სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Пиранашвили, Харатишвили Н.Г., Элизбарашвили М.И.. Некоторые общие оценки помехоустойчивости ортогонального разложения сигналов. Научные труды ГПИ, Приборостроение. 1974წ. №9 (173), стр.203-205 .

О. Гелашвили, Хведелидзе П., Мчедлишвили Т.. Некоторые оптимизационные подходы к повышению эффективности морских перевозок . Научно-технический журнал ,,Транспорт”, Тбилиси, . 2006წ. №1, с. 33-35.

Т. Мчедлишвили, Хведелидзе П.Г., Гелашвили О.Г. . Некоторые оптимизационные подходы к повышению эффективности морских перевозок. Научно-технический журнал «Транспорт».ГТУ. 2006წ. 1(21), с. 31-32.

თ. ბონდარენკო. Некоторые особенности автобиографизма прозы А. Белого. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. შრომები 10, გვ.21-25.

С. Чупринина. Некоторые особенности изучения русского языка как иностранного на начальном этапе.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2009წ. შრომები, 1 (13) (стр. 53 -56)..

Н. Маисурадзе, Г. Манвелидзе, А. Мамулашвили, Энделадзе Н,О, Гогичаишвили Б,Д, Чубинидзе А, А. Некоторые особенности кристалохимии карбоксилатов бария. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N 4.

Т. Берикашвили. Некоторые особенности фазовых превращений в деформированном сплаве ВТ-16. stu-s samecniero Sromebis krebuli. 1992წ. #9(392), 1992.

К. Мчедлишвили, Н. Курбанов. Некоторые особенности финансирования дорожной отрасли в регионе Южного Кавказа. Ученые записки Азербайджанского технического университета №3, раздел транспорт, связь, энергетика. 2007წ. №3.

З. Нацвлишвили. Некоторые оценки для особых интегралов . Сообщения АН ГССР, 122, №2. 1986წ. 257-260 c.

И. Бежуашвили. некоторые плоские граничные задачи эластотермо диффузии . Докл. ИПМ. 1992წ. 46.57-69.

И. Бежуашвили. некоторые плоские задачи термодиффузии. ТР.ГТУ. 1991წ. №7(380) 9-12.

Ш. Зазашвили. Некоторые плоские смешанные задачи теории упругости с учетом моментных и температурных напряжении. . Автореферат диссертации на соискание ученной степени кандидата физико-математических наук, Тбилиси, 1977, 1-15. 1977წ. 1-15.

Т. Бакурадзе. Некоторые подходы к преподаванию иностранных языков. ს-ს ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსოტეტის გამომცემლობა.წიგნში "ინტერნეტ რესურსების გამოყენება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში". 2006წ. გვ.111-121.

ლ. შაიშმელაშვილი, მარატ ციცქიშვილი, თეიმურაზ ნინუა, მარიამ ციცქიშვილი, გიორგი მადუაშვილი. Некоторые правовые вопросы обеспечения устойчивого развития региона Кавказа. ინტელექტუალი. 2009წ. #8, 102–108.

И. Иремадзе, Н.Чхаидзе, М.Курхули, . Некоторые применения моделей подобия в задачах надежности и управления . სტუ, შრომების კრებული. 2009წ. N 2(7), გვ. 34-39.

. Некоторые примеры численного прогноза гидрофизических полей в Грузинском секторе Чёрного моря. . Труды Института геофизики им. М. Нодиа. 2010წ. Тбилиси, 2010, т. LXII, с. 82-104..

Г. Бедукадзе, Меладзе Ф.. Некоторые результаты модельных исследований арочной плотины Ингури ГЭС. Материалы конф.молодых научн.раб.по гидроэнерг. стр-ву, Сухуми, 1969. 1969წ. .

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили , Д. Гаскаров , Дж. Гугушвили . Некоторые результаты прогнозирования состояний полупроводниковых триодов по шумовым признакам на основе статистической теории распознавания образов. Сообщения АН ГССР, т.71, №1 . 1973წ. С.81-84.

თ. ძაძამია, Церцвадзе Л.А, Какулия З.Г., Петриашвили Ш.Г., Глонти Л.Е. Чуткерашвили Д.Г.. Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2014წ. N1(69) გვ.78-81 .

Л. Глонти, Дзадзамия Т. Д., Церцвадзе Л.А., Какулия З.Г., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г.. Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение. ჟურნალი „ენერგია“. 2014წ. #1(69), გვ. 78-81.