სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мебуке. Основы семантической классификации романа. . Академия образовательных наук Грузии. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академии образовательных наук Грузии. . 2007წ. Труды, 10. Тбилиси, 2007. с. 178-186.

Г. Шарашенидзе, Маглакелидзе М.Г., Куртанидзе П.Р., Дундуа Т.Дж.. Основы формирования дифференциального уравнения движения механических передач вагонов с учетом нетехнологических зазоров.. Сб. научных трудов «Транспорт», Изд-во ООО «Транспорт», ISSN 1512-0910. 2010წ. № 3-4(39-40) 2010, Тбилиси, с. 3-5..

ხ. მღებრიშვილი. Особенности движения автомобиля по равнинным дорогам грузии. . გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 3(453), 27-31 გვ. .

Дж. Григалашвили, Z. wveraiZe . Особенности выбора микроконтроллеров и критерий их оценки.. GEORGIAN ENGINIERING NEWS. 2006წ. ISSN 1512-0287 #1, 2006.

გ. ცინცაძე, Э.С.Топурия , М.Г..Цинцадзе , Р.Ш. Куртанидзе. Особенности гексаметилен-тетрамина (уротропина) . Инжинерные новости Грузии. №1 C. 84-86 . 2002წ. .

Т. Гвелесиани. Особенности движения потоков в напорных трубо-проводах (водосбросах), расположенных в теле плотины Ингурской ГЭС, а также в прилегающем к ним глубинном участке водохранилища. Особенности движения потоков в напорных трубо-проводах (водосбросах), расположенных в теле плотины Ингурской ГЭС, а также в прилегающем к ним глубинном участке водохранилища. . Energy. 2004წ. N3. 2004. 67-68 (ISSN 1512-0120).

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Особенности дифференцифции лавин по высотным зонам на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1982წ. Вып. 77(83), Ленинград, с.62-67.

Т. Фагава, Л.С. Чхартишвили, Н.И. Майсурадзе, Д.З. Хочолава,, М.Г. Беридзе. Особенности изменений концентраций электронов в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами. . Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2014წ. Nano Studies, 2014, 10, 17-20.

ნ. მაისურაძე, Т.А. Пагава, Л.С. Чхартишвили, Н.И. Майсурадзе, Д.З. Хочолава, М.Г. Беридзе.. Особенности изменений Концентраций электронов в кристаллах Si , облученных высокоэнергетическими протонами.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2015წ. 2014, 10, p. 17—20..

Т. Бондаренко. Особенности информационной войны. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 1(10) 2014 გვ. 68-70.

И. Хомерики. Особенности использования однокристальных ЭВМ для определения мощности в трехфазных системах переменного тока. Грузинский технический университет. Научные труды № 13 (369). Тбилиси. 1990წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Особенности исследования дорожно-транспортных происшествий. Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов. №3. 2007წ. .

И. Нахуцришвили, Г.Кахниашвили, Р.Тхинвалели. Особенности каталитического окисления монооксида углерода. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Санадзе). Особенности кинетики отжига радиационных дефектов в облученных протонами кристаллах кремния.. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Физика твердого тела»,. 1979წ. 1979 г., с. 73, 2 .

ლ. იტრიაშვილი. Особенности миграции растворов в почве. ც.მირცხულავას სახ.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. 2014წ. # 69, 138–140.

И. Денисова, Н. Мефаришвили. Особенности микроклимата православных храмов. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. N1-2 (21-22), გვ: 53-59.

А. Робиташвили, რობიტაშვილი გიორგი. Особенности мобильных сотовых сетей телекоммуникации третьего поколения . Georgian enginering news. 2009წ. №1.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი. Особенности напряженно-деформированного состояния конструкции кольцегого очертания при предворительном напряжении расширяющимя цементом.. "ენერგია" #4, 2004წ.. 0წ. .

ნ. მაისურაძე, Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Канчавели Д.Э.. Особенности отжига дефекта с уровнем Ес-0,17 эВ в облученных Кристаллах n-Si.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2006წ. №2, 2006, pp. 58-60..

ს. მებონია, ს. მებონია, М.Микаутадзе, З.Сиамашвили . Особенности очага деформации при продольной прокатке труб на отодвинутой оправке. Научн.тр.ГТУ. 2002წ. №3(442), 5 стр..