სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Радзиевский. О представлении некоторых аспектов медицинских знаний и их использовании в задачах диагностики. Труды Института Кибернетики АН ГССР. 1977წ. т.І, Тбилиси, стр.571-580.

З. Пиранашвили, Петриашвили О.Г.. О представлении стационарных гауссовских случайных процессов. Сообщения АН ГССР. 1980წ. Т.99 , №3, стр.557-560 .

З. Пиранашвили. О представлении условных случайных процессов. Труды Института прикладной математики ТГУ. 1969წ. Т.1 стр.39-47.

Н. Качахидзе. О представлении чисел прямой суммой квадратичных форм вида $x^2_1+ x^2_2+x^2_3 +x^2_4+x_1x_2+x_1x_3+x_2x_4$. Труды ТГУ, Математика, Механика, Астрономия. 1990წ. 299, 60-85.

Н. Качахидзе. О представлении чисел суммами квадратичных форм вида $x^2_1+ x_1x_2 +x^2_2$. Сообщения Академии Наук Грузинской ССР. 1990წ. 139, №2,249-252, ISSN - 0132 - 1447.

К. Котетишвили, null. О приближенном решении интегрального уравнения Халлена. Georgian Engineering News, . 2003წ. №1, , pp 21-26.

И. Бежуашвили. О приближенном решении некоторых смещанных динамическых задач эластотермодиффузии. Тр,ГПИ. 1984წ. №9(279) 10-16.

И. Бежуашвили. О приближенном решении некоторых смещанных динамическых задач эластотермодиффузии со смещанными краевыми условиями . Тр,ГПИ. 1986წ. №6(303) 31-35.

Л. Гачечиладзе, Абдушелишвили Г, Донадзе М. О прикладном аспекте одной задачи вариационного исчисления. Грузинский технический университет. 2007წ. Сборник докладов международной научной конференции “Информационные технологии в управлении”. Том I 229-234 с. ISBN 978-99940-954-1-4..

ა. ლეჟავა, გ. ვერულავა. О применеии некоторых статических критериев в процессе принятия решений. GEN Georgian Enginering News, №4, 132-133. 2008წ. .

К. Квинихидзе. О применении методов теоретической кибернетики к кодовы проблемам.. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук. Тбилиси, (1,2).. 1970წ. .

null, Д. Сихарулидзе, В. Габисония. О применении многокритериальной оптимизации при выборе эффективного лечения . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6.

ზ. ციხელაშვილი, А.П. Лежава, Г.П..Гиоргадзе, П.Ш.Гиоргадзе, Г.Ю. Верулава. О применении некоторых статистических критериев в процессе принятия решений. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #4, 2 стр.Тбилиси. 2008წ. .

ნ. ხაბეიშვილი. О применении способов геометрической акустики в грузинских купольных храмах.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. გამომცემლობა – GFID.. 2000წ. N2. გვ.186–188. ISSN 1512-0287.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Мак Флеминг, Лежава Георгий. О принципах построения роботической системы выборочного сбора чая. . «Georgian Engineering News». 1999წ. , # 3,.

ნ. კანდელაკი, Г. Церцвадзе. О принципе гармонических числовых интервалов. . Bulletin of st. Andrev the first-called Georgian University of the Patriarhy of Georgia. 2009წ. N 1, Tbilisi.

Г. Шарашенидзе, Маглакелидзе М.Г., Куртанидзе П.Р., Дундуа Т.Дж. О принципе работы тормозной передачи с учетом переменных мгновенных центров вращения.. Сб. научных трудов «Транспорт», Изд-во ООО «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2010წ. № 3-4(39-40), 2010, Тбилиси, с. 9-12..

Н. Попорадзе, Д. Абзианидзе, М. Двали. О проблеме экологической безопасности и оптимизации управления экологической системой. სტუ-ს შრომები . 2010წ. 2 (476).

Н. Хундадзе, л. зурошвили. о прогнозе землетрясения. "მეცნიერებათა ჩანაწერები". 2014წ. №2 გვ. 113-116.