სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ნანიტაშვილი. конструютивное соверщенствование зелезобетонних поннелней для стен и пола-потолка сейсмически стойкого сборного дома. GFID Georgian Engineering News. 2005წ. #3, 2005წ. გვ.156–157..

Ш. Зазашвили. Контактная задача для двух анизотропных полуплоскостей с разрезом вдоль контактной линии. . Сообщ. АН Грузии, . 1992წ. 145, № 2, 282-285.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Контактно-каталитические превращения нормальных тридекана и гексадекана под давлением водорода . Сообщения АН ГССР, т.ХХI, № 4 . 1958წ. 8 с.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Контактно-каталитическое превращение н. октибензола и  бутилнафталина . Сообщения АН ГССР, № 1. 1965წ. .

А. Прангишвили, О.Давиташвили. Контекстно-свободные грамматики с приоритетами правил.Новые методы и средства вычислительной техники. «Сабчота Сакартвело», Тбилиси. 1985წ. ст 12.

Копалейшвили В.П., Квирикадзе Ю.Л., Кашакашвили И. Г., Копалейшвили З.В., Размадзе Г.Л., Котиашвили Л.Т., Лоладзе Т.О., Ананиашвили Х.О.. Контролируемая прокатка, осушествляемая при производстве бесшовных труб в условиях РМК. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий.-Сб. тр. Х международн. науч.-тех-нич. конф.-Кутаиси, 2005.–С.196-212. 2005წ. С.196-212.

Кашакашвили И. Г., Котиашвили Л. Т. Контролируемая прокатка, осуществляемая при производстве бесшовных труб в условиях РМК. . 0წ. .

Кашакашвили И. Г., Размадзе Г. Л., Котиашвили Л. Т.. Контролируемая прокатка, осуществляемая при производстве бесшовных труб в условиях РМК. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий.-Сб. тр. Х международн. науч.-технич. конф.-Кутаиси.-19-21 октября 2005 г.. 2005წ. С. 196-212.

ი. კუტუბიძე. Контроль расщиряет границы. Свабодная Грузия. 2002წ. 28 ივნისი, 4გვ.

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили . Контрольные испытания типовых элементов в форсированном режиме. Сообщения АН ГССР, XLV, №2. 1967წ. С.325-332.

М. Цинцадзе, А.М.Магеррамов С .Р.Гаджиева Дж.А.Аликберов Ф.Н Бахманова Ф.М.Чырагов. Концентрирование висмута (III) хелатообразующим сорбентом содержащим фрагменты тиомечевины. Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №1, с.21-24.

Т. Тусиашвили, Г.В.Цинцадзе, С.Р.Гаджиева, Н.М.Джафарова, С.З.Гамидов, Ф.Н.Бахманова, Н.Т.Болквадзе. Концентрирование меди (II) хелатообразующим собретом с фрагментами тиосемикабразида в анализе столочных вод.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. VOL.12 No2 გვ.141–143. 3.გვ.

Н. Болквадзе, Г.В.Цинцадзе. Ф.Н. Бахманова. Т.Н.Тусиашвили, С.Р.Гаджиева. Концентрирование меди хелатообразующим сорбентом с фрагментами тиосемикарбазида в анализе сточных вод. Химический журнал Грузии. 2012წ. т.12 № 2 ст. 141-143.

Г.В. Цинцадзе. Т.Н. Тсиашвили, С.Р. Гаджиева, null. Концентрирование меди хелатообразующим сорбентом с фрагментами тиосемикарбазида в анализе сточных вод. Химический журнал Грузии. 2012წ. т.2 .2 ст 141-144.

თ. ბონდარენკო. Концепт «молчание» в творчестве А. Белого. განათლება №2. 2011წ. №2.

Т. Мегрелишвили. Концепт «эмиграция» и эмигрантский вектор как рефлексия (Акунин-Чхартишвили. «Аристономия») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013 «ემიგრანტების ლიტერატურა - ალტერნატიული ლიტერატურურლი დისკურსი», . 2013წ. თბილისი, თსუ, შოთა რუსთაველის ლიტერატურული ინსტიტუტი, გვ.31-47..

ტ. მეგრელიშვილი, (ა. მასლოვას თანაავტორობით). Концепт Книга как семиотический мегаобраз русской культуры в романе Т.Толстой «Кысь» . VI International Symposium Contemporary Issue of Literary Criticism. Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. . 2012წ. Tbilisi, , P.96-106 .

О. Шония. Концептуальная модель разрешения конфликта в сложных системах. სტუ-ს შრომები, . 2002წ. N3(449), გვ. 77-81.

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე, თ.ქათამაძე. Концептуальное описание идентичных белков на основании современных представлений об эволюции биологического кода. Естественный и искусственный интеллект (концептуальный подход), Тбилиси, (0,6).. 1976წ. .

ვ.ჭავჭანიძე, ქათამაძე. Концептуальное описание идентичных белков на основании современных представлений об эволюции биологического кода.. Естественный и искусственный интеллект (концептуальный подход), Тбилиси, (0,6).. 1976წ. .