სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Шония, Сургуладзе Г.Г.. Концепция объектно-ориентированного моделирования распределенных систем на базе создания интег-рированной среды реляционных зависимостей и сетей Петри. Сборник трудов ТГУ, „Интеллект“, Тбилиси, . 1995წ. .

Т. Мегрелишвили. Концепция романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в свете идей философии М.Мамардашвили. «Проблемы преподавания в высшей школе». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 1997წ. გ.18-19.

Л. Куталадзе, Гаприндашвили Х., Чантуриа Г. , Гомелаури В., Кикодзе Н., Салуквадзе Н.. Кооперативная сенсибилизация люминесценции иона Nd3+ ионами Pr3+ силикатном стекле. Gergian Enginiering News. 1999წ. N4, декабрь.

ს. დადუნაშვილი. Координатная система для представления информационных явлений‎. Georgian Engineering News. 2005წ. ‎2005, No.1, p. 36-47‎.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.Б.Жоржолиани И.А.Бешкенадзе Т.Г.Цинцадзе И.О.Гвелесиани Л.И.Схиртладзе. Координационные соеди- нения некоторых d-элеме- нтов с 1-[2(бензилкарбамоил)]-2-изоникотиноил гидразоном(ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, С.215-216.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.Е.Жоржолиани И.А.Бешкенадзе Т.Г.Цинцадзе. Координационные соеди- нения тиоцианатов с 1-[2(бензилкарбамоил)]-2-изоникотиноил гидразоном(ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, C. 217-218.

Т. Гиоргадзе, М.Г.Цинцадзе Э.С.Топурия И.Р.Шария. Координационные соеди-нения тиоцианатов ковальта (II) и никеля (II) c бенз-, мета-нитробенз- и изоникотиноил гидразо-нами бенз- и метанитробензальдегидов. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. თბილისი "მეცნიერება" . 2001წ. ტომი 27 #1-2, გვ. 32-34.

ა. ლეჟავა, ე. კვეზერელი , გ. ცინცაძე. Координационные соединения германия (IV) с гидразидами пиридинкарбоновых кислот. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, стр. 468-473. 2010წ. .

ა. ლეჟავა, ე. კვეზერელი , ს. კვეზერელი. Координационные соединения германия (IV) с ларусаном . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ტ.37, გვ. 122-125. 2011წ. .

Т. Цинцадзе, С.Л. Кузнецов, Л.Д. Напетваридзе, Н.А. Куциава. Координационные соединения металлов с етиленмочевиной и бициклическими бисмочевинами. Изд.-во «Технический университет» . . 1995წ. 235 стр. .

М. Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, Т.Г.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани, Л.И.Схиртладзе. Координационные соединения некоторых d-эле ментов с1[2(бен илкарбамо-ил)]-2изоникотиноилгидразоном(ниаламидом). . Химический журнал Грузии. 2008წ. Т.8 #3, С.215-216.

Т. Цинцадзе, И.А. Бешкенадзе, И.О. Гвелесиани, Л.И. Схиртладзе . Координационные соединения некоторых d-элементов с 1-[2 (бензи лкарбамоил)]-2-изоникотиноилгидразоном (ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, С.215-216 .

Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, Т.Г.Цинцадзе. Координационные соединения некоторых d-элементов с 1-[2-бензилкарбамоил)-этил]-2-изоникотиноилгидразидом. Химический журнал Грузии Т.8 №3 с.215-216. 2008წ. .

ნ. გელოვანი, Киласония Н.О.,, Эприкашвили Л.Г.,, Джорбенадзе Р.П.,. координационных соединений хлорида и тиоционата кобальта (II) с бензоилгидразоном парадиметил-аминобензальдегида. “Georgian Engineering News” . 2002წ. №3, стр. 101-103.

И. Кашакашвили, В. Копалеишвили, З. Копалеишвили, И. Абдушелишвили. Копалеишвили 3. В., Квирикадзе Ю. Л., Кашакашвили И. Г., Абдушелишвили И.Т., Копалеишвили В. П. Производство гладких (свариваемых) бесшовных труб контролируемой прокаткой на агрегате "400". Издательство „Моазровне“, Научно-технический журнал „Транспорт и машиностроение“. 2007წ. №1, С. 45-56.

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К. и др. Кормовые дрожжи на основе н-парафинов из грузинской нефти . Сообщения АН ГССР, 133, № 2 . 1989წ. с. 333-336.

Р. Имедадзе, О. Хазарадзе. Корозионая стойкость строительных конструкции. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. №2(21).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ს.ცერცვაძე. Корозионная стойкость стройтельных металических конструкций. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშენებლობა". 2011წ. ISSN 1512 -3936, N2 (21) .

დ. გორგიძე, Бурджанадзе В.О. Корпоративные механизмы ценообразования. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси, . 2007წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Корректирование грузоподъемности АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .