სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Чубинишвили. Об одной задаче теории управляемых систем. . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ISSN 0132-1447. 1971წ. ტ. 64, #3, 1971.

Т. Чубинишвили, ი. წიფურია. Об одной задаче управления запасами. Исследования некоторых вопросов математической кибернетики . 1973წ. ТГУ, Тбилиси, 1973.

К. Схвитаридзе. Об одной задачи теории вязкой несжимаемой жидкости для Шара и полой сферы . Problems of applied mechanics. Georgia committee of IFToMM. 2004წ. .№ 2(15) 83-88.

ტ. მეგრელიშვილი. Об одной литературной традиции в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова. "Лермонтов и его межнациональное значение" სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 1999წ. გ.32-35.

ო. ვერულავა. Об одной логической процедуре принятия решений в распознавании рукописных арабских цифр. Труды ИСУ АН ГССР, «Теория систем автоматического управления», . 1977წ. 13გვ.

. Об одной методике многокраного корректирования баз данных в задачах распознавания образов. Georgian engineering news. 2015წ. No.3 (vol. 75).

З. Микадзе, В. Хочолава, А. Гурджидзе, И. Микадзе. Об одной многоканальной системе массового обслуживания.. Georgian engineering news . 2004წ. №4 ст.44-51. ISSN 1512-0287.

Микадзе И.С., Микадзе З.И., Хочолава В.В., Гурджидзе А.Н.. Об одной многоканальной системе массового обслуживания.. Georgian engineering news . 2004წ. .

Хочолава В.В. , Гурджидзе А.Н., Микадзе И.С., Микадзе З. И.. Об одной многоканальной системе массового обслуживания.. Georgian engineering news. 2004წ. N4, p.44-51..

ნ. ტყემალაძე, В.Н.Джихвашвили. Об одной модели выбора ”лучших” вариантов . Теоретическая кибернетика – 3. ”Мецниереба” Тбилиси. 1986წ. .

ზ. ჯოჯუა, ნ. ჯოჯუა. Об одной модели определения вероятности решения за дачи на ВС. . 2007წ. სტუ, შრომები #4 (466).

ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა. Об одной модели определения числовых характеристик вероятности решения задачи на вычислительных системах. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2008წ. #4(467).

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Бабуцидзе М.З., Чубабрия Д.М.. Об одной модели прогнозирования процессов износа деталей машин. Сборник докладов 4-ой республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1992წ. стр.60-62 .

Л. Джикидзе. Об одной нестационарной задаче МГД-течения проводящей жидкости вблизи вращающейся пластины при наличии отсоса.Труды Тбилисского университета. . Математика. Механика. Астрономия. 2005წ. т.354 (34-35), стр. 261-268.

В. Фачулиа, Г. А.Маласидзе. Об одной обратной задаче механики тела переменной массы. Строительство. Научно-технический журнал . 2007წ. №1(4), стр. 38-41.

Г. Гогичаишвили, Макаров Ш.А. Шония О.Б.. Об одной системе моделирования баз данных. Тезисы докладов 1-ой Всесоюзной школы-семинара " Интелектуальные банки информации" . 1977წ. .

Ш. Зазашвили. Об одной смещанной граничной задаче изгиба анизотропной пластинки. Тр. ИПМ им. И.Н.Векуа, Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси, 1988, 49-66 22. . 1988წ. 49-66.

Т. Буадзе, Сохадзе Г. Об одной статистической задаче в Гильбертовом пространстве. Часть 1. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2007წ. №4, 2007, 5-13.

К. კვინიხიძე, გ.მერკვილაძე, თ.ნადარეიშვილი. Об одной теоретической модели эволюции в молекуляоной биологии. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, .. 2003წ. (198-2003).

Л. Куталадзе, Чантуриа Г., Гаприндашвили Х., Каракозов К., Татарашвили Р., Цатуров А.. Об одной фотонной структуре на основе круглых цилиндрических капилляров. Georgian Enginiering News. 2006წ. N1, стр. 105-106 .