სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ახალაია. как облагат налогом бизнес так чтобы и бюджет пополнятъ и стимулировать разитие бизнеса. Тб,Ж.трансрорт. 2011წ. №3-4,2 ст,46-48.

Г. Заликашвили, Д. Намгаладзе, А. Джваршеишвили. Как рассчитать места утечки в линейной части гидротранспортной системы.. Подъемно-транспортная техника и склады. 1989 г. №1. 1989წ. . ст.50;.

И. Данелия. Кариология двух видов рода Tulipa L. Из Закавказья. Сообщ. АН ГССР. 1989წ. Т.134, №3, с. 613-616.

Т. Шерозия. Каскадная система формирования и передачи исходных данных. Техническая кибернетика. Труды ГПИ им. В.И.Ленина. 1975წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Каталитические превращения алкилароматических и алкилнафтеновых углеводородов состава С18 . Сообщения АН ГССР, № 1. 1966წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Каталитические превращения н. тридекана и н. пентадекана под давлением водорода в проточной системе . Сообщения АН ГССР, т.ХХIV, № 6. 1960წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Каталитический синтез нового люминофора в присутствии природного алюмосиликата гумбрина . Труды института Химии им. Меликишвили АН ГССР, т. XVII . 1963წ. .

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л. Калдани. Катастрофические лавины на территории Грузии. Тр.ЗакНИГМИб. 1979წ. Вып. 68(74), Ленинград, с.94-105.

М. Зораниани. Категориальное исследование словосочетаний с прилагательными, выражающими уподобления. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2008წ. Труды, 11, стр. 88-91.

ვ. სამხარაძე. Катковый бороздорез. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63.

Л. Сутидзе, Шилакадзе М.. Кафедре строительных машин и механического оборудования Грузинского Технического Университета 50 лет. ооо \\\"Транспорт\\\" ISSN1512-0910 Транспорт. 2011წ. №1-2, 3-7.

მ. შილაკაძე, Л.Сутидзе. Кафедре строительных машин и механического оборудования Грузинского Технического Университета 50 лет . Научно-технический журнал "Транспорт". 2011წ. №1-2 (41-42). 3-7.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе, В.Б.Твалиашвили, О.Ш. Диогидзе. Качественная идентификация фосфолипидов методом тонкослойной хроматографии. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2016წ. том 42, № 2, - с. 125-126.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Качественные имитационные модели функционирования сложных систем. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, თბილისი, გვ. 219 – 225.

Т. Качарава. Качественные Показатели Плодов Цитрусовых. კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. 2008წ. თბილისი, გ. 196-198.

Л. Чхартишвили. Квазиклассическая параметризация электронного строения основного состояния вещества. Тр. ГТУ. 1999წ. 2(426), 12-19.

Л. Чхартишвили. Квазиклассический расчет зонной структуры кристалла. Тр. ГТУ. 1996წ. 3(411), 45-52.

ნ. კილასონია და სხვ.. Кванто-химическое изучение влияния растварителей на комплексообразующую способность 2,6-диэтил-4,8-диметил-2, 4, 6, 8 тетраазабицикло (3,3,0) октандиол 3,7 (Альбикар-АБ). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ. 15, №2, 6-13 გვ..

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე. Квантово-механические расчеты термодинамических функций паров 3D-переходных элементов, . ENERGY, Tbilisi. 2009წ. № 2(50), part 2. Р. 55-57..

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, Ахлоури Л.. Квантово-механическое изучение Н-кислоты и ее нитрозо- и азопроизводных.. Грузинский хими-ческий журнал. . 2005წ. 2005. №5,3 241-244..