სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გელიაშვილი, null, Н.Киладзе, Ф.Коган. Метод формирования гладкой сложной кривой по её отдельным точккам. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვერდი 205-207.

С. Почовян. Методика автоматизированного расчёта водопотребления сельскохозяйственных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 189-190 გვ.

ხ. ირემაშვილი, Т.Гвелесиани. Методика быстрого прoгноза длины прогресивной волни на воде при действии волнопродуктора.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №4 (35) გვ,48-51, ISSN 1512-3936.

Т. Гвелесиани. Методика быстрого прогноза длины прогресивной волни на воде при действии волнопродуктора.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №4 (35) გვ.48-51..

Г. Чачанидзе, Г. Чоговадзе. Методика выбора оптимального множества индексов при проектировании систем реляционных банков информации. ГПИ им. В.И. Ленина . 1979წ. Науч. тр. №05(206) Технич. кибернетика Тбилиси.

ტ. კვიციანი, Руруа Л.Г. Методика исследования кинематики ниспадающей струй. Научно-технический журнал «Строительство», . 2010წ. №4(19), с42-48..

Т. Мегрелидзе, Хведелидзе М.Г., Цуцкиридзе Н.Р.. Методика определения коффеина в чайных липидах . Инженерные новости Грузии . 2005წ. № 4.

Т. Kурашвили, Тархнишвили В., Грдзелишвили М. Методика определения напряжений вокруг тоннельных выработок. Труды ГТУ № 4(415). 1997წ. с. 59-61.

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Методика определения периодичности и эксплуатационных расходов на технические воздействия АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

Р. Самхарадзе. Методика оптимизации многокритериального планирования краткосрочных режимов энергосистем. Труды ГТУ. 1992წ. №8 (391), Тбилиси, ISSN 0201-1467, 2 стр..

И. Хомерики. Методика оценки точности эвристических алгоритмов комбинаторных задач. "Автоматизация и современные технологии". № 6. Москва. 2001წ. .

Н. Геладзе. Методика оценки эффективности атмосфероохранных мероприятий . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 4(13), Тбилиси. 2003წ. .

З. Пиранашвили, Сванидзе Г.Г., Торонджадзе А.Ф., Эдиберидзе М.Г., Читашвили Р.Я. . Методика построения математической модели, описывающей процесс речного стока с анализом принятых статистических гипотез. Сообшения АН ГССР. 1969წ. т.53, №1, стр.161-164.

ბ. მეფარიშვილი. Методика предварительной алгоритмизации непреривных технологических процессов. Труды ГПИ . 1979წ. N5 (215) .

გ. ყიფიანი, Паилодзе Н.Р. , Хуцишвили О.Г. . Методика приведения к однослоиной пластинке с прямоугольным отверстием. მშენებელი. 2006წ. №2. გვ.36-39 ISS 1512-3936 .

М. Бережиани, Таварткиладзе Я.Н., Эристави М.К.. Методика прогнозирования продолжительности процесса кристаллизации из растворов. Известия АН Груз. ССР, сер. химическая. 1984წ. 1984, т.10, N 3, с. 223-225..

С. Почовян. Методика проектирования автоматизированной системы оперативного управления основным производством. დეპონირებულია საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (ტექინფორმი; ТЕХИНФОРМ). 1992წ. რეგისტრაციის ნომერი 794.

დ. კერესელიძე, სოფო მდივანი. Методика расчета загрязнения почв и водных объектов в результате сельскохозяйственной деятельности. Известия аграрной науки, . 2009წ. , т.7, №4, 121 – 128 с..

И. Чхетиа, О. Гелашвили. Методика расчета не установившегося движения автомобилей с дизельными двигателями. Международный научно-технический журнал Проблемы механики. 2005წ. №3 (20), 56-60ст..

О. Гелашвили, Чхетия И.Т.. Методика расчета неустановившегося движения автомобилей с дизельными движениями.. Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2005წ. №3(20), 56-60.ст.