სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Н. Модебадзе, Э. Гондаури. К вопросу модернизации сети обмена информации между энергообъектами. Georgian Engineering News. 2006წ. 2, 5с.

Г. Мурджикнели, ტომარაძე ო., მოდებაძე ი.. К вопросу неецетра- льного 2 распреде- ления. Georgian Engineering News . 2006წ. #2. .

ი. წერეთელი, Ломинадзе Т.А., Тодриа В.А.. К вопросу о келловейской трансгрессии в Грузии. საქ.ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექციის მაცნე. 2011წ. #3 გვ. 115-123.

ნ. ხაბეიშვილი. К вопросу о направленном отражении звука в помещениях.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. გამომცემლობა – GFID.. 2000წ. N2. გვ.189–190. ISSN 1512-0287.

Л. Имнаишвили, Курдадзе М.А.. К вопросу определения надежности многофункционального последовательностного модуля. Функциональная оптоэлектроника в вычислительной технике и устройствах управления. 1986წ. Мат. Всесоюз. Конф. – Тбилиси, 1986 г., с. 67-80. .

З. Микадзе, Н. Мусеридзе. К вопросу определения производительности одной технической системы с учетом ее надежности. . Georgian engineering news . 2003წ. N01. p.157-162. ISSN 1512-0287 (Статя переиздана в РЖР 01.06-14А68).

ნ. დავითაშვილი. К вопросу определения сил реакции в кинематических парах пространственных механизмов. Проблемы прикладной механики. 2002წ. № 3(8), გვ. 9-16.

Л. Имнаишвили. К вопросу определения функций, реализуемых на многофункциональном последовательностном модуле . Новые методы и средства вычислительной техники. 1985წ. Сб. статей.-Тбилиси, 1985 г.с. 178-181.

Р. Самхарадзе, И. Давиташвили. К вопросу оптимальной замены рациона питания птиц. Труды ГТУ. 2005წ. с. 83-88, №3(457).

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი. К вопросу оценки рыночной стоимости оборудования. . 2008წ. #1. 3-7 გვ..

ლ. კეკელიშვილი, მ.ვართანოვი. К вопросу платного водопользования. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 44-46.

О. Томарадзе, Хунцария Д.М. К вопросу построения адаптиваных цифровых телевизионных систем. ГПИ. 1974წ. №8. (172) .

ზ. ციხელაშვილი, Н.В.Чхеидзе. К вопросу разработки пректа снижения рисков и смягчения последствий при установлении чрезвычайных экологических ситуаций на трансграничной реке Чорохи на территории Грузии. ГТУ, научно-технический журнал"Гидроинженерия", http://www.cetl.gtu.ge, #1(1), 6 стр.Тбилиси. 2007წ. .

Л. Имнаишвили, Натрошвили О.Г., Кобесашвили З.К., Куция В.Л., Абуладзе Т.Д. К вопросу реализации алгоритма вычитания в оптоэлектронных операционных устройствах. . Мат. Всесоюзной конференции "Функциональная оптоэлектроника в ВТ и устройствах управления". 1986წ. Тбилиси,1986 г. с. 158-162. .

ე. გეგეშიძე, П.Хведелидзе. К вопросу синтеза автоматической системы управления курсом судна с электрогидроприводом руля. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2006წ. 2(22).

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი. К вопросу синтеза нелинейных систем приводов. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 2.39-45გვ..

ე. გეგეშიძე, З.Ломидзе, , Л.Хведелидзе, , П.Хведелидзе, Т.Мчедлишвили. К Вопросу синтеза параметров системы непрямого регулирования частоты ващения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2007წ. 3(27) 19ст..

Р. Самхарадзе, К.Н. Камкамидзе, Н.В. Шенгелия. К вопросу усовершенствования рабочего места технолога режимов служб . Сб. статей. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении. Изд. «Сабчота Сакартвело». 1989წ. Часть IY. Тбилиси, 4 стр..

Л. Имнаишвили. К вопросу усоверщенствования интерфейса "Человек-компьютер" персонального компьютера. // Georgian Engineering News, 2001, #2, с. 46-48 . . 2001წ. .

Г. Хелидзе, ი.ლომიძე, რ.პატარაია, თ.არშბა. К вопросу установления санитарно-экологического попуска из ГЭС. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, . 2013წ. #2,, გვ.99-101.