სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Оценка глубин безградиентного и градиентного слоев гиперконцентрированного селевого потокаю. Жур. «Гидротехническое строительство Москва.. 2011წ. №12.с.с. 33-35..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Оценка зон эффективного применения теплонасосных установок в системах теплоснабжения зданий . Институт систем Управления АН Грузии. Тбилиси. 2003წ. Сб. трудов, №7.с.145-149 .

Д. Радзиевский. Оценка и выбор участка окружающей среды по заданным критериям. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 229 – 235.

ვ. ლეკიაშვილი. Оценка и методы поддержа- ния надежности тормозных систем автомобилей . Научные труды ГПИ^ #3 (224) Тбилиси^ 1980. 1980წ. .

მ. შავლაყაძე. Оценка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Архитектуры и строительства. 2010წ. .

მ. შავლაყაძე. Оценка и прогнозирование эрозионных процессов на сенситивных участках эрозированных склонов вблизи транспортного коридора, проходившего на территории ахалцихе и водосборного бассейна реки наохревисцкали. . 2010წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. თოფურია. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2004წ. N 3-4, 19-21 გვ..

. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии . Научно-технический отраслевой журнал `Транспорт~, Тбилиси, . 2004წ. #3-4, .

ნ. თოფურია, ხ. მღებრიშვილი. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии. Научно-технический отраслевой журнал `Транспорт~, Тбилиси, . 2004წ. #3-4, 4стр. Тбилиси,.

Н. Тофуриа, Х. Мгебришвили. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии. Научно-технический отраслевой журнал ``Транспорт`` Тбилиси. 2004წ. №3-4.

О. Гелашвили, И. Чхетиа. Оценка методика определения эксплуатационного расхода топлива по модели движения автомобилей . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №1(22), с. 171-177.

И. Хомерики. Оценка методических погрешностей в однокристальных цифровых преобразователях мощности. Сообщения АН Груз. ССР. том 133, №1. Тбилиси. 1989წ. .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. Оценка надежности принятия ре¬шения и прогнозирования спосо¬бом использования ранговых свя¬зей. Сб. научных трудов юбилей¬ного выпуска. Изд-во «Техни¬ческий университет». Тбили¬си, 1997. 1997წ. 4 გვერდი.

З. Нацвлишвили. Оценка одного сингулярного интеграла с ядром Коши . Труды ГПИ №8(350), математический анализ. 1989წ. 44-48 c.

Т. Цинцадзе, Р. Кацарава, Г. Цитланадзе, И. Шубладзе, Н. Гонгадзе . Оценка острой и хрони ческой токсичности ра нозаживляющего сред ства “Фагобиодерм”. Georgian Medical News . 2000წ. Georgian Medical News 6 (63) P.44-46 .

რ. ქაცარავა, Т.Г.Цинцадзе, Г.В.Цитланадзе, И.А.Шубладзе. Оценка острой и хронической токсичности ранозаживляющего средства «ФагоБиоДерм». Georgian Medical News, # 6(63), 44-46 . 2000წ. .

Т. Цинцадзе, Е. Туския , Р. Кацарава, Г. Цитланадзе, И. Шубладзе. Оценка острой и хронической токсичности ранозаживляющего средства “Фагобиодерм. Georgian Medical News #. 0წ. N6 (63) P.44-46 .

გ. ხერხეულიძე. Оценка параметров модели предельного насыщения в методах расчёта максимального селевого стока. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტ¬იტუტის შრომათა კრებული. – 2011 . – გვ. 40–43.. 2011წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, З.Кватадзе, Н.Майсурадзе, Б.Булия. Оценка параметров окисления Cr2O3 и Al2O3 формирующих жаростойких сплавов. GEN №4. 2002წ. .

ნ. მაისურაძე, Кватадзе З.А., Майсурадзе Н.И., Микадзе О.И., Булия Б.П.. Оценка параметров окисления Cr2O3 и Al2O3 формирующих жаростойких сплавов.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, . 2002წ. №4, 2002, pp.214-216..