სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Лобжанидзе. Об одном алгоритме регулирования шага в оптимизационных процедурах. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1970წ. 58, #2, 4 გვ..

В. Майсурадзе. Об одном аналитическом методе нахождения решения многокритериальных задач. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2008წ. №12,გვ.22-30.

Р. Бицадзе. Об одном варианте начально-характеристической задачи для одного уравнения нели-нейных колебаний.. Сборник трудов Национального института педагогических наук Сазриси (Мысль), . 2005წ. № 15, 107-110..

მ. მენთეშაშვილი. ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ. კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები . 2011წ. No.3(32) .

მ. მენთეშაშვილი. ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ. Computer Sciences and Telecommunications . 2011წ. 2011, No.3(32), p.35-38.

З. Саникидзе. Об одном варианте осесимметричной деформации гибких оболочек вращения. Периодический научный журнал "Интеллект". 2006წ. 2, 25, с. 20-22.

Е. Абрамидзе, ზაზა სანიკიძე. Об одном варианте осесимметричной деформации гибких оболочек вращения. Периодический научний журнал Интелект. 2006წ. 2,25,2006с.20-22.

Р. Бицадзе. Об одном варианте характеристической задачи Гурса для одного класса уравнений нелинейных колебаний. Доклады расширенных заседаний семинара ИПМ ТГУ . 1989წ. 4, № 1, 11-14..

Р. Бицадзе. Об одном варианте характеристической задачи для одного уравнения нелинейных колебаний.. Сборник трудов Нацио¬наль¬ного института педа¬гогических наук. 2004წ. № 13, 93-96.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. Об одном вопросе четко сформированного технического задания как необходимого элемента решения транспортной проблемы крупных городов Грузии. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (20). 2009წ. .

И. Абуладзе, З. Гаситашвили, В. Цверава. Об одном вопросе четко сформированного технического задания как необходимого элемента решения транспортной проблемы крупных городов Грузии. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2009წ. #3(20), გვ. 138-142, ISSN 1512-1232.

თ. ყიფიანი. Об одном классе дифференцируемых функции многих переменных. Труды ГПИ им.В.И. Ленина № 5(237). 1981წ. с. 19-23.

Г. Тодуа. Об одном классе симметрических пространств. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т.134, №3, 25-28 с..

. Об одном классе симметрических пространств. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т.134, №3, 25-28 с..

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Об одном классе симметричных композиционных планов третьего порядка для двух переменных, близких по свойствам к униформ-ротатабельным . Периодический научный журнал "Интеллект". 2004წ. 1(18), с. 35-39.

З. Пиранашвили. Об одном классе случайных процессов. Труды Института прикладной математики ТГУ. 1969წ. Т.1 стр.25-37.

ნ. ტყემალაძე. Об одном методе выделения информативных признаков с использованием конфигурации . Теоретическая кибернетика. ”Мецниереба“, Тбилиси. 1980წ. .

М. Микеладзе. Об одном методе выявления предпочтений эксперта на множестве диагностических критериев. J. Georgian Engineering News. 2008წ. №3, с.141-143.

М. Микеладзе. Об одном методе выявления предпочтений эксперта на множестве диагностических критериев. J. Georgian Engineering News. 2008წ. №3, с.141-143.

. Об одном методе выявления предпочтений эксперта на множестве диагностических критериев.. J. Georgian Engineering News. 2008წ. №3, с.141-143.