სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Kавлашвили, П. Ставрианиди, Л. Гварамадзе, თ. საანიშვილი. Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалой. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #20 ქ. თბილისი. გვ. 102-105.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Е. Волошина. Оптоэлектронное моделирование процесса обучения распознаванию образов.. Труды ИК АН ГССР, . 1977წ. .

В. Вачарадзе, Знаменский В. В.. Опыт применения распорных и подкосных креплений ограждающих конструкций котлованов. Georgian Engineering News (GEN). 2011წ. #4, с.4.

Ш. Андгуладзе. Опытная проверка пригодности баритового концентрата Маднеули для производства бариевых соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-0686 ტომი 7, #3, გვ.325-328.

О. Габедава, С. Почовян. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" მოხსენებათა თეზისები.. 2011წ. 132 გვ..

О. Габедава, С. Почовян. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979).. 2011წ. №1(10); 252-255 გვ..

С. Почовян, О. Габедава. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №1(10); 252-255 გვ..

С. Почовян, О. Габедава. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილიხი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებათა თეზისები. 2011წ. 132 გვ..

პ. სტავრიანიდი. Организация ввода-вывода пилотажно-навигационных данных систем программируемой индикаций. Труды ИСУ АН ГССР . 1987წ. стр.141-147.

Г. Чикоидзе, Н. Джавашвили, Е. Доквадзе. Организация информации в рамках сетевого представления морфологических процессоров. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2005წ. N9 Тбилиси, стр. 215-222.

Г. Нарешелашвили. Организация нормативно-справочной информации ГАП печатных плат. Научные труды ГПИ. 1989წ. №4(346).

С. Почовян. Организация облачных вычислений в автоматизированной информационной системе. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგა-დოების განვითარების ფონდი ”ინტელექტის” პერიოდულ-სამეცნიერო გამოცემა, საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” (ISSN 1512-0333). 2015წ. №3(53), 76-78 გვ..

Х. Кикнадзе, მაისაია ლია, გოგიაშვილი გიორგი. Организация охраны орошаемых земель и пути их усовершенствования. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2017წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. თოფურია. Органические причины возмо-жных нарушений устойчивости скоростного режима транспортного дизеля. . საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტი, შრომები, თბილისი, . 2007წ. N3, 41-43 გვ..

Н. Тофуриа, Г. Мичадзе, Х. Мгебришвили. Органические причины возможных нарушений устойчивости скоростного режима транспортного дизеля. საქართველოს საავტომობილო _ საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები #3, გვ.3.

ხ. მღებრიშვილი. Ориентировочный метод предвидения нарушений устойчивости скоростного режима транспортного дизеля . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2007წ. №1(26), 70-73 გვ..

Н. Мумладзе. Орпеделение линии пересечения двух поверхностей с помощью вспоьогательных цилиндрических и конических поверхностей. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2006წ. #3-4.

Г. Заликашвили. Осветлитель со взвешенным слоем ила для илоотделения и осветления сточных вод. . GEORGIAN ENGINERING NEWS, No. 1, (vol. 65), 2013 (International Engineering Akademy Georgian Engineering Akademi) . 2013წ. стр. 156-157;.

З. . Освещение правил левой и правой руки с помощью взаимодействия магнитных полей . ენერგია . 2017წ. 2017 #1 (81), გვ.40-43.

Т. Гвелесиани. Основные аспекты новой методики оперативного прогноза (повышения уровня) в речном русле при паводке.. ენერგია . 2009წ. 2(50).ნაწ.2. (ISSN 1512-0120).