სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Мдзинаришвили. Обобщение формул Милнора и Коэна-Фогта. . Сообщения АН ГССР,. 1976წ. 83 №2,.

И. Хатискаци, Н. Никвашвили, Т. Беридзе. Обобщенная схема построения проекционных нелинейных моделей. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ''ტრანსპორტი". 2008წ. #3-4 (31-32) გვ.37-40.

ნ. ამილახვარი. Обобщенные концептуальные модели оптимизации объектов автомобильной техники. ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; 36-37.

Г. Тодуа. Обобщенные тождества Риччи и Бианки пространства Lm(Vn). . განათლება და განვითარება. 2010წ. №3. 222-228. .

ა. გრიგალაშვილი. Обогащение карбонатной руды чиатурского марганца в тяжелых суспензиях. თბილისი, "GEORGIAN ENGINEERING NEWS". 2006წ. #3 2006 წელი.

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш.Кеванишвили И.Г. Кекелия Г.В. Обоснование проекционного решения функционального уравнения теорий антенн и дифракции. Georgian Engineering News,. 2001წ. №2, , pp 15-21.

ლ. ჩიქავა. Обострение демографической ситуации в Грузии за последнее десятилетие.. Изд. "Язык и культура", "Ежегодник Института политологии Академии наук Грузии". 2002წ. 9 с..

К. Котетишвили, null. Образование ударных волн в прозрачной плазме. Дифракция электромагнитных волн, . 1988წ. №6 (335), .

ჭელიძე მერი. Образы окружноси в ортогонально-инволюционной квадратичной гомологии. სტუ, შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 1(475) გვ.119–120.

Г. Петриашвили, Аронишидзе М.Н, Тавзарашвили С.П, Тевдорашвили К.Г, Чанишвили А.Г, Чилая Г.С, Чихладзе Т.М. Обратимое изменение шага спирали холестерического жидкого кристалла под воздействием света. Georgian Engineering News. 2006წ. N3, pp. 59-61.

მ. მენთეშაშვილი. Обратные задачи для квазилинейных уравнений второго порядка.. Proceeding of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2001წ. Proceeding of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 343, 21, 2001, 29-34.

ნ. ტყემალაძე. Обучающая модель в задачах распознавания и классификации . Теоретическая кибернетика – 3. ”Мецниереба“ , Тбилиси. 1986წ. .

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Обучающиеся интеллектуальные системы в задачах прогнозирования и оценки экологического состояния окружающей среды. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. № 12, თბილისი, გვ. 225 – 230..

М. Зораниани. Обучение английскому языку как средству формирования коммуникативной компетенции. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2009წ. №. 2, стр. 67-71.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. Обучение аудированию как виду речевой деятельности . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2015წ. №1 (112), გვ.39–43.

М. Зораниани. Обучение продуктивному суффиксальному словообразованию в неязыковых вузах. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2006წ. Труды, 7 , стр. 74-77.

M. Zoraniani. Обучение продуктивному суффиксальному словообразованию как средству обогащения лексического запаса студентов технических вузов. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2014წ. №3 (23), pp. 40-44.

М. Зораниани. Обучение студентов неязыковых вузов профессионально-ориентированному чтению на английском языке. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2010წ. №. 2 (6), стр.44-49.

И. Хомерики. Обучение терминологии в гипертекстовых системах. Грузинский технический университет. Научные труды № 5 (416). Тбилиси. 1997წ. .

Ш. Зазашвили. Общая смешенная граничная задача изгиба упругой анизотропной плоскости. . Современные проблемы мат. физики. Тр. Всесоюзного симпозиума Тбилиси 22-25 апреля. 1987წ. т. 2, 1987, 232-239.