სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სურმავა, Кваарацхелия Д. У., Кухалашвили В. Г.. О возможных траекториях облаков загрязнения в атмосфере Кавказс-кого региона. Сворник трудов Ин-та геофизики им. М. З. Нодиа . 2008წ. т. LX, ст.179-185.

Бахсолиани М., Бегалишвили Н., Берадзе Н...... О возобновлении работ по регулированию осадков в Восточной Грузии . Труды Института гидрометеорологии АН Грузии. 2002წ. т,108, с.182-192.

ნ. ბეგალიშვილი, ა. ამირანიშვილი / А.Амиранашвили/A. Amiranashvili, მ ბაღსოლიანი/М.Бахсолиани/M. Bagsoliani, ნ. ბერაძე/Н.Берадзе/ N. Beradze, ბ. ბერიტაშვილი /Б.Бериташвили/ B. Beritashvili. О возобновлении работ по регулированию осадков в Восточной Грузии/On the Restoration of Precipitation Modification Activities in Eastern Georgia. АН Грузии, Труды Инст.гидрометеорологии «Проблемы мониторинга и моделирования антропогенного загрязнения природной среды в Грузии» / Georgian Academy of Sciences. Transaction of the Institute of Hydrometeorology."Problems of monitoring and modelling of antropogenic environmental pollution in Georgia". 2002წ. т.№108, Тбилиси, с.249-260/ v.108, Tbilisi,249-260pp.

Н. Зауташвили. О возрасте азотных терм Аджара-Триалетской складчатой зоны. Сообщения АН Грузии. 1990წ. 140, №2, ст. 353 - 355.

И. Давиташвили, Р. Самхарадзе. О вопросе оптимальной замены рациона питания птиц. საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #3(457).

Р. Самхарадзе. О вопросе оптимальной замены рациона питания птиц. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #3 (457).

. О вопросе оптимальной замены рациона питания птиц.. საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #3(457).

З. Пиранашвили, Робиташвили А.Г., Харатишвили Н.Г.. О временной дискретизации непрерывных сигналов. Научные трудыГПИ, Приборостроение. 1974წ. №9 (173), стр.206-210 .

ზ. ციხელაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, Х.Н.Хатиури, Г.Ю.Верулава, Г.Г.Закуташвили. О выборе рациональной системы водного хозяйства промышленного предприятия. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn. 2009წ. № 1(49),Тбилиси, 5 стр..

Т. Буадзе. О вычислении интегралов по Гауссовой мере от экспонент линейных и квадратических функционалов . Научные труды Грузинского Политехнического Института им. В.И. Ленина. №3 (285), Тбилиси. 1985წ. 1985, 120-123.

О. Тавдишвили. О вычислительном алгоритме непараметрической сегментации. ТЕХИНФОРМ, Тбилиси,. 1995წ. N.1055-95, 28.12., 8 с..

ლ. ქობულაშვილი, Климиашвили Л. Д, Нацвлишвили Н. В. О выявлении факторов изменяющих качество экологической чистоты водной продукции”- сб. Трудов международной научной конференции “Проблемы безопасности продовольствия”. Грузинский политехнический университет. Грузинский политехнический университет. Тбилиси. 2009წ. .

Л. Aсатиани. О геометрических построениях на плоскости с применением метода инверсии. изд,Интелект Тбилиси. 2002წ. 3(442) 1512-0996.

ლ. ასათიანი. О геометрическом построении Мора-Маскерони. изд,Интелект Тбилиси. 2004წ. 3(20) 1512-0333.

Г. Kирмелашвили. О гидравлическом ударе в землесосных установках при малых напорах . Сообщения АН ГССР, Т. 44. 1966წ. № 2. c. 409-416.

Т. Гвелесиани. О гидромеханике пред-лагаемой конструкции, предотвращающей рас-пространение загрязнений в реке в результате аварии на нефтепроводе на участке перехода его через реку.. Energy. 2004წ. N2. 2004. 52-54 (ISSN 1512-0120).

Р. Бицадзе. О глобальной разрешимости начальной задачи для одного класса уравнений нелинейных колебаний.. Сборник трудов Национального института педагогических наук Сазриси (Мысль). 2004წ. №14, 104-107..

Г. Болоташвили. О граниях перестановочного многогранника. Сообшения АН Грузии, 121. 1986წ. N 2, 281-284.

А. Тушишвили, Г.С.Доценко. О группировании и сокращении числа реализаций звукотипов фонем.. Мецниереба, საქ.მეცნიერებათა აკადემია, არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული:Теория и устройства, систем автоматического управления. . 1979წ. .

ზ. ჭარბაძე. О давлении на поверхности раздела капля-подложка. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64 მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. 2009წ. N 64, გვ.246-250.