სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Гордезиани Г.. Оптимизация состава быстрорежущей стали типа Р18. Проблемы Сварки, Металлургии и Родственных Технологий, GWA. 2003წ. .

ნ. მაისურაძე, М.М. Надареишвили, З.А. Кватадзе, Н.И. Майсурадзе, О.И. Микадзе, Г.О. Микадзе. Оптимизация состава особожаростойких спла вов системы Fe-Cr-Al-La методом крррелационного анализа . . Проблемы металлургии, сварки и материаловедения , Тбилиси.. 2006წ. №2(12), 2006, с. 6-10. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, З.Кватадзе, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Оптимизация состава особожаростойких сплавов системы Fe-Cr-Al-La методом коррелационного анализа. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. №2(12). 2006წ. .

З. Кватадзе, Надареишвили М., Маисурадзе Н., Микадзе О. , Микадзе Г. Оптимизация состава особожаростойких сплавов системы Ft-Cr-Al-La методом корреляционного анализа . Проблемы металлургии, сварки и материалловедения № 2 июль, 6-10. 2006წ. .

Д. Натрошвили. Оптимизация эксплуатационных параметров комбинированной сеялки. Грузинский Технически Университет, Международный научный журнал. 2001წ. Проблемы прикладной механики, стр.6 – 78.

М. Гоцадзе, И.Джавшанашвили Н.Мгебришвили А.Дундуа Н.Лобжанидзе. Оптоволоконные интерферо-метрические датчики на ре-шетках Брэгга для рельсовых цепей нового типа. Журнал "Транспорт" . 2017წ. №1-2 (65-66), 2017 г..

Н. Kавлашвили, П. Ставрианиди, Л. Гварамадзе, თ. საანიშვილი. Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалой. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #20 ქ. თბილისი. გვ. 102-105.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Е. Волошина. Оптоэлектронное моделирование процесса обучения распознаванию образов.. Труды ИК АН ГССР, . 1977წ. .

В. Вачарадзе, Знаменский В. В.. Опыт применения распорных и подкосных креплений ограждающих конструкций котлованов. Georgian Engineering News (GEN). 2011წ. #4, с.4.

Ш. Андгуладзе. Опытная проверка пригодности баритового концентрата Маднеули для производства бариевых соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-0686 ტომი 7, #3, გვ.325-328.

О. Габедава, С. Почовян. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" მოხსენებათა თეზისები.. 2011წ. 132 გვ..

О. Габедава, С. Почовян. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979).. 2011წ. №1(10); 252-255 გვ..

С. Почовян, О. Габедава. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №1(10); 252-255 გვ..

С. Почовян, О. Габедава. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილიხი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებათა თეზისები. 2011წ. 132 გვ..

პ. სტავრიანიდი. Организация ввода-вывода пилотажно-навигационных данных систем программируемой индикаций. Труды ИСУ АН ГССР . 1987წ. стр.141-147.

Г. Чикоидзе, Н. Джавашвили, Е. Доквадзе. Организация информации в рамках сетевого представления морфологических процессоров. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2005წ. N9 Тбилиси, стр. 215-222.

Г. Нарешелашвили. Организация нормативно-справочной информации ГАП печатных плат. Научные труды ГПИ. 1989წ. №4(346).

С. Почовян. Организация облачных вычислений в автоматизированной информационной системе. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგა-დოების განვითარების ფონდი ”ინტელექტის” პერიოდულ-სამეცნიერო გამოცემა, საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” (ISSN 1512-0333). 2015წ. №3(53), 76-78 გვ..

Х. Кикнадзе, მაისაია ლია, გოგიაშვილი გიორგი. Организация охраны орошаемых земель и пути их усовершенствования. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2017წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. თოფურია. Органические причины возмо-жных нарушений устойчивости скоростного режима транспортного дизеля. . საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტი, შრომები, თბილისი, . 2007წ. N3, 41-43 გვ..