სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. მეგრელიშვილი, (ა. მასლოვას თანაავტორობით). Концепт Книга как семиотический мегаобраз русской культуры в романе Т.Толстой «Кысь» . VI International Symposium Contemporary Issue of Literary Criticism. Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. . 2012წ. Tbilisi, , P.96-106 .

О. Шония. Концептуальная модель разрешения конфликта в сложных системах. სტუ-ს შრომები, . 2002წ. N3(449), გვ. 77-81.

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე, თ.ქათამაძე. Концептуальное описание идентичных белков на основании современных представлений об эволюции биологического кода. Естественный и искусственный интеллект (концептуальный подход), Тбилиси, (0,6).. 1976წ. .

ვ.ჭავჭანიძე, ქათამაძე. Концептуальное описание идентичных белков на основании современных представлений об эволюции биологического кода.. Естественный и искусственный интеллект (концептуальный подход), Тбилиси, (0,6).. 1976წ. .

М. Микеладзе. Концептуальный подход к описанию состояний и представлению знаний в задачах медицинской диагностики. Сборник трудов Института систем управления А. И. Элиашвили . 2010წ. №14, с.223-228.

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. Концептуальный подход к описанию эволюции белковых структур.. Сообщения АН ГССР, . 1976წ. т.84, №1, .

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Нарезной Н.М.. Концепция баз данных крупномасштабной АИС. В кн.: Математические методы и измерительно-вычислительные средства обработки изображений. Изд. "Сабчота Сакартвело" Тбилиси. 1987წ. .

О. Шония, Сургуладзе Г.Г.. Концепция объектно-ориентированного моделирования распределенных систем на базе создания интег-рированной среды реляционных зависимостей и сетей Петри. Сборник трудов ТГУ, „Интеллект“, Тбилиси, . 1995წ. .

Т. Мегрелишвили. Концепция романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в свете идей философии М.Мамардашвили. «Проблемы преподавания в высшей школе». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 1997წ. გ.18-19.

ს. დადუნაშვილი. Координатная система для представления информационных явлений‎. Georgian Engineering News. 2005წ. ‎2005, No.1, p. 36-47‎.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.Б.Жоржолиани И.А.Бешкенадзе Т.Г.Цинцадзе И.О.Гвелесиани Л.И.Схиртладзе. Координационные соеди- нения некоторых d-элеме- нтов с 1-[2(бензилкарбамоил)]-2-изоникотиноил гидразоном(ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, С.215-216.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.Е.Жоржолиани И.А.Бешкенадзе Т.Г.Цинцадзе. Координационные соеди- нения тиоцианатов с 1-[2(бензилкарбамоил)]-2-изоникотиноил гидразоном(ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, C. 217-218.

Т. Гиоргадзе, М.Г.Цинцадзе Э.С.Топурия И.Р.Шария. Координационные соеди-нения тиоцианатов ковальта (II) и никеля (II) c бенз-, мета-нитробенз- и изоникотиноил гидразо-нами бенз- и метанитробензальдегидов. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. თბილისი "მეცნიერება" . 2001წ. ტომი 27 #1-2, გვ. 32-34.

ა. ლეჟავა, ე. კვეზერელი , გ. ცინცაძე. Координационные соединения германия (IV) с гидразидами пиридинкарбоновых кислот. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, стр. 468-473. 2010წ. .

ა. ლეჟავა, ე. კვეზერელი , ს. კვეზერელი. Координационные соединения германия (IV) с ларусаном . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ტ.37, გვ. 122-125. 2011წ. .

Т. Цинцадзе, С.Л. Кузнецов, Л.Д. Напетваридзе, Н.А. Куциава. Координационные соединения металлов с етиленмочевиной и бициклическими бисмочевинами. Изд.-во «Технический университет» . . 1995წ. 235 стр. .

М. Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, Т.Г.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани, Л.И.Схиртладзе. Координационные соединения некоторых d-эле ментов с1[2(бен илкарбамо-ил)]-2изоникотиноилгидразоном(ниаламидом). . Химический журнал Грузии. 2008წ. Т.8 #3, С.215-216.

Т. Цинцадзе, И.А. Бешкенадзе, И.О. Гвелесиани, Л.И. Схиртладзе . Координационные соединения некоторых d-элементов с 1-[2 (бензи лкарбамоил)]-2-изоникотиноилгидразоном (ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, С.215-216 .

Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, Т.Г.Цинцадзе. Координационные соединения некоторых d-элементов с 1-[2-бензилкарбамоил)-этил]-2-изоникотиноилгидразидом. Химический журнал Грузии Т.8 №3 с.215-216. 2008წ. .

ნ. გელოვანი, Киласония Н.О.,, Эприкашвили Л.Г.,, Джорбенадзе Р.П.,. координационных соединений хлорида и тиоционата кобальта (II) с бензоилгидразоном парадиметил-аминобензальдегида. “Georgian Engineering News” . 2002წ. №3, стр. 101-103.