სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე, Н.Т. Лоладзе, Э.Р. Кутелия, М.П. Церодзе, Н.И. Майсурадзе, Ю.Г. Дзидзишвили, С.И. Заславский. О возможности получения синтетических алмазов с заранее заданными свойствами при спонтанной кристаллизаии.. saqartvelos mecnierebata erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2014წ. t. 40, #1, 2014, gv. 50-54.

გ. ლუტიძე. О возможности применения микроволновой энергии для упрочнения грунтов. GEORGIAN ENGINERING NEWS . 2005წ. №5 ст. 226-228.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . О возможности расчета ΔH0f,298 и S0298 боратов . აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ინოვატორული ტექნოლოგიები და მასალები, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. კონფერენციის შრომები, გვ. 23-31 .

А. Вардосанидзе, Г. Лежава, Г. Лежава. О возможности создания устройств оптической обработки информации на основе эффекта Вейгерта. Georgian Engineering News. 1999წ. 3.

Вардосанидзе З.В., Лежава Г., Камкамидзе И.. О возможности создания устройств оптической обработки информации на основе эффекта Вейгерта.. Georgian Engineering News. 1999წ. vol.3, pp.58-61.

З. Вардосанидзе, Г. Лежава, ლეჟავა გიორგი. О возможности создания устройства оптической обработки информации на основе эффекта Вейгерта. Georgian Engineering News. 1999წ. vol.3, pp.58-61.

ზ. ციხელაშვილი, А.А. Гелуташвили. О возможных критерериях оценки экологического состояния воды в водоемах. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 2 стр.Тбилиси. 2003წ. .

ზ. ციხელაშვილი, И.З. Цихелашвили, А.Гелуташвили. О возможных критериях оценки экологического состояния воды в водоемах. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 3 стр.Тбилиси. 2003წ. .

ა. სურმავა, Кваарацхелия Д. У., Кухалашвили В. Г.. О возможных траекториях облаков загрязнения в атмосфере Кавказс-кого региона. Сворник трудов Ин-та геофизики им. М. З. Нодиа . 2008წ. т. LX, ст.179-185.

Бахсолиани М., Бегалишвили Н., Берадзе Н...... О возобновлении работ по регулированию осадков в Восточной Грузии . Труды Института гидрометеорологии АН Грузии. 2002წ. т,108, с.182-192.

ნ. ბეგალიშვილი, ა. ამირანიშვილი / А.Амиранашвили/A. Amiranashvili, მ ბაღსოლიანი/М.Бахсолиани/M. Bagsoliani, ნ. ბერაძე/Н.Берадзе/ N. Beradze, ბ. ბერიტაშვილი /Б.Бериташвили/ B. Beritashvili. О возобновлении работ по регулированию осадков в Восточной Грузии/On the Restoration of Precipitation Modification Activities in Eastern Georgia. АН Грузии, Труды Инст.гидрометеорологии «Проблемы мониторинга и моделирования антропогенного загрязнения природной среды в Грузии» / Georgian Academy of Sciences. Transaction of the Institute of Hydrometeorology."Problems of monitoring and modelling of antropogenic environmental pollution in Georgia". 2002წ. т.№108, Тбилиси, с.249-260/ v.108, Tbilisi,249-260pp.

Н. Зауташвили. О возрасте азотных терм Аджара-Триалетской складчатой зоны. Сообщения АН Грузии. 1990წ. 140, №2, ст. 353 - 355.

И. Давиташвили, Р. Самхарадзе. О вопросе оптимальной замены рациона питания птиц. საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #3(457).

Р. Самхарадзе. О вопросе оптимальной замены рациона питания птиц. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #3 (457).

. О вопросе оптимальной замены рациона питания птиц.. საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #3(457).

З. Пиранашвили, Робиташвили А.Г., Харатишвили Н.Г.. О временной дискретизации непрерывных сигналов. Научные трудыГПИ, Приборостроение. 1974წ. №9 (173), стр.206-210 .

ზ. ციხელაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, Х.Н.Хатиури, Г.Ю.Верулава, Г.Г.Закуташвили. О выборе рациональной системы водного хозяйства промышленного предприятия. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn. 2009წ. № 1(49),Тбилиси, 5 стр..

Т. Буадзе. О вычислении интегралов по Гауссовой мере от экспонент линейных и квадратических функционалов . Научные труды Грузинского Политехнического Института им. В.И. Ленина. №3 (285), Тбилиси. 1985წ. 1985, 120-123.

О. Тавдишвили. О вычислительном алгоритме непараметрической сегментации. ТЕХИНФОРМ, Тбилиси,. 1995წ. N.1055-95, 28.12., 8 с..

ლ. ქობულაშვილი, Климиашвили Л. Д, Нацвлишвили Н. В. О выявлении факторов изменяющих качество экологической чистоты водной продукции”- сб. Трудов международной научной конференции “Проблемы безопасности продовольствия”. Грузинский политехнический университет. Грузинский политехнический университет. Тбилиси. 2009წ. .