სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Кахетелидзе, П. Явич. методы аналитического определения йода. исследования в области естественных наук. 2014წ. №1,გვ. 20-27.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Д. Радзиевский, М. Хачидзе. Методы и алгоритмы распознавания состояния эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографий. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, თბილისი, გვ. 307 – 311.

А. Прангишвили, З. Азмайпарашвили, Н. Чхаидзе. Методы и способы определения резонансной частоты низкодобротных колебательных систем. Проблемы автоматизации технологических процессов. Сб. док. Тбилиси . 1996წ. გვ. 5.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.. Методы и средства прогнозирования явлении развивающихся в транспортном процессе . Ж. «Транспорт» № 1-6 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.34-37. ISSN 1512-0910.

А. Прангишвили, З. Азмайпарашвили. Методы и устроиства определения параметров технологических процессов. Проблемы автоматизации технологических процессов. Сб. док. Тбилиси . 1996წ. ст.3.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე ე. ჩხაიძე ი. გოქსაძე. Методы измерения содержания щелочи в растворах. . 2015წ. საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 15, 2, გვ. 28-29.

Е. Чхаидзе, მ. სირაძე ნ. ნეფარიძე ი. გოქსაძე. Методы измерения содержания щелочи в растворах. საქართველოს ქიმიური ჯურნალი . 2015წ. ტ.15, N2, გვ.28-29.

Т. Чубинишвили, ბერშტეინი ე., შატბერაშვილი ო.. Методы информационного моделирования в решении межотраслевых региональных народно-хозяйственных проблем. . Тезисы докладов конференции, посвященной 30-летию ГРУЗНИИНТИ «Информационная деятельность в новых условиях хозяйствования» Тбилиси. 1989წ. Тбилиси, 4-9 декабря 1989г. Часть1- стр. 14.

ო. კალანდარიშვილი. Методы обучения неродному языку. სტუ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება შრომები . 0წ. შრომები # 7,გვ.97-103, თბ. 2006.

Л. Боцвадзе. Методы определения основных показателей эффективности логистических систем в условиях раночных отношений. Труды Кутайсского научного центра АН Грузии, №5. Тбилиси. Мецниереба. с. 105-114. 2005წ. .

ს. მებონია, ს. მებონია, Д. Деметрадзе , А.Гогава . Методы определения ударных нагрузок в трубопрокатных станах с учетом пластических деформаций металла. Тр.Кутаисск.н-ц АН . 2003წ. №6.

ლ. ბერიძე, ქარცივაძე გ. Методы оценки собственного капитала компании . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #5-6, გვ. 119.

Т. Беридзе, Карцивадзе Г., Бeридзе Л. . Методы оценки собственного капитала компании. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828,. 2008წ. #5-6, С.119.

მ. წიქარიშვილი, ДЖ.А.БАХТАДЗЕ, Г.ЛАГУНДАРИДЗЕ, С.БЛИАДЗЕ, О.Харшиладзе. Методы оценки устойчивости процесса деформации с помошью волоконно-оптического световода. Нелинейная динамика механических и биологических систем.Межвузовский научный сборник,г.Саратов. 2005წ. .

მ. ყიფშიძე. методы правильного построения рекламного обращения. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.53-56.

მ. სალუქვაძე, Л.Калдани, Т.Симония, Г.Джинчарадзе. Методы прогноза снежных лавин. Кавказский географический журнал. 2006წ. № 6, 122-125.

პ. სიჭინავა. Методы реабилитационного-укрепительныч работ русел водостоков с учетом экологически безопасных, энерго и ресурсоэкономных мероприятий. Международнная конференция аспирантов и молодых ученых. Республика Грузия г. . 2010წ. с. 14-22 авгута ст. 66-71.

Н. , Робиташвили Г.А.. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ "ПУЛЬСАЦИИ" ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ. გამომცემლობა "უნივერსალი"; GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2005წ. №2, 2005; page 111-114;.

მ. ვართანოვი, К.Т.Иорданишвили. Методы тарификации водных ресурсов, используемых в орошаемом земледелии. Известия аграрной науки. 2008წ. том 6, №4 стр.114-116.

ა. სულაძე. Метоморфизм углей Ткварчельского месторождения. В кн.: Тр. Горно-геологической секции Межд. научно-инженерной конференции "Новейшие технологии и Грузия". Тбилиси . 2002წ. стр. 19-22.