სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили. О степени связи параметров основного тона с индивидуальностью голоса. Мецниереба, Устройства автоматики. 1973წ. .

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г.. О стратегиях в ситуационном управлении. Тезисы докладов 21-ой Республиканской научно- технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства. 1978წ. .

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. О стратиграфии верхнеюрско-нижнемеловых отложений бассейна р.Решава (Западная Абхазия). Академия наук ГССР, институт палеобиологии им.Л. Ш. Давиташвили. 1991წ. препринт,11 стр..

К. Махашвили, Долидзе А.В., Долидзе В.А.,. О структуре системы контроля сточных вод. Georgian Engineering News. 2006წ. №4,cc. 114-118. .

ზ. ციხელაშვილი, П.Ш.Гиоргадзе. О структуре системы модедей в процессе планирования потенциального производства "водной индустрии" Грузии. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 3 стр.Тбилиси. 2003წ. .

ნ. მაისურაძე, Джалабадзе Н.В., Эристави Б.Г., Майсурадзе Н.И., Церцвадзе Г.И., Хасия Н.И., Кутелия Э.Р.. О структурных особенностях карбида титана.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, . 2000წ. №3, 2000, pp.34-38..

Н. Мачарашвили. О суммируемости про-дифференцированным рядом Фурье-Лапласа на сфере методом Чезаро. Труды ГТУ. 2006წ. № 2(460), 106-111.

Н. Мачарашвили, И. Почхуа, З.Циклаури. О сходимости продиф-ференцированного ин-теграла Валле-Пуссена . Труды ГТУ. 2004წ. 4(454), 9-15..

Н. Мачарашвили. О сходимости продиф-ференцированного ин-тешрала Валле-Пуссена . Труды ГПИ. 1987წ. № 2(314), 63-72.

Г. Берикелашвили, Сулханишвили Г.. О сходимости разностных схем для эллиптических уравнений с переменными коэффициентамы. Груз. НИИНТИ 04.12.85, . 1985წ. № 190-Г, 16 стр. Реф. Журн. «Математика» 6Б1434 (1986).

Р. Арвеладзе. о тарифах на электроэнергию, . банки и финансы. 2013წ. .

К. კვინიხიძე. О теоретико-вероятностном моделировании эволюционного процесса. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, . 2004წ. (151-155)..

ი. ნინიძე, Л.Соболева. О термических свойствах кристаллов некоторых фталевокислых солей аммония. სპი-ს შრომები. 1988წ. №2 (331) გვ. 72-79.

ვ. ხარიტონაშვილი, М.Хведелидзе. О тестировании АТС (на груз. языке). Журнал Транспорт и машиностроение №4 (22), Тбилиси. 2011წ. .

Т. Буадзе. О точности некоторых непараметрических оценок плотности многомерного распределения. Сообщения Академии Наук Грузинской ССР . 1978წ. т.89, №3, 1978, 537-540.

Т. Буадзе. О точности среднеквадратической интегральной ошибки некоторых непараметрических оценок плотности вероятностей многомерного распределения . Сообщения Академии Наук Грузинской ССР . 1979წ. т.96, №3, 1979, 553-556.

Ш. Зазашвили. О третьей и четвертой плоских статических граничных задач моментной теории упругости. . Анотации доклад. сем. ИПМ ТГУ. 1976წ. № 1, 19-26.

С. Бищадзе. О факторах, влияющих на надежность и долговечность магнитогидравлических толкателей. Научно-технический журнал \\\\\\\"Транспорт и машиностроение\\\\\\\". 2008წ. №4 (12).

А. Давитадзе. О фармах разрушений конструксий. Проблемы механики, თბილისი . 2005წ. *3(20), 6.

თ. პაპუაშვილი, А. Гогоберишвили, Л. Чилочава. О Физико-механических свойствах асфалтобетоннои смеси на основе модифицированного битумо-полимерного вяжущего. журнал транспорт. 2013წ. ISSN 1512-0910 #1-2(49-50) стр. 18-19.