სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . О НЕКОТОРЫХ ОССОБЕННОСТЯХ ПРОТЕКАНИЯ ТВЕРДО-ФАЗНЫХ РЕАКЦИЙ. საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი J. Ceramic, . 2010წ. 1(22) .

ე. როჭიკაშვილი. О некоторых принципах построения системи машинного конструирования. Georgian Enginering News 2006 . 0წ. #3 გვ.195-196.

ხ. ხატიური, მჭედლიძე მედეა. О некоторых рациональных схем водообепения производственных подребителей. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #2(13).

Р. Бакурадзе, Станкевич И. В.. О некоторых своиствах операторов коммутирующих операторов Штурма-Лиувилля. Сообщения АН ГССР. 1988წ. т. 131 № 1,ст.25-28, ст.257-260.

Р. Бакурадзе, Станкевич И. В.. О некоторых свойствах операторов проектирования, порождаемых оператором Штурма-Лиувилля. Сообщения АН ГС СР. 1989წ. т,134 №2, ст. 257-260.

З. Пиранашвили, Кавтарадзе Л.Г.. О некоторых свойствах периодических нестационарных случайных процессов . Труды ГПИ, Математика , Механика. 1975წ. №3, (176) , стр.93-105 .

И. Бежуашвили. О некоторых трехмерных граничних за дачах термодиффузии . Тр.ГПИ. 1983წ. №29(247) 12-19.

Кахниашвили Х.А.. О некоторых физико-химических характеристиках гуминовых кислот, выделенных из чернозема Грузии. . 2002წ. N3, გვ.179-180 .

დ. ტაბატაძე, Кахишвили Л.И., , Купарадзе Л.П, Чхитунидзе С.Г. О нелинейных колебаниях здания. работающего в пределах каждого этажа на сдвиг, при импульсном перемещении грунта.. Научно-технический журнал «Строительство» . 2010წ. № 2(17), 2010.გვ.116-121..

Р. Арвеладзе. о необходимости разработки энергетической политики и стратегии грузии, . республика грузии, . 2013წ. №93, .

В. Хуцишвили. О необходимости, способе и следствиях учёта апостериорной информации в схеме испытаний Бернулли. ГЭНЖ: Компьютерные науки и телекоммуникации. 2016წ. №1 (47), стр. 42-47.

О. Тавдишвили, Т. Сулаберидзе. О непараметрической сегментации изображения при его многомерном признаковом описании. Технический университет, Труды Грузинского Технического Университета, Тбилиси. 1996წ. №1(409), с.92-97.

Г. Kирмелашвили, Маспиндзелашвили И. О новой методике преподавания и построении учебников по математике в ВУЗ-ах. . 1992წ. с.73-74.

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе, Б. Качиури. о новых методах проведения мелких ремонтных работ на дорожных покрытиях . Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287. 2008წ. #4(48), თბილისი, საქართველო, გვ.128-131.

З. Чарбадзе, Натишвили О.Г. Тевзадзе В.И. Чарвадзе З.Д., Дадиани К.З. о нормативных документах в области селеведения . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. # 65 ст. 193-197.

ვ. თევზაძე, Натишвили О., Чарбадзе З., Далиани К.. О нормативных документах в области селеведения. Труды Институт водного хозяйства Грузии, Тбилиси. .. 2010წ. №65..

Г. Телиа, К. Аладашвили М. Гелашвили. О перерабатывающей спо-собности сортировосного комплекса железнодорож-ной станции. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2016წ. №1-4 (61-64), 2016, ГТУ, г. Тбилиси. с. 21-23..

ტ. მეგრელიშვილი. О перспективах изучения русской литературы в вузах Грузии. "Славистика в Грузии". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. №9 თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი" . 2008წ. გ.90-96 .

Г. Гигинеишвили, Н. Абуладзе . О перспективах создания энергоагрокомплекса на базе сбросных вод Тбилисской ГРЭС для крупномасштабного производства лимона. Теплоэнергетические процессы и установки. Тр. ГПИ. . 1988წ. № 4 (333). c.48-51.