სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე. პრესა _ PR-ის ინსტუმენტი (ამერიკული მოდელი). . სამეცნიერო ჟურნალი `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2, . 2006წ. . გვ.151-157..

მ. ლომიძე. პროფესიონალიზმი_მშვიდობის გარანტი. . გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომები. . 2009წ. გვ. 40-50..

თ. ფაღავა. რადიაციული დეფექტები ნახევარგამტარებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. სამტრედიის რკინიგზის აქცია და დასავლეთი.. საისტორიო ვერტიკალები #22. 2011წ. .

მ. მილაშვილი. საოჯახო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სოფლის ტიპის დასახ- ლებებში. . საქ.სოფ. მეურ. აკადემიის ს.კ. სამუშაოთა ანგარიში. . 1997წ. თბ.1997 წ. გვ.140-141.

ლ.ბაჩიაშვილი, ლ. ინწკირველი, გ. კუჭავა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიის ფაქტორის დაზუსტებისათვის.. საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ.ინსტ. 2001წ. ტ. 104, გვ. 118-123.

თ. სუხიაშვილი. საქმეთაწარმოების პროცესების მოდელირება ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში.. სტუ-ს შრომები, 2014, # 1(17), გვ. 86-90.. 0წ. .

ე. აბრამიძე, ელ. აბრამიძე, ვ. ჭანკოტაძე. ფენოვანი ელიფსოიდალური გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნა დაზუსტებული თეორიის საფუძველზე.. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, თბილისი, № 2(37), 2015, გვ.31–36. 2015წ. № 2(37) გვ.31-36.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთ-ბრიტანეთის მეკავშირეთა ერთობლივი ჯგუფის განსაკუთრებული როლი ჰონკონგის საკითხის გადაწყვეტაში. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. №3, სტუ, თბილისი, გვ. 346-347..

ნ. ბეგლარაშვილი, ლ. ინწკირველი , ნ. ბუაჩიძე. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები (კასპის ქარხნის მაგალითზე) . საქ. ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ. 11, N3, გვ. 321-323.

ჯ. გახოკიძე, null. ჰონკონგი, ჩინეთი - 1997 (რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!), . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, ევროპის უნივერსიტეტი, . 2015წ. №1, ., გვ. 67-75..

R. Gotsiridze. “A New Paradigm For The New Age” . On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2012წ. IBSU.

N. Gamsaxurdia. “Colin Powell and the Military”. IBSU American Studies Periodical. 0წ. 3rd ed. 2010.pp-88-92.

R. Gotsiridze. “Developing Functional literacy Skills in a foreign language”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები . 2009წ. 1(13), თბილისი, გვ.14-16 .

R. Gotsiridze. “Motivational Strategies”. სამეცნიერო შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 4, გვ.89-93.

R. Gotsiridze. “Specification of ESP”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები,. 2007წ. 9, თბილისი, , გვ. 69-70.

ლ. ბერიძე, მ. გაგაძე. „მზე და მდგრადი არქიტექტურა“ . "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2016წ. N6.

ი. იორდანიშვილი, ჭარბაძე ზ., ირემაშვილი ი., იორდანიშვილი კ.. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. 64, გვ.104-113.

თ. ბერიკაშვილი, i. stamateli. eleqtronuli mikrodifraqciis suraTebze oreulebis gamovlenis Sesaxeb. spi-s samecniero Sromebis krebuli. 1973წ. #8(164), 1973..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze, E. Elerdashvili. Pulsation flow of the laminar liquid with heat transfer . 2015 Tbilisi, International Conference on Computer Sciences and Applied Mathematics (TICCSAM 2015) . Transactions, Tbilisi, March 21-23,. 2015წ. pp.236-242 .