სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. კვინიხიძე. Об использовании понятия концепт-объект . ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 2007წ. N 11, (212-218 ).

З. Пиранашвили, Чубабрия Д.М. и др.. Об использовании рекуррентного метода прогноза случайных процессов в управлении технических рессурсов машин. Сборник докладов 3-ей республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1991წ. стр.48-56 .

ზ. ციხელაშვილი, Х.Н.Хатиури, Г.Г.Закуташвили. Об исследование эффективности АСУВ на основе экспертных оценок. Ж. "Georgian Engineering News" http://www.mmc.net.ge/grn. 2009წ. № 1(49) Тбилиси, 4 стр.

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Мчедлишвили Т.Т., Баламцарашвили З.Г. Об исследовании параметрической устойчивости нестационарных динамических систем.. труды ГТУ . 2005წ. № 2(456), с. 64-70..

ხ. ხატიური, ვერულავა გ., ზ. ციხელაშვილი. Об исследовании эффективности асув на основе экспертных оценок. “GEORGIAN ENGINERING NEVS” (ISS 1512-0287). 2009წ. #3, .

А. Давитадзе. Об обобщенной группе когомологий Гротендика. Сообщения АН ГССР. 1980წ. 99, № 3, 4.

Г. Мурджикнели, მოდებაძე ი., გონდაური ე.. Об обработке ин- формации контро- ля и управления региональной энер- госистемы. Georgian Engineering News . 2006წ. #3..

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Н. Модебадзе, Э. Гондаури. Об обработке информации контроля и управления региональной электросистемой. Georgian Engineering News . 2006წ. 3, 6с.

გ. ყიფიანი, Кахая К. В.. Об одной обратной задаче изгиба пластинки переменной жесткости. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. №3. გვ. 35-38 ISSN 1512-0287 .

გ. მალასიძე, Пачулия В,Ш.. об одной обратной задаче механики тела переменной массы. Научно-технически журнал . 2007წ. 1 (4) стр,38-41.

ო. ვერულავა. Об одной адаптивной процедуре составления описаний образов. Труди ИСУ АН ГССР «Теория систем автоматического управления. 1976წ. 6 გვერდი.

О. Верулава. Об одной возможности безошибочного распознавания ограниченного набора команд. Сообщения АН ГССР, №1б . 1972წ. 4 გვერდი.

Т. Чубинишвили, რ.სალია, ი.წიფურია. Об одной динамической модели управления запасами при случайных величинах спроса и длительности времени доставки. . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,ISSN 0132-1447 . 1969წ. ტ. 54, #3, 1969.

დ. გორგიძე. Об одной задаче для пъезокерамического элемента устройства систем управления . XIV Международный симпозиум по большим системам. . 2000წ. .

С. Хуцишвили, 13. Джавахадзе Г., Горгидзе Д., Бурджанадзе В.. Об одной задаче планирования производства. Технический университет. 2010წ. Международная научная конференция «Информационные и компьютерные технологий, моделирование, управление». Тезисы докладов ст. 104..

ნ. ტყემალაძე, М.В. Куридзе. Об одной задаче построения дерева с двумя концевыми вершинами с минимальной длиной. Некоторые задачи распознавания образов и теории графов. Сб. стат. “Мецниереба”, Тбилиси. 1972წ. .

ნ. ტყემალაძე, М.В. Куридзе. Об одной задаче построения плоского связного графа . Некоторые задачи распознавания образов и теории графов. Сб. стат. “Мецниереба”, Тбилиси. 1972წ. .

Г. Багатурия, null. Об одной задаче распространения упругих волн в полуплоскости. Труды ГПИ. Тбилиси. 1977წ. №6.(197).

Т. Чубинишвили. Об одной задаче теории управляемых систем. . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ISSN 0132-1447. 1971წ. ტ. 64, #3, 1971.

Т. Чубинишвили, ი. წიფურია. Об одной задаче управления запасами. Исследования некоторых вопросов математической кибернетики . 1973წ. ТГУ, Тбилиси, 1973.