სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, Р. Кацарава, Г. Цитланадзе, И. Шубладзе, Н. Гонгадзе . Оценка острой и хрони ческой токсичности ра нозаживляющего сред ства “Фагобиодерм”. Georgian Medical News . 2000წ. Georgian Medical News 6 (63) P.44-46 .

რ. ქაცარავა, Т.Г.Цинцадзе, Г.В.Цитланадзе, И.А.Шубладзе. Оценка острой и хронической токсичности ранозаживляющего средства «ФагоБиоДерм». Georgian Medical News, # 6(63), 44-46 . 2000წ. .

Т. Цинцадзе, Е. Туския , Р. Кацарава, Г. Цитланадзе, И. Шубладзе. Оценка острой и хронической токсичности ранозаживляющего средства “Фагобиодерм. Georgian Medical News #. 0წ. N6 (63) P.44-46 .

გ. ხერხეულიძე. Оценка параметров модели предельного насыщения в методах расчёта максимального селевого стока. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტ¬იტუტის შრომათა კრებული. – 2011 . – გვ. 40–43.. 2011წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, З.Кватадзе, Н.Майсурадзе, Б.Булия. Оценка параметров окисления Cr2O3 и Al2O3 формирующих жаростойких сплавов. GEN №4. 2002წ. .

ნ. მაისურაძე, Кватадзе З.А., Майсурадзе Н.И., Микадзе О.И., Булия Б.П.. Оценка параметров окисления Cr2O3 и Al2O3 формирующих жаростойких сплавов.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, . 2002წ. №4, 2002, pp.214-216..

ზ. ქვათაძე, Маисурадзе Н.И., Микадзе О.И., ГулияБ.П. Оценка параметров окисления Cr2O3 и Al2O3 формулирующих жаростойких сплавов . Georgian Engineering News, N 4, с. 42-44. 2002წ. .

Г. Иашвили, И. манвелидзе. Оценка предоставленой публичной информаций государственными учреждениями Аджарской ар в контексте развития электронного правительства. scientific jurnal VIRTUS. 2015წ. #2 стр. 176-178.

Манвелидзе И., Яшвили И.. Оценка предоставленой публичной информаций государственными учреждениями Аджарской ар в контексте развития электронного правительства. scientific jurnal VIRTUS. 2015წ. #2 стр. 176-178.

თ. სუხიაშვილი. Оценка принимаемых решений в семиотических системах. Сабчота Сакартвело. 1985წ. 113-115.

ა. კაპანაძე. Оценка проводимости цеолитных металлов. . 1984წ. .

Д. Маграквелидзе. Оценка рисков при реализации инвестиционных пректов методом математического ожидания - дисперсии. Georgian Engineering News. 2009წ. #3 (vol.51) .

ო. ვერულავა. Оценка степени пересечения кластеров по методу ранговых связей. saerTaSoriso konferencia “marTvis avtomatizebuli sistemebi”. stu, Sromebi. Tbilisi, 1996w.. 0წ. 2გვ.

გ. ცერცვაძე. Оценка степени риска банкротства предприятий и фирм на основе нечеткой логики.. Компьютерные науки и телекомуникации. 2007წ. N3.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, Л. Цулукидзе, Ж. Мамасахлиси. Оценка стока влекомых (донных) и полного стока наносов рек Восточной Грузии. ж. Известия аграрной науки. 2009წ. том 7, ном. 3. Тбилиси, ст. 91-93.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Г. Чахая, Ж. Мамасахлиси. Оценка стока влекомых (донных) и полного стока наносов рек Восточной Грузии.. ж. Известия аграрной науки. 2009წ. том 7, ном. 3. Тбилиси, ст. 91-93..

რ. დიაკონიძე, Г.Г. Чахая, , Л.Н. Цулукидзе, , Ж.Г. Мамасахлиси . ОЦЕНКА СТОКА ВЛЕКОМЫХ ДОННЫХ) И ПОЛНОГО СТОКА НАНОСОВ РЕК ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ . ИЗВЕСТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ . 2009წ. т.7, №3.

Иорданишвили К., Ахвледиани Т., Хосрошвили Е., Х.Кикнадзе. Оценка уязвимости и безопасности Черного моря. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2007წ. .

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Ахвледиани Т.Э. , Хосрошвили Е.З., Кикнадзе Х.Л.. Оценка уязвимости и безопасности Черного моря.. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2007წ. №63, с.102-109.

Л. Имнаишвили. Оценка функциональных возможностей многофункционального последовательностного модуля . Новые методы и средства вычислительной техники:. 1985წ. Сб. статей.-Тбилиси, 1985 г., с.94-98. .