სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Имнаишвили, Курдадзе М.А.. К вопросу определения надежности многофункционального последовательностного модуля. Функциональная оптоэлектроника в вычислительной технике и устройствах управления. 1986წ. Мат. Всесоюз. Конф. – Тбилиси, 1986 г., с. 67-80. .

М. Швангирадзе, Рухадзе. К вопросу определения основных силовых параметров процесса резания на специальном строгальном станке . PROBLEMS OF MECHANICS International scientific journal. 2005წ. #4(21)/2005 (63-68) 6 стр..

З. Богвелишвили, Сисвадзе Г.П.. К вопросу определения потока насыщения автотранспорта на регулируемых перекрестках. Georgian Engineering News, Tbilisi . 2002წ. №4, pp.172-174, ISSN 1512-0287.

З. Микадзе, Н. Мусеридзе. К вопросу определения производительности одной технической системы с учетом ее надежности. . Georgian engineering news . 2003წ. N01. p.157-162. ISSN 1512-0287 (Статя переиздана в РЖР 01.06-14А68).

Т. Шарашенидзе. К вопросу определения производительности ЭВМ ,предназначаемой для сборо и обработки экспериментальных данных. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

ნ. დავითაშვილი. К вопросу определения сил реакции в кинематических парах пространственных механизмов. Проблемы прикладной механики. 2002წ. № 3(8), გვ. 9-16.

З. Богвелишвили, Веселов Г.П., Густомясов А.Н.. К вопросу определения упругих характеристик пневморессор с различными газами. Georgian Engineering News, Tbilisi. 1998წ. №2(6), pp.102-103, ISSN 1512-0287.

ნ. არაბული, ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა. К вопросу определения функ¬ции готовности некото¬рых видов оборудования. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2006წ. #2.

Л. Имнаишвили. К вопросу определения функций, реализуемых на многофункциональном последовательностном модуле . Новые методы и средства вычислительной техники. 1985წ. Сб. статей.-Тбилиси, 1985 г.с. 178-181.

Р. Самхарадзе, И. Давиташвили. К вопросу оптимальной замены рациона питания птиц. Труды ГТУ. 2005წ. с. 83-88, №3(457).

Т. Cтуруа. К вопросу оптимизации параметров орошения сельскохозяйственных площадей в Грузии. . Georgian Engineering News (GEN). 2003წ. #3, стр. 193-194..

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, Мчедлишвили Т.Ф Сурмава З.С, Мчедлишвили З.Т Марсагишвили Л.. К вопросу оптимизационного синтеза адаптивной систеьы привода с упругими связами в механичеслой части. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა 2017წ. #2(39). 2017წ. .

Т. Мчедлишвили. К вопросу оптимизационного синтеза приводов с упругими связями в механической части. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2007წ. № 2,с. 3-10..

Н. Мчедлишвили, Мчедлишвили Т.Ф.. К вопросу оптимизационного синтеза сложных систем регулирования по заданным переходным процессам.. სტუ, . 2012წ. №1 (23), Tbilisi, gv. 22-28..

ზ. ღვინიაშვილი. К вопросу оптимизационного синтеза элктрогидромеханических систем приводов по заданным переходнимым процессам . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. . 2012წ. ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Е. Волошина, Р. Чечелашвили. К вопросу организации процедуры построения оценки плотности распределения в оптоэлектронных обучающихся устройствах. .. В кн: Оптоэлектроника, квантовая электроника, прикладная оптика. « Мецниереба», Тбилиси, . 1983წ. .

З. Пиранашвили, Хуцишвили Н.Г.. К вопросу оценивания матричной корреляционной функции. Сообшения АН ГССР. 1977წ. Т.87 , №2, стр.313-316 .

ი. ყრუაშვილი. К вопросу оценки водной эрозии на склонах.. Научные Труды, Груз. СХИ "Гидромелиоративные системы и их эксплуатация",. 1982წ. # 4 (126), Тбилиси, сс. 50-53..

Т. Берикашвили. К вопросу оценки деформируемости структурно неоднородных материаллов. spi-s samecniero Sromebi, "myari tanis struq-tura da Tvisebebi". 1989წ. #2(344), 1989.

З. Богвелишвили, Бородин В.П.,, Кузнецов Н.В.. К вопросу оценки надежности резино-кордных оболочек пневморессор автомобилей. Научные труды ГПИ им. В.И. Ленина «Эксплуатация и проектирование узлов машин и автомобилей», Тбилиси . 1983წ. №13(270), с.119-122.