სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ. 373-377.

В. Радзиевский. Лингвистические модели знаний в задачах управления сложными системами. Труды Института систем управления АН ГССР. 1989წ. т.27:2, «Мецниереба». стр.69-76..

გ. მურჯიკნელი, გინზბურგი ვ.. Линейные преобразо- вания периодически стационарных про- цессов. სტუ. 1982წ. #3.

პ. ქარჩავა, Д.Ф.Гогуадзе. Линейный функционал в одном новом пространстве функций и некоторые его применения. Tруды Tбилиского университета. Математика. Механик. 2005წ. Астрономия, т. 354, 2005, 185-203.

ტ. მეგრელიშვილი. Личность А.Белого в мемуарах русского Зарубежья . "Грузинская русистика (лингвистика, литературоведение, культурология)". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ივ.ჯავახიშვილის სახ/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. გ.240-251.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Логико-лингвистические модели знаний в неформализованных задачах принятия решений и управления. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 236 – 240.

თ. გორშკოვი, ურუშაძე ქეთევანი. Логистика в деятельности предприятия. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. #2 (39) 2017 წ. 5 გვ..

ზ. ციხელაშვილი, И.З.. Цихелашвил. Логистика-сервис-перспективная информационная система управления заказами и обслуживания клиентов. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #4, 3 стр.Тбилиси. 2003წ. .

Т. Григорашвили, Авуладззе В.. Логистические принцыпи организции работы вагонных депо по ремонту грузовых вагонов. журнал ,,Транспорт,. 2010წ. 2010г №1-2 г.Твилиси.

ო. ვერულავა, ს.დომანიცკი. Логический алгоритм для предварительного разделения образов на классы. Труды ИСУ АН ГССР. 1973წ. 6 გვერდი.

Г. Самсонадзе. Локальные теоремы для некоторых классов групп.. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. 1974წ. A8 (153), გვ.57-61.

ა. მგელაძე, Г. Гоциридзе. Локальный подход и распределении управленческих функции. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. 2009წ. #1 (33) გვ. 95-96.

ნ. ხაზარაძე. Лувийские иероглифы обозначающие числительные (რეზიუმე ქართულ-ინგლისურ ენებზე). "Ганатлеба", სტუ. 2015წ. N 2(3), 38-41.

Н. Бахсолиани, Н. Хазарадзе. Лувийские иероглифы, обозначающие числительные . Грузинский Технический Университет, ) Ганатлеба. 2015წ. 2(13), с. 38-41, 2015..

ნ. ხაზარაძე. Лувийские иероглифы, обозначающие числительные . Грузинский Технический Университет. „Ганатлеба". 2015წ. 2(13), с. 38-41.

Ш. Зазашвили. М. Башелеишвили. Л. Гиоргашвили, Эффективное решение некоторых гранично-контактных задач статики для составных изотропных тел. Труды ТГУ . 1978წ. т. 204, 47-64.

Ш. Зазашвили. М. Башелейшвили, Смешенная граничная задача плоской теории статики анизотропного упругого тела. Актуальные вопросы мат. и методика ее проподов. Межвузовский сборник науч. тр. ТГПИ, Тбилиси, . 1985წ. 23-37.

Ш. Зазашвили. М. Башелейшвили, Эффективное решение смешанной граничной задачи для бесконечной анизотропной плоскости с элиптическим отверстием. Труды ИПМ им. И.Н. Векуа ТГУ . 1992წ. 46, 24-31.

ე. მიმინოშვილი. М.Н.Окросашвили, Э.Б..Миминошвили, Э.Р.Кутелия, Н.К.Махатадзе, З.А.Парчукашвили. Исследование изменений в конденсатах системы Ti-Cu при отжиге. . Сб. трудов Проблемы сварки, металлуггии и родственных технологий. . 2003წ. с.188-197. .