სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Зораниани. Категориальное исследование словосочетаний с прилагательными, выражающими уподобления. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2008წ. Труды, 11, стр. 88-91.

ვ. სამხარაძე. Катковый бороздорез. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63.

Л. Сутидзе, Шилакадзе М.. Кафедре строительных машин и механического оборудования Грузинского Технического Университета 50 лет. ооо \\\"Транспорт\\\" ISSN1512-0910 Транспорт. 2011წ. №1-2, 3-7.

მ. შილაკაძე, Л.Сутидзе. Кафедре строительных машин и механического оборудования Грузинского Технического Университета 50 лет . Научно-технический журнал "Транспорт". 2011წ. №1-2 (41-42). 3-7.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе, В.Б.Твалиашвили, О.Ш. Диогидзе. Качественная идентификация фосфолипидов методом тонкослойной хроматографии. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2016წ. том 42, № 2, - с. 125-126.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Качественные имитационные модели функционирования сложных систем. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, თბილისი, გვ. 219 – 225.

Т. Качарава. Качественные Показатели Плодов Цитрусовых. კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. 2008წ. თბილისი, გ. 196-198.

Л. Чхартишвили. Квазиклассическая параметризация электронного строения основного состояния вещества. Тр. ГТУ. 1999წ. 2(426), 12-19.

Л. Чхартишвили. Квазиклассический расчет зонной структуры кристалла. Тр. ГТУ. 1996წ. 3(411), 45-52.

ნ. კილასონია და სხვ.. Кванто-химическое изучение влияния растварителей на комплексообразующую способность 2,6-диэтил-4,8-диметил-2, 4, 6, 8 тетраазабицикло (3,3,0) октандиол 3,7 (Альбикар-АБ). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ. 15, №2, 6-13 გვ..

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე. Квантово-механические расчеты термодинамических функций паров 3D-переходных элементов, . ENERGY, Tbilisi. 2009წ. № 2(50), part 2. Р. 55-57..

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, Ахлоури Л.. Квантово-механическое изучение Н-кислоты и ее нитрозо- и азопроизводных.. Грузинский хими-ческий журнал. . 2005წ. 2005. №5,3 241-244..

М. Цинцадзе, დ.ლოჩოშვილი, გ.მანველიძე, ნ.მაისურაძე, ა.მამულაშვილი, ჯ.კერესელიძე. Квантово-химичес кое исследование комплексообразующей способно сти оксиметилами да пиридин-2-кар боновой кислот. Изв.НАН Грузии. серия химическая. 2009წ. Т.35 №1. გვ65-67.

Т. Гиоргадзе, М.Г.Цинцадзе Т.Г.Цинцадзе И.О.Гвелесиани Н.Киласония Т.Н.Тусиашвили Д.М.Лочошвили. Квантово-химическое изучение влияния растворителей на комплексообразующую способность 2,6-диетил-4,8- диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]октандиол-3,7 (алвикар-АВ). Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №2 с.6-13.

М. Цинцадзе, Т.Г.Цинцадзе И.О.Гвелесиани, Н.Киласония, Т.З.Гиоргадзе, Т.Н.Тусиашвили, Д.М.Лочошвили. Квантово-химическое изучение влияния растворителей на комплексообразующую способность 2,6-диетил-4,8- диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]октандиол-3,7 (алвикар-АВ). . Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №2, с.6-13.

Т. Тусиашвили, null, Т.Цинцадзе, И. Гвелесиани, Н. Класония, Т. Гиоргадзе, М. Цинцадзе, Д. Лочошвили. Квантово-Химическое изучение влияния растворителей на комплексообразующую способность 2,6-диетил-4,8-диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло(3,3,0)октандиол-3,7(альбикар-АБ). . 2015წ. issn 1512-0686. Vol.15 N 2.

Н. Киласониа, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, თ.გიორგაძე, მ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი, დ.ლოჩოშვილი. Квантово-химическое изучение влияния растворителей на комплексообразующую способность 2,6-диэтил-4,8-диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0] октандиол-3,7 (альбикар – АБ). . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2. გვ. 6-13.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Д.А.Кереселидзе. Квантово-химическое изучение способности образования комплексных соединении цинка с некоторыми амидами. Химический журнал Грузии. 2012წ. Т.12 №2. с.131-132.

ე. თოფურია, Топурия Е.С, ЦинЦадзе Г.В, мамулашвили А.М, Лочошвили Д.М. Квантово-химическое исследование влияния растворителя на комплексообразуюшую способность амидов с металами III бензамид. Химический журнал Грузии. 2010. Т.10 n3 с276-279. 2010წ. Химический журнал Грузии. 2010. Т.10 n3 с276-279.

ა. მამულაშვილი, М.Г. Цинцадзе, Д.М. Лочошвили, Г.В. Цинцадзе, Э.С. Топурия . Квантово-химическое исследование вляния растворителя на комплексообразующую способность, амидов с металлами. III Бензамид. Химический журнал. 2010წ. Грузии, т. 10, №3, с. 4.