სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Гогичаишвили, null. Морфологический анализ текстов на естественном языке с помощью ЭВМ. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1980წ. .

ზ. გოგილაშვილი, ხარატიშვილი ნოდარი. Морфологическое пирамидальное кодирование изображений в условиях действия случайных ошибок.. საქართველოს განათლების, მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 5. 252-257გგ..

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г. , Курашвили С., Майсурадзе Н.. Морфология роста окалины на жаростойких сплавох формирующих оксиды хрома и алюминия. Труды Грузинского Технического Университета . 2009წ. №2 (472), стр. 62-65.

ნ. მაისურაძე, Микадзе Г.О., Курашвили С.Я., Гордезиани А.Г., Микадзе О.И., Майсурадзе Н.И.. Морфология роста окалины на жаростойких сплавах, формирующих оксиды хрома и алюминия.. Труды Грузинского Технического Уни верситета. 2009წ. №2(472), 2009, c.62-65..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, С.Курашвили, А.Гордезиани, Н.Майсурадзе. Морфология роста окалины на жаростойких сплавах, формирующих оксиды хрома и алюминия. Труды ГТУ. №2(472). 2009წ. .

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Мотовило с планетарным радуктором.. Труды ГПИ,Тбилиси. 1988წ. №11(340) стр.34-38..

ი. ღარიბაშვილი, ს. ბლიაძე, მ. მოხევიშვილი. мохевишвили, Вейвлет- спектральный анализ переходных процессов. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “Problem’s of mechanics“. 2008წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Н.Н.Берберова и Г. Иванов: история одного стихотворения. სამეცნიერო კონფერენციის პროფ. ვ.შადურის მიზღვნილი მასალები. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. გ.35-37.

ო. ლაბაძე. Н.С.Кабанов, А.В.Пискунов, Н.А.Стрекалин, Д.М.Ляхов. Приближенная математическая модель стыковой сварки оплавлением полос. Автоматическая сварка. 1979წ. №1, с.14-17.

პ. სტავრიანიდი. Н.Ш. Киладзе, Д.Н. Чубинашвили. Разработка, создание и внедрение электронных систем отображения информации. Мецниереба . 1991წ. стр.210-211.

პ. სტავრიანიდი. Н.Ш. Киладзе, Д.Н. Чубинашвили. Устройство управления лучом ЭЛТ. Труды ИСУ АН ГССР. 1973წ. Стр.5-7.

В.Цуцкиридзе, Л.Джикидзе. Нecтационарное течение проводя- щей жидкости вблизи вращающе- гося пористого диска с учетом магнитного поля и теплопередачи . Труды.Грузинский технический университет.Тбилиси. 2017წ. ................

Л. Джикидзе, В. Цуцкиридзе. Нecтационарное течение проводящей жидкости вблизи вращающегося пористого диска с учетом магнитного поля и теплопередачи . Труды.Грузинский технический университет.Тбилиси. 2017წ. №2(504).

ბ. მაისურაძე, Джапаридзе П. Н. Гамкрелидзе Н. В. Келбакиани Н. В.. Нагрев угля в первой ступени непрерывного коксования твердым теплоносителем с последующим шихтованием его с сульфитной бардой. Ссообщения академии наук Груз.ообшения академии наСССР.. 1987წ. . 127. N3 с.565-568..

Дадиани К.З., Л.Итриашвили, Х.Кикнадзе. Надежность и риск гидротехнических сооружении Некоторые теоретические подходы по расчету надежности гибких защитных покрытий . ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, . 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 66 გვ.110-117.

З. Микадзе, А. Гурджидзе. Надежность механической крепи оборудования очистного забоя горных шахт.. Georgian engineering news . 2005წ. N1, p.131-133. ISSN 1512-0287.

З. Микадзе. Надежность технических систем с пополняемым резервом времени и комбинированным контролем работоспособности. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი" ISSN 1512-2530. 2009წ. №10 с.266-273. თბილისი. .

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. наилучший вибор конечных элементов (кэ) для пластичных и оболоченых конструкции . международный шаучный журнал "проблемы прикладной механики". 2003წ. №4(13).

ი. გაბისონია. Налоговая система и алтернативны аудит в процессе децентрали зации государственного управления, СУЧАСНI ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНИСИПАЛЪНОГО УПРОВЛIННЯ . . 2015წ. .

ვ. ახალაია. Налогообложение в грузии в коитексте гармонизации срезимом иалогообложение в евросоаюзе. Тб,Ж.трансрорт . 2011წ. №,3-4 ст 46-48.