სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Джавахишвили, А.Квиташвили. Отчет по срецтеме "ракита" . ИКНГССР. рук.N2196. 1985წ. .

И. Джавахишвили, А.Квиташвили . Отчет по срецтеме "рапорт" . ИКНГССР. рук.. 1976წ. .

И. Джавахишвили, А.Квиташвили. Отчет по срецтеме "раствор" . ИКНГССР. рук.. 1978წ. .

О. Гелашвили, И. Чхетиа, Динеске. Сй.. Оценка эффективности работы автомобилей на газообразном топливе . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №4(25), с. 86-88.

მ. წიქარიშვილი, Т.Т.Кочиашвили. Оценка виагностики механических систем и работосбособности. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2005წ. # 3 ISSN 1512-0740.

ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი / l. intskirveli, გ. ლაზრიევი / G. Lazrievi. Оценка гидрометеорологических риск-факторов загрязнения окружающей среды на основе математического моделирования распространения токсических веществ/Assessment of Environmental Pollution Hydrometeorological Risk-Factors on the Basis of Mathematical Modelling of the Diffusion of Toxic Substances. АН Грузии, Труды Инст.гидрометеорологии «Проблемы мониторинга и моделирования антропогенного загрязнения природной среды в Грузии» / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of monitoring and modelling of antropogenic environmental pollution in Georgia”. 2002წ. т.№108, Тбилиси,с.151-163 /v.108, Tbilisi,151-163pp .

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Оценка глубин безградиентного и градиентного слоев гиперконцентрированного селевого потокаю. Жур. «Гидротехническое строительство Москва.. 2011წ. №12.с.с. 33-35..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Оценка зон эффективного применения теплонасосных установок в системах теплоснабжения зданий . Институт систем Управления АН Грузии. Тбилиси. 2003წ. Сб. трудов, №7.с.145-149 .

Д. Радзиевский. Оценка и выбор участка окружающей среды по заданным критериям. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 229 – 235.

ვ. ლეკიაშვილი. Оценка и методы поддержа- ния надежности тормозных систем автомобилей . Научные труды ГПИ^ #3 (224) Тбилиси^ 1980. 1980წ. .

მ. შავლაყაძე. Оценка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Архитектуры и строительства. 2010წ. .

მ. შავლაყაძე. Оценка и прогнозирование эрозионных процессов на сенситивных участках эрозированных склонов вблизи транспортного коридора, проходившего на территории ахалцихе и водосборного бассейна реки наохревисцкали. . 2010წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. თოფურია. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2004წ. N 3-4, 19-21 გვ..

. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии . Научно-технический отраслевой журнал `Транспорт~, Тбилиси, . 2004წ. #3-4, .

ნ. თოფურია, ხ. მღებრიშვილი. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии. Научно-технический отраслевой журнал `Транспорт~, Тбилиси, . 2004წ. #3-4, 4стр. Тбилиси,.

Н. Тофуриа, Х. Мгебришвили. Оценка конструктивных параметров автомобилей и повышение эффективности автомобильного парка грузии. Научно-технический отраслевой журнал ``Транспорт`` Тбилиси. 2004წ. №3-4.

О. Гелашвили, И. Чхетиа. Оценка методика определения эксплуатационного расхода топлива по модели движения автомобилей . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №1(22), с. 171-177.

И. Хомерики. Оценка методических погрешностей в однокристальных цифровых преобразователях мощности. Сообщения АН Груз. ССР. том 133, №1. Тбилиси. 1989წ. .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. Оценка надежности принятия ре¬шения и прогнозирования спосо¬бом использования ранговых свя¬зей. Сб. научных трудов юбилей¬ного выпуска. Изд-во «Техни¬ческий университет». Тбили¬си, 1997. 1997წ. 4 გვერდი.

З. Нацвлишвили. Оценка одного сингулярного интеграла с ядром Коши . Труды ГПИ №8(350), математический анализ. 1989წ. 44-48 c.