სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვარაზაშვილი. К вопросу устоичивости ополз¬невого участка с.с. Тетри Цкле¬би-Кобадзе (Телавский район). Научные труды ГПИ, "Гидрогеология и инженерная геология" №12 1989. 1989წ. №12.

З. Пиранашвили, Харатишвили Н.Г., Элизбарашвили М.И.. К вопросу устойчивости тригонометрического ряда фурье. Материалы третьей республиканской конференции по метрологии, Тбилиси. 1974წ. стр.295-300.

К. Чкуасели, ბ.ბოქოლიშვილი. К вопросу физических явлений происходящих при хранение щепы из виноградной лозы.. საქართველოს ნავთობი და გაზი . 2006წ. N 17 გვ.153-154.

З. Варазашвили. К вопросу формирования и раз¬вития селевых очагов Гомборс¬ко¬го хребта в пределах Телавс¬ко¬го района. Научные труды ГПИ, "Гидрогеология и инженерная геология" . 1986წ. №11 .

А. Шарвашидзе, Г. Шарашенидзе С. Шарашенидзе Г. Усанеташвили Т. Дундуа Л. Мачавариани. К вопросу формированыя динамической моделы улучшенной тормозной передачи моторного вагона электропоезда.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт», Тбилиси, 2013, . 2013წ. №3-4 (51-52). с. 3-5..

Д. , В.Дидманидзе, И.Кладжеишвили, Л.Маградзе, Б.Мшвениерадзе, М.Тавдишвили, Г.Макацария. К вопросу экономической эффективности применения адаптивного управления точностью прокатки труб. Металлургия черных металлов, Грузинский политехнический иститут, . 1979წ. №6, стр. 115-121.

Т. Сулаберидзе, Асланиди Н.П.. К вопросу экспериментального сопоставления разных методов прогноза случайных процессов. Труды молодых науч.работников ТГУ, Серия физ.мат. и естественных наук. 1976წ. стр.28-34 .

Р. Бакурадзе, Л. Надареишвили, И. Павленишвили. К ворросу создания модели морофологии и стратификации изорефракции в GRIN-элементах. Georgian engineering news. 2002წ. №2, ст. 75-78 .

А. Мгеладзе. К выделению ядра монотонной системы на множестве парных связей. Georgian Engineering news. 2017წ. #1, p. 111-112.

П. Явич. К дефициту железа и йода в организме человека.. Сб. Радиологические и экологические исследования, . 2009წ. т.6, 210-214 .

М. Кахетелидзе, П. Явич. К дефициту железа и йода в организме человека.. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები, ტომი VI, თბილისი, . 2009წ. ტომი VI, გვ.210–216..

Т. Мчедлишвили, З. Баламщарашвили. К динамическому анализу следящего привода копировального станка.. Труды ГТУ. 2002წ. № 2(441). с. 74-77..

Н. Бокучава, Л. Бокучава. К изучению химического, минералогического и газового состава пелоидов Грузии. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა” . 2003წ. 2(10), თბილისი, გვ. 14-17.

И. Елердашвили-Ломидзе, g.zubiaSvili x.amyolaZe z. mWedliSvili. К иследованию динами-ки двухкоординатной следящей системы копировального станка . “transporti da manqanaTmSenebloba”#3(25) 2012. 2012წ. .

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Чхаилзе Г.А.. К исследованию динамической устойчивости периодически нестационарных систем приводов машин. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 4(9), c. 60-65.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И., Егоров Ю.П. К исследованию нормальных алканов, входящих в состав горючих жидкостей для реактивных двигателей и синтез некоторых их аналогов . Труды института Химии АН ГССР. 1958წ. .

. К истории лувийских иероглифов (რეზიუმე ინგლისურ-რუსულ ენებზე). "ანალები". 2015წ. N1, 21-28.

М. Капанадзе, გ.ცირეკიძე, რ.ჩაგუნავა. К истории производства металлической сурьмы в древней Грузии . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N 2 (70), 3 გვ..

გ.ცირეკიძე, რ.ჩაგუნავა, null. К истории производства металлической сурьмы в древней Грузии. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N 2(70), 3 გვ..

Цквитинидзе З.И., Холматжанов Б.М., Фатхуллаева З.Н.. К метеорологическим аспектам крупномасштабных переносов загрязняющих веществ в условиях горных регионов. . Материалы Международной конференции – Международный год планеты Земля - «Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на Южном Кавказе»,Тб.,18-19/11,2008, –Труды ин-та Гидрометеорологии Грузии, т.115, с.266-276. 2008წ. т.115, с.266-276..