სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Al2O3––формирующих сплавов . Известия НАН Грузии, Серия Химическая,35,№4. 2009წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Cr2O3––формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, Серия Химическая, 35,№1. 2009წ. .

ს. გველესიანი. Об изоморфизме и распаде твердых растворов в силикатах. ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლ. ინსტიტუტი, შრომათა კრებული მიძღვნილი გ. ძოწენიძის 90 წლისთავისადმი. 2002წ. 978-9941-406-51-5.

ა. მგელაძე. Об изучении структуры организационной системы с помощью метода вычисления оценок. Georgian Electronic Scientific Journal, Computer science and Telecommunications. 2009წ. #1 (18), p. 8.

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили. Об индивидуальной природе темпа речи. Мецниереба, Автоматическое управление. 1973წ. .

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Чхаидзе Г.А.. Об использовании критерия Борджиорно для исследования областей параметрической устойчивости нестационарных динамических систем. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 4(9),с.66-70.

К. კვინიხიძე. Об использовании понятия концепт-объект . ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 2007წ. N 11, (212-218 ).

З. Пиранашвили, Чубабрия Д.М. и др.. Об использовании рекуррентного метода прогноза случайных процессов в управлении технических рессурсов машин. Сборник докладов 3-ей республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1991წ. стр.48-56 .

ზ. ციხელაშვილი, Х.Н.Хатиури, Г.Г.Закуташвили. Об исследование эффективности АСУВ на основе экспертных оценок. Ж. "Georgian Engineering News" http://www.mmc.net.ge/grn. 2009წ. № 1(49) Тбилиси, 4 стр.

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Мчедлишвили Т.Т., Баламцарашвили З.Г. Об исследовании параметрической устойчивости нестационарных динамических систем.. труды ГТУ . 2005წ. № 2(456), с. 64-70..

ხ. ხატიური, ვერულავა გ., ზ. ციხელაშვილი. Об исследовании эффективности асув на основе экспертных оценок. “GEORGIAN ENGINERING NEVS” (ISS 1512-0287). 2009წ. #3, .

А. Давитадзе. Об обобщенной группе когомологий Гротендика. Сообщения АН ГССР. 1980წ. 99, № 3, 4.

Г. Мурджикнели, მოდებაძე ი., გონდაური ე.. Об обработке ин- формации контро- ля и управления региональной энер- госистемы. Georgian Engineering News . 2006წ. #3..

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Н. Модебадзе, Э. Гондаури. Об обработке информации контроля и управления региональной электросистемой. Georgian Engineering News . 2006წ. 3, 6с.

გ. ყიფიანი, Кахая К. В.. Об одной обратной задаче изгиба пластинки переменной жесткости. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. №3. გვ. 35-38 ISSN 1512-0287 .

გ. მალასიძე, Пачулия В,Ш.. об одной обратной задаче механики тела переменной массы. Научно-технически журнал . 2007წ. 1 (4) стр,38-41.

ო. ვერულავა. Об одной адаптивной процедуре составления описаний образов. Труди ИСУ АН ГССР «Теория систем автоматического управления. 1976წ. 6 გვერდი.

О. Верулава. Об одной возможности безошибочного распознавания ограниченного набора команд. Сообщения АН ГССР, №1б . 1972წ. 4 გვერდი.

Т. Чубинишвили, რ.სალია, ი.წიფურია. Об одной динамической модели управления запасами при случайных величинах спроса и длительности времени доставки. . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,ISSN 0132-1447 . 1969წ. ტ. 54, #3, 1969.

დ. გორგიძე. Об одной задаче для пъезокерамического элемента устройства систем управления . XIV Международный симпозиум по большим системам. . 2000წ. .