". 2015წ. 1(73), გვ. 82-87.

Л. Глонти, Дзадзамия Т. Д., , Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г.. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2015წ. #1(73), გვ. 82-86.

დ. ჩუტკერაშვილი, ძაძამიათ., კაკულია ზ., ზვიადაძე უ., მარდაშოვა მ., ღლონტი ლ.. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. "ენერგია“. 2015წ. N 1(173) გვ.82-86.

Т. Дзадзамия, Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М.Л., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г. Глонти Л.Е. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, . 2015წ. N1(173) გვ.82-86.

Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М., Петриашвили Ш.Г., Глонти Л.Е., Чуткерашвили Д.Г. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. „ენერგია“. 2015წ. N1(73), გვ.82-86 .

М. Зораниани. К вопросу об обучении LSP студентов неязыковых вузов. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2010წ. Труды сб.1(16), стр.84-87.

Джинчарадзе Г.Г., Бокучава Н.В.. К вопросу об удалении мышьяка (V) из воды. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. V.8, #2, გვ. 192-195.

Т. Иашвили, Г. Джинчарадзе, Н. Бокучава. К вопросу об удалении мышьяка из воды. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, №2, თბილისი, გვ. 192-195.

თ. ხოხობაშვილი. К вопросу об этнической и социально-экономической атрибуции погребении античной Иберии (Картлийское царство). კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკორისტიკა. 2004წ. გვ. 132-133.

Т. Геркеули. К вопросу обработки плоских поверхностей обкатывающими дисками. Проблемы механики. Международный хурнал, № 4 (2), Тбилиси, ISBN 1512-0740. 2005წ. .

З. Пиранашвили, Петриашвили О.Г.. К вопросу обращения функции распределения. Сообшения АН ГССР. 1984წ. Т.113 , №2, стр.261-264.

ნ. კარბელაშვილი. К вопросу обучения информационным технологиям. Грузинские Электронные Научные Журналы: Педагогические Науки и Психология, 2003 | No.2(3), стр. 40-43. 2003წ. http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1021.pdf.

Б. Маисурадзе. К вопросу окускования отходов обогащения Ткибульского угля и ферросплавной промышленности.. Труды ГТУ . 2004წ. N4 (454) стр. 65-68 .

მ. ნაცვლიშვილი, კაპანაძე ე, ნაცვლიშვილი ვასილ. К вопросу описания режимов водопотребления объектов различного назначения. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2005წ. N.

Т. Шарашенидзе. К вопросу определения правильности приоритетных классов требованиям в УВК ПС-315. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1985წ. .

მ. ლოსაბერიძე, Яманидзе Т.Ш.. К вопросу определения вероятного направления трещин при разрущающего инструмента с полупространством. Сообщения АН ГССР . 1990წ. 137, № 1. с. 117-120.

Т. Мчедлишвили, Диасамидзе Т.А., Амколадзе Х.М., Ломидзе М.А. . К вопросу определения искомых параметров в процедурах синтеза по заданным переходным процессам в многомассовых механических системах. Сб. трудов ГТУ «Прикладная механика»,. 2010წ. с. 71-75..

ი. ყრუაშვილი. К вопросу определения коэффициента турбулентного обмена в наносонемущем потоке.. Научные Труды, Груз. СХИ "Электрификация и гидромелиорация сельскохозяйственного производства". 1979წ. Т. 110, Тбилиси, сс. 193-198..

. К вопросу определения коэффициента турбулентного обмена в наносонемущем потоке.. Научные Труды, Груз. СХИ "Электрификация и гидромелиорация сельскохозяйственного производства". 1979წ. Т. 110, Тбилиси, сс. 193-198..

Л. Махарадзе, Гелашвили В.Д., Стерякова С.И.. К вопросу определения месторасположения промежуточных насосных станций в многоступенчатых гидротранспортных системах, работающих без разрыва сплошности потока . , «Технический универ-ситет», Тбилиси. 2012წ. .