სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქაუტაძე, А.Нозадзе , С.Мебония, З.Сиамашвили . Особенности очага деформации при продольной пролкатке труб на отодвинутой оправке. Научн.тр.ГТУ, 2002). 2002წ. №3(442), 5 стр..

ე. კოზლოვა. Особенности перевода информационных текстов прессы на русском языке . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება.. 2011წ. თბილისი, 2011. №3 გვ. 121-124.

ნ. რაჭველიშვილი, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. Особенности получения стекол из композиций, содержащих техногенное сырье . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი . 2009წ. 97-102.

А. Робиташвили. Особенности построения сетей телекоммуникаций на базе АТМ технологий . Georgian enginering news. 2006წ. №1.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Особенности проверки технического состояния рулевого управления (на груз. языке). Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов. №3. 2007წ. .

М. Тодуа, Долидзе К. Д,, Кипиани Г. Л,. Особенности програмирования при численной реализации алгоритма расчета нелинейной деформированных оболочек с изломами. Грузинский автомобильной-дорожной институт. 2007წ. с. 188.

С. Чупринина. Особенности работы по фонетике и интонации.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ”განათლება’. 2012წ. № 1(4).

ა. სულაძე, Б.К Чичуа . Особенности размещения утлеводородных ресурсов и некоторые вопросы нефтегазоносности Грузии . В кн.: Матер. научн. сессии, посвящен. 110-летию со дня рождения акад. А.И. Джанелидзе. Тбилиси. 2000წ. стр. 418-425.

Д. Турдзеладзе. Особенности расчета индуктора магнитного датчика непосредственного контроля перемещания вагонов ьаятниковых канатных дорог. Международнфя Инженерная Академия Грузии. 2008წ. . стр. 4..

ი. იორდანიშვილი. Особенности режима мелководий горных водохранилищ Грузии.. Сб.тр.института водного хозяйства и инженерной экологии АН Грузии. . 2003წ. с.54-60.

Г. Кванталиани, О. Асаттиани, Т. Рухадзе. Особенности реконструкции горных железных дорог. «Транспорт», научно-технический журнал. ISSN 1512-0910 . 2013წ. №3-4, 2013 г. стр. 19-20..

გ. კოხრეიძე, Д.Мчедлишвили. Особенности системного подхода менеджмента потерь мощности в сетях энергосистем. ,,ენერგია,,თბილისი.2009. 2009წ. #5(53)|2009.

А. Сичинава. Особенности современных экономических кризисов. სტუ–ს გამოცემა. 1977წ. 2.

Н. Инвия, Ф. Тодуа. Особенности создания палат для защиты больных от геомагнитных бурь. Труды ГТУ. 1993წ. № 7 (400).

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе О.А. Цагареишвили Р.А. Хачапуридзе. Особенности спектра поглощения изгибных колебаний в непрерывных нитях бора. Труды ГПИ Структура и свойство твердых тел, 1985 Г., I ( 283). 1985წ. .

Т. Чеишвили, Н.Г. Чиджавадзе. Особенности термического расширения и электросопротивления стекломатериалов в системе Cu2O-MnO-B2O3. Журнал керамика. 2016წ. т.18, №1(35), с.55-59.

К. Мчедлишвили, Б. Чумбуридзе А .Мчедлишвили. Особенности фискальной политики на автомобильном транспорте в условиях Южного Кавказа. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3.

ვ. თევზაძე. Особенности формирования катастрофических селей в бассейне р. Дуруджи и безопасность г.Кварели. Эрозионно-селевые явления и некоторые смежные проблемы. Труды международной конференции. Тбилиси. 2001წ. с.с. 229-235.

М. Салуквадзе, Г.Сванидзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Особенности формирования стихиийных явлении Грузии в 1987 года. Тр. Девятого Всесоюзного глфциологического симпозиума. 1989წ. №66, Москва, с.60-65.

М. Зораниани. Особенности функционирования словосочетаний с прилагательным на – like в стиле художественной литературы. სამეცნიერო კრებული “მარჯი”, თბილისი. 2009წ. № 2, გვ.225-233.