სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Чеишвили, Н.Г. Чиджавадзе. Особенности термического расширения и электросопротивления стекломатериалов в системе Cu2O-MnO-B2O3. Журнал керамика. 2016წ. т.18, №1(35), с.55-59.

К. Мчедлишвили, Б. Чумбуридзе А .Мчедлишвили. Особенности фискальной политики на автомобильном транспорте в условиях Южного Кавказа. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3.

ვ. თევზაძე. Особенности формирования катастрофических селей в бассейне р. Дуруджи и безопасность г.Кварели. Эрозионно-селевые явления и некоторые смежные проблемы. Труды международной конференции. Тбилиси. 2001წ. с.с. 229-235.

М. Салуквадзе, Г.Сванидзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Особенности формирования стихиийных явлении Грузии в 1987 года. Тр. Девятого Всесоюзного глфциологического симпозиума. 1989წ. №66, Москва, с.60-65.

М. Зораниани. Особенности функционирования словосочетаний с прилагательным на – like в стиле художественной литературы. სამეცნიერო კრებული “მარჯი”, თბილისი. 2009წ. № 2, გვ.225-233.

მ. მაისურაძე, т.чантуриа. особиности формирования различних типов эстетической ценности в сфере архитектуры . "стрщительство" научно -технический журнал, . 2008წ. .

თ. ჭანტურია. особиности формирования различних типов эстетической ценности в сфере архитектуры. стрщительство научно -технический журнал. 2008წ. №4.

М. Тананашвили. Особности конструкций г материалов обделок горных транспортных тоннелей. транспорт. 2008წ. №3-4б с.34-35.

ს. დადუნაშვილი. От синергии к синархии. Georgian Engineering News‎. 2001წ. No. 2, 2001. p. 54-61‎.

Г. Дзидзигури. От системы управления персоналом к системе управления человеческими ресурсами. Руководство по Улучшению Организационной Эффективности (для управленцев государственного сектора Кыргызской Республики). 2016წ. .

მ. სირაძე, И. Гоксадзе , И. Бердзенишвили . Отбеливание хлопковых липидов природными и синтетическими адсорбентами . Известия национальной академии наук Грузии. 2009წ. N2.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе. Отбеливание хлопковых липидов природными и синтетическими адсорбентами. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2009წ. том 35, № 2, с. 485-486.

ი. იორდანიშვილი. Откосные крепления с повышенной волногасящей способностью для защиты берегов горных водохранилищ. Ж. . 2002წ. 4(24), с.166-169.

პ. სტავრიანიდი. Отображение авиагоризонта электронными индикаторами. Труды ИСУ АН ГССР. 1988წ. стр.99-107.

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Отображение аэронавигационных схем на экране компьютерной информационной системы. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, თბილისი, გვ. 112 – 116.

პ. სტავრიანიდი. Отображение данных в виде показаний шкалы. Труды ИСУ АН ГССР. 1985წ. Стр.93-105.

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. Отпимальная тормозная рычажная передача с двусторонним нажатием колодок моторного вагона электропоезда. Труды ГТУ, . 2009წ. №2(472), с. 91-95..

Н. Джварелиа, Гвасалиа Л, ჯვარელია ნინო. Отравление нанесеного медь-хром-марганцевого катализатора для очистки газов от оксида углерода 11 под воздействием реакционной среды. სამეცნიერო ჟურნალი''გარემოს ანალიზური კონტროლი და დაცვის ტექნიკა''. 1985წ. №4(316).

А. Горгошидзе. Отрыв частиц от электрода в однородном электрическом поле. Электронно-ионная технология и научно-технический прогресс. 1988წ. Тбилиси, НИИЭТ,1988Год, 4 страниц.

ო. ვერულავა. Отчет по научно-исследовательском работе «Моделирование процесса принятия решения при рекомендации вида работ и режима труда лицам пенсионного возраста». Институт экспериментальной морфологии АН Грузии.(Рук. Темы) 1979г. Тбилиси. 1979წ. 26გვ.