სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. ღვლიღვაშვილი. Козоводство . Утверждено Редакционно-издательским советом ГТУ в качестве учебника, Тбилиси . 2017წ. 242 стр..

გ. ყიფიანი, Качкачишвили Н., Паилодзе Н., , Кочиашвили Т. . Колебания и устойчивость многослойных сферических оболочек различного очертания в плече. მშენებლობა. 2010წ. № 2(17), გვ. 233-236.

П. Явич. Количественная определение колхамина и колхицина в клубнелукавицах Сolchicum speciosum Stev.. Georgia Chemical J.,. 2011წ. №2, 236-238 .

ი. იორდანიშვილი, კანდელაკი ნოდარი. Количественная оценка опасного состояния Черного моря.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2012წ. # 67, გვ.100-107.

Х. Цикаришвили, Т. Цинцадзе, Н. Геловани, К. Бацикадзе. Количественное определение флавоноидов в настойке сложного состава. სტუ-ს შრომათა კრებული. . 2013წ. №3 (489) გვ.35-38. .

ი. წერეთელი, Тодриа В.А.. Количественное соотношение основных фаунистических комплексов в батско-титонских отложений Грузии. Нефть и Газ Грузии. Межд.н-т. инф.анал. . 2007წ. №20, стр. 81-86.

ზ. ყიფშიძე. Количество информационных символов для кодов PG(s,m,P). . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2002წ. 14, 3, 69-71..

З. Чачхиани. Коллективные Ян-Телеровские переходы в первоскитах. Научн.труды ТГУ. Т.244, Физика, . 1983წ. №16, .

И. Цомая, К. Бацикадзе. Колличественное определение флавоноидов в настойке сложного состава.. სტუ-ს შრომათა კრებული #3(489)-2013 წ. გვ. 35-38.. 2013წ. #3(489)-2013 წ. გვ. 35-38.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Гогилашвили З.Дж.. Комбинированные методы кодирования изображений. Тбилиси. Georgian engineering news. 2003წ. №3, 33-37 с..

З. Гогилашвили, ხარატიშვილი ნოდარი. Комбинированные методы кодирования изображений.. Georgian engineering news. 2003წ. №3, 33-37..

Д.Нозадзе, Т.Намичеишвили, Т.Лоладзе, null. Комбинированный метод электроконтакного нагрева и диффузионного соединения сталь-алюминий . Труды Грузинского технического университета . 2011წ. 2(480), с. 29-33.

Д.А.Нозадзе, Т.Г.Намичеишвили, Н.Т.Лоладзе. Комбинированный метод электроконтакного нагрева и диффузионного соединения сталь-алюминий . Грузинский течничекий университет. Труды №2 (480) . 2011წ. 1512-0996.

Д. Нозадзе, М. Окросашвили, Н. Лоладзе, Т. Намичеишвили. Комбинированный метод электроконтактного нагрева и диффузионного соединения сталь – алюминий. Издательский дом "Технический университет", Сборник трудов Грузинского технического Университета. 2011წ. №2 (480), С. 29-34.

ზ. გურამიშვილი. Коммуникативно-деятельный подход к обучению русскому языку как иностранному. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2010წ. შრომები !1 (16) გვ.80–84.

И. , 0,4 Б.С. Черниага Ш И..Шатиришвили К.И. Бериашвили. Комплекс хроматографических методов оценки качества винодельческой продукции. . 2006წ. Т. 4, №1 126-131 с..

Ш. , Б.С. Черниага, И.Ш.Шатиришвили, К.И. Бериашвили. Комплекс хроматографических методов оценки качества винодельческой продукции. . 2006წ. Т. 4, №1 Тб. 2006г . 126-131 с..

И. Маргалитадзе, З.И.Цихелашвили, И.З.Цихелашвили, Ш.И.Цихелашвили, А.В. Долидэе, М.Г. Мчедлидзе. Комплексная оценка качества функционирования сложных иерархических систем подачи и распределения воды в процессе диспечерско – координированното управления. GEN . 2005წ. #2, p.89-91.

ზ. ციხელაშვილი, Ш.З.Цихелашвил, М.Р. Гуджабидзе, И.З.Цихелашвил, А.В.Долидзе, И.Н.Маргалитадзе, М.Г.Мчедлидзе. Комплексная оценка качества функционирования сложных иерархических схем систем подачи и распределения воды в процессе диспетчерско-координированного управления. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 3 стр.Тбилиси. 2005წ. .

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, И.О.Гвелесиани. Комплексные сое динения 3d –мета ллов, содержащие динитробензоат ион. НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. Т.33 №1 С.77-81.