სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Григорашвили, Авуладззе В.. Логистические принцыпи организции работы вагонных депо по ремонту грузовых вагонов. журнал ,,Транспорт,. 2010წ. 2010г №1-2 г.Твилиси.

ო. ვერულავა, ს.დომანიცკი. Логический алгоритм для предварительного разделения образов на классы. Труды ИСУ АН ГССР. 1973წ. 6 გვერდი.

Г. Самсонадзе. Локальные теоремы для некоторых классов групп.. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. 1974წ. A8 (153), გვ.57-61.

ა. მგელაძე, Г. Гоциридзе. Локальный подход и распределении управленческих функции. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. 2009წ. #1 (33) გვ. 95-96.

. Лувийские иероглифы обозначающие числительные (რეზიუმე ქართულ-ინგლისურ ენებზე). "Ганатлеба", სტუ. 2015წ. N 2(3), 38-41.

Н. Бахсолиани, Н. Хазарадзе. Лувийские иероглифы, обозначающие числительные . Грузинский Технический Университет, ) Ганатлеба. 2015წ. 2(13), с. 38-41, 2015..

. Лувийские иероглифы, обозначающие числительные . Грузинский Технический Университет. „Ганатлеба". 2015წ. 2(13), с. 38-41.

Ш. Зазашвили. М. Башелеишвили. Л. Гиоргашвили, Эффективное решение некоторых гранично-контактных задач статики для составных изотропных тел. Труды ТГУ . 1978წ. т. 204, 47-64.

Ш. Зазашвили. М. Башелейшвили, Смешенная граничная задача плоской теории статики анизотропного упругого тела. Актуальные вопросы мат. и методика ее проподов. Межвузовский сборник науч. тр. ТГПИ, Тбилиси, . 1985წ. 23-37.

Ш. Зазашвили. М. Башелейшвили, Эффективное решение смешанной граничной задачи для бесконечной анизотропной плоскости с элиптическим отверстием. Труды ИПМ им. И.Н. Векуа ТГУ . 1992წ. 46, 24-31.

ე. მიმინოშვილი. М.Н.Окросашвили, Э.Б..Миминошвили, Э.Р.Кутелия, Н.К.Махатадзе, З.А.Парчукашвили. Исследование изменений в конденсатах системы Ti-Cu при отжиге. . Сб. трудов Проблемы сварки, металлуггии и родственных технологий. . 2003წ. с.188-197. .

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, ი.ბენიძე, ნ.მოსეშვილი. Мn(II), Co(II), Ni(II) ციანურატების სინთეზი და ანალიზი. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N1(11) გვ.253-259. 2002წ. N1(11) გვ.253-259.

З. Чачхиани. Магнетизм системы U-Gd. Тезисы XVII юбилейн. науч.-техн. конфер. 1972წ. .

З. Чачхиани. Магнетизм соединений тория. Тезисы докл. 24 Республ. науч.-техн. конференц проф.-препод. состава. ГПИ, . 1983წ. 15-16/12.

З. Чачхиани. Магнетизм сплавов и соединений тория.. Изд-во "Мецниереба", . 1986წ. 305 c..

Т. Берикашвили. Магнитная природа низкотемпературных ГЦКГЦТ превращений в сплавах -Mn-Co. spi-s samecniero Srome-bi, "myari tanis struq-tura da Tvisebebi". 1989წ. #2(344), 1989.

Т. Берикашвили. Магнитная природа сплавов марганца с переходными 3d-металлами . Georgian Engineering News. 2007წ. №4, 2007.

Л. Махарадзе, Гавашели Л.Ш., Первов К.М.. Магнитно-импульсная обработка деталей горных машин с целью их упрочнения . «Горный журнал», #2(37), Тбилиси, . 2016წ. N2(37), Тбилиси, с. 45-49.

З. Чачхиани. Магнитные свойства U и Th.. Международ. конференц. по магнетизму. Тезисы докладов. 1973წ. .

З. Чачхиани. Магнитные свойства некоторых сплавов тория. . XIX Респуб. научн.-техн. конфер. проф.-препод. состава ГПИ и работ. произ-ва. Ч.II. . 1975წ. .