სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Мачарашвили. О (С,a) сум-мируемости рядов Фурье по обобщенным сферичес- ким функциям. Труды ГПИ. 1981წ. № 5(237), 43-48.

Г. Тодуа. О F-структурах касательного пространства Lm(Vn) . სტუ-ს შრომები. 2009წ. №2 (472). 82-85..

ვ. ხარიტონაშვილი, Л.Гоголашвили , З.Члачидзе. О безопасности движения ,,праворульных” автомобилей. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2006წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. О безопсности дорожного движения . Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2008წ. .

З. Богвелишвили, Густомясов А.Н., Бородин В.П., Верещака В.А.. О влиянии встроенного амортизатора на динамические характеристики пневморессор. Georgian Engineering News, Tbilisi. 1998წ. №1(5), pp.74-75, ISSN 1512-0287 .

Л. Имнаишвили, Цирамуа Г.С., Богатырев В.А.. О влиянии структуры многофункциональных модулей на некоторые особенности адаптивных вычислительных систем.. Сборник статей "Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством". 1980წ. .

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия И.Г. Гверцители Д.М. Асатиани Т.К. Нижарадзе. О возвратной сверхпроводимости допированного галлием, соединения Er-Ba-Cu-O. Сообщения АН Грузии 140, №2 1990г. стр. 301-304. 1990წ. 140, №2 1990г. стр. 301-304.

გ. მალასიძე, Когошвили Н,Г, Борчхадзе Т,М,. О возможной темной материи в спиральных галактиках скопления "Сота". Астрофизика . 2009წ. т,52 № 1 стр, 75-84.

ა. სულაძე, Н.А.Асланикашвили, Г.С. Метревели. О возможном влиянии вулканизма на изменение климата. В кн.: Сб.тр.посв.100-летию со дня рожд. ак. П.Д. Гамкрелидзе, Тбилиси. 2003წ. стр.617-624.

გ. ხერხეულიძე. О возможном влиянии длительной засухи на параметры селевого стока. Материалы международной конференции «Изменение природной среды на рубеже тысячелетий»,Тбилиси-Москва, «Полиграф», 2006, стр. 53-58.. 2006წ. .

ა. სულაძე. О возможном потенциале нефтегазоносности угленосных отложений Западной Грузии. Georgian Engineering News. 2003წ. №4 стр..20-24 .

К. Квинихидзе. О возможности выдачи рекомендаций относительно рацонального использования почвы на основе вычислимого понятия «концепт-почва». Туды ИСУ АН ГССР, . 1988წ. т.ХХУ1:1.

ა. სულამანიძე, Дзодзишвили З.Г.. О возможности дистанционного регулирования электродугового сварочного тока. Georgian engineering news, . 2008წ. N3.

Р. Чоговадзе. О возможности использования ассоциативного процессора для распознавания образов в реальном масштабе времени. Республ. научн. –тех. конференция молодых специалистов и аспирантов по вычислительной технике, часть 1, 1973г, Тбилиси. 1973წ. 10 გვ.

გ. მანველიძე, Цинцадзе Г.В., Батиашвили О.Ш., Нариманидзе А.П., Шилакадзе Е.М.. О возможности использования клеточного сока картофеля в качестве пищевого пенообразователя. Инж. новости Грузий №3(7), 1998, 76-78. წ. .

М. Церодзе, Лоладзе Н.Т., Кутелия Э.З. Маисурадзе Н.И., Дзидзишвили Ю.Г., Заславский С.И.. О возможности получения синтетических алмазов заранее заданными свойствами при спонтанной кристаллизации . Известия НАН Грузии, серия Химическая, . 2014წ. т.40, #1, стр.50-54..

ნ. მაისურაძე, Н.Т. Лоладзе, Э.Р. Кутелия, М.П. Церодзе, Н.И. Майсурадзе, Ю.Г. Дзидзишвили, С.И. Заславский. О возможности получения синтетических алмазов с заранее заданными свойствами при спонтанной кристаллизаии.. saqartvelos mecnierebata erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2014წ. t. 40, #1, 2014, gv. 50-54.

გ. ლუტიძე. О возможности применения микроволновой энергии для упрочнения грунтов. GEORGIAN ENGINERING NEWS . 2005წ. №5 ст. 226-228.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . О возможности расчета ΔH0f,298 и S0298 боратов . აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ინოვატორული ტექნოლოგიები და მასალები, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. კონფერენციის შრომები, გვ. 23-31 .

А. Вардосанидзе, Г. Лежава, Г. Лежава. О возможности создания устройств оптической обработки информации на основе эффекта Вейгерта. Georgian Engineering News. 1999წ. 3.