სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Бицадзе, М. Хмиадашвили, К. Схвитаридзе. Краевые задачи моментной теории упругости для шара . Проблемы прикладной механики.. Международный научный журнал,. 2005წ. № 3 (20), 74-79..

Дж. Никурадзе, Г.А. Никурадзе В.Д. Меладзе. Краткая история развития дистанционного образования . Ганатлеба 2011 №1 Тбилиси. 2011წ. .

Д. . краткаяхарактеристика технологии непрерывного бетонирования массивного сооружения. научно-технический журнал "транспорт". 2009წ. №3-4 (35-36).

Х. Тодадзе. Краткий обзор Грузинских монастырских порядковю. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, рდა რელიგია, მოხსენებათა კრებული. 2014წ. გვ.227-236.

К. Чкуасели, რ.გოგალაძე,თ.კოკაია,ბ.ჭურჭელაური. Краткий обзор существующих методов профилирования сопряженных поверхностей. . ტრანსპორტი. 2007წ. N1(2) გვ.33-34.

ა. მამულაშვილი, Цинцадзе Г.В., Энделадзе И.О., Чубинидзе А.А.. Кристалическая структура Ba2(CH3COO)2H2∙ ∙ [( CH3COO)3] H2∙ ∙ [( CH3COO)3] . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . . 2009წ. ტ. 35 #3, 5გვ.

М. Цинцадзе, А.М.Магеррамов Р.А.Алиева Г.Г.Назарова Ф.Н.Бахманова Ф.С.Алиева Р.К.Аскеров Ф.М.Чырагов. Кристаллическая молекулярная структура комплекса никеля (II) с 3-[4-карбоксифенильазо]- пентадионом-2,4. . Вестник Бакинского Университета", Т.15. 2016წ. .

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Г.И. Церцвадзе М.В.кобахидзе. Кристаллогеометрия самоакомодирующихсякристалловбейнитной фазы в сплавах медь-цынк. Изд. Мецниереба. Сообщения а АН ГССР. 1987წ. Т.126, №2, стр.297-300.

ნ. ჩხაიძე. Критерии зффенктивнлости и условия зксперимента для исследования систем приклавных задач. Известия аграрной науки. 2008წ. ტ. 1N2 გვ. 62-65.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Критерий оценки процесса автомобилизации в странах Южнокавказского региона. Труды ГТУ № 2(456). 2005წ. с. 181-185.

Л. Итриашвили. Критическая влажность почвогрунтов и метод ее определения.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.87-92..

თ. ყიფიანი. Критическая частота вращения сортирующего цилиндра . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3(35). 2009წ. გვ. 33-34.

И. Круашвили, Круашвили И. Г., Мирцхулава З. Ц ., Кухалашвили Е. Г., Губеладзе Д. О. , Буачидзе А. К.. Критические скорости течения в земляных каналах при наличии фильтрации. Научные Труды, Груз. СХИ "Орошение земель в горных и предгорных условиях Грузии ". 1985წ. Тбилиси, сс. 53-58.

Р. Канашвили, Чохонелидзе М.И.. Кубово–кучное выщелачивание кварцитовых руд. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения им. Ф.Н. . 2006წ. № 3, (13) с. 68–73.

Г. Кайшаури, Л. Г. Базерашвили, Л. В. Гарибова. Культивирование съедобных грибов в Грузии. Труди Армянской сельскоозяйственной Академии и Государственного аграрного университета Грузии "Проблемы сельскохозяйственной науки." Ереван-Тб.. 2001წ. с.28-30.

მ. ყიფშიძე, ვ.კავთუაშვილი. культура бренда. გამომცემლობა. 2006წ. 3 გვ.69-78.

Т. Мегрелишвили. Культурный модус русскоязычной литературы Грузии как элемент развития постмодерной художественности. „Scripta manent“, . 2010წ. № 4 (11), გვ. 25-36..

Л. . Л. Гвенетадзе, Некоторые теоретические и методологические aспекты оценки Эффективности управления компанией. „მაცნე“ -კავკასიის საერთაშორისო უინივერსიტეტი . . 0წ. 2015წ. N8., გვ. 65-69..

Ш. Зазашвили. Л. Гиоргашвили, Решение граничных задач статики теории упругости для шарового кольца. . Сообщ. АН ГССР, . 1982წ. 105, №1, 53-76.