სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили , К. Хомасуридзе . Модели надежности необслуживаемых систем с вероятностями переходов, зависящими от состояния системы. Труды ТГУ, серия: Физика и кибернетика, т.168. 1976წ. С.105-109.

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Модели обощения в симеотических системах принятия решений. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1984წ. № 12 (282).

Т. Цинцадзе, И.К. Лазришвили Г.И. Чикобава А.Г. Саришвили Н.П. Митагвария . Модели печеночной недостаточности и энцефалопатии на животных. Клиничная хирургия. 2005წ. №9, с. 55-60 .

ვ. რაძიევსკი. Модели процессов развития в задаче прогнозирования состояния сложных систем. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, თბილისი, გვ. 213 – 218.

ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვილი. Модели структурирования в теории кодирования . Georgian Engineering News. 2003წ. № 4, стр. 73-78,.

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე. Моделирование биологического кодообазования. Труды Института Кибернетики АН ГССР, т.1, (1,5).. 1977წ. .

Г. Бедукадзе. Моделирование годовых колебаний температурных напряжений в арочной плотине. VIII Объед.сессия НИИ Закавк. респ. по стр-ву, Тбилиси,АН ГССР,1973. 1973წ. .

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. Моделирование дискретных производств с помощью модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996). 2001წ. №4(437); 69-70 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Моделирование дискретных производств с помощью модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996). 2001წ. №4(437); 69-70 გვ.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე. Моделирование инжекционной обработки высоколегированной хромом стали через шиберный затвор. Труды Грузинского Технического Университета. Издательство: ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 2002წ. № 7 (446). Стр. 189-195. .

С. Эсадзе, Г.Шилакадзе. Моделирование микропрофиля дорожного покрытия. Грузинский Технический Университет Труды . 2012წ. №1 (483) 13-19.

М. Бережиани, Таварткиладзе Я.Н., Эристави М.К.. Моделирование оптимального температурного режима для обратимых химических реакций. Известия АН Груз. ССР, сер. химическая. 1985წ. 1985, т.11, N 2, с.142-145.

ი. ირემაშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Иорданишвили И.К., Вартанов М.В., Хосрошвили Е.З.. моделирование просесса взаимодействия волн с береговыми откосами, укрепленными каменной наброской и фасонными массиами. Сб. научных трудов института водного хозяйства Грузии. 2011წ. №66б ст.7.

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Моделирование пространственного положения воздушных судов на основе данных магнитных регистраторов параметров полёта. International scientific journal “Air Transport”. 2008წ. №1(1), თბილისი, გვ. 74 – 81.

null, М.В.Вартанов, И.К.Иорданишвили. Моделирование процесса взаимодействия волн с береговыми откосами, укрепленными каменной наброской и фасонными массивами . Институт водного хозяйства Грузинского технического Университета . 2011წ. Сборник научных статей №66 стр. 98-103.

ი. იორდანიშვილი, Вартанов М.В., Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Моделирование процесса взаимодействия волн с береговыми откосами, укрепленными каменной наброской и фасонными массивами. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2011წ. №66 გვ.98-103.

Б. Беришвили. моделирование процесса расселения и трудоустройства в условиях развивающегося города. автоматизация архитектурно-строительного проектирования промышленных предприятий : Межвузовский сб.- Ростов-на-Дону . Инж. -строительный институт . 1986წ. .

Н. Инвия, Кевхишвили Н., Чубинидзе З.. Моделирование процесса розжига низкотемпературного кипящего слоя и алгоритм управления. Georgian Engineering News. 2011წ. №.1, сс. 29-32.

Т. Маграквелидзе. Моделирование процесса теплоотдачи при турбулентном течении расплавленных металлов . Институт системи управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов. 2002წ. Тбилиси. N6, с.76-85.

В. Радзиевский, А. Мирзоев. Моделирование процессов восприятия и распознавания объектов при двушаговой базисной иерархии. ВИНИТИ. 1972წ. Депонировано ВИНИТИ №5562-73, стр. 2 – 5..