სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. Оценка принимаемых решений в семиотических системах. Сабчота Сакартвело. 1985წ. 113-115.

ა. კაპანაძე. Оценка проводимости цеолитных металлов. . 1984წ. .

Д. Маграквелидзе. Оценка рисков при реализации инвестиционных пректов методом математического ожидания - дисперсии. Georgian Engineering News. 2009წ. #3 (vol.51) .

ო. ვერულავა. Оценка степени пересечения кластеров по методу ранговых связей. saerTaSoriso konferencia “marTvis avtomatizebuli sistemebi”. stu, Sromebi. Tbilisi, 1996w.. 0წ. 2გვ.

გ. ცერცვაძე. Оценка степени риска банкротства предприятий и фирм на основе нечеткой логики.. Компьютерные науки и телекомуникации. 2007წ. N3.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, Л. Цулукидзе, Ж. Мамасахлиси. Оценка стока влекомых (донных) и полного стока наносов рек Восточной Грузии. ж. Известия аграрной науки. 2009წ. том 7, ном. 3. Тбилиси, ст. 91-93.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Г. Чахая, Ж. Мамасахлиси. Оценка стока влекомых (донных) и полного стока наносов рек Восточной Грузии.. ж. Известия аграрной науки. 2009წ. том 7, ном. 3. Тбилиси, ст. 91-93..

რ. დიაკონიძე, Г.Г. Чахая, , Л.Н. Цулукидзе, , Ж.Г. Мамасахлиси . ОЦЕНКА СТОКА ВЛЕКОМЫХ ДОННЫХ) И ПОЛНОГО СТОКА НАНОСОВ РЕК ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ . ИЗВЕСТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ . 2009წ. т.7, №3.

Иорданишвили К., Ахвледиани Т., Хосрошвили Е., Х.Кикнадзе. Оценка уязвимости и безопасности Черного моря. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2007წ. .

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Ахвледиани Т.Э. , Хосрошвили Е.З., Кикнадзе Х.Л.. Оценка уязвимости и безопасности Черного моря.. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2007წ. №63, с.102-109.

Л. Имнаишвили. Оценка функциональных возможностей многофункционального последовательностного модуля . Новые методы и средства вычислительной техники:. 1985წ. Сб. статей.-Тбилиси, 1985 г., с.94-98. .

ზ. ჭარბაძე, К.Т. Иорданишвили, Л.Г. Джавахишвили. Оценка Экологической надёжности седиментационных процессов горных водохранилищ Грузии. Министерство оразования и науки Грузии. Институт водного хозяйства. Сборник научных Трудов. 2011წ. № 66.

Г. Заликашвили, И.И.Гудушаури. Оценка экономичесческой эффективности заанкерренной в скальное основание и автоматически обжимаемои гидростатическим давлением пустателой плотини.. Тезиси докладов XXIII Республиканской научно- техническая конференция проф. препод. состава ГПИ и работников производство. Тбилиси. 1981 г. 1981წ. . с. 67-68; .

Л. Имнаишвили. Оценка эффективности реализации функции на многофункциональном последовательностном модуле. // Математические методы и измерительно – вычислительные средства обработки изображении: Сб. науч. Трудов. – Тбилиси, 1987 г., с. 77-81. . . 1987წ. .

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. Оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов. Критерии инвестиций. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება", ISSN 1512--374X. 2008წ. #4(8), გვ. 161.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. Оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов. Критерии инвестиций.. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #4 (8), გვ. 161.

М. Окросашвили, Кутелия Е.Р., Эристави Б.Г., Окросашвили И.М.. Оценочные параметры состава и значений толщины адсорбированных на наночастицах слоев порошков никеля, кобальта и титана, полученных конденсацией из паровой фазы. Georgian Engineering News. 2007წ. No 3, , pp.34-40.

N. Jvarelia. Очистка воды от речных примесей и ее умягчение. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1993წ. №6(339).

ლ. გვასალია, И. Барамидзе, Е.Шенгелиа. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2010წ. N:2(476) ISSN1512-0996, pp.78-83.

Л. Гвасвлия. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. №2(476)ISSN 1512-0996,გვ,78-83 .