სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В., Чубинидзе Н.В. Очистка парафинов, выделенных из нефти и их микробиологическая трансформация . Сообщения АН ГССР, т.106, № 1. 1982წ. .

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Очистка сточной воды обойного производства. Химический журнал Грузии. 2008წ. №2, т.8, Тбилиси, с. 297-300.

Г. Джинчарадзе, Н. Бокучава. Очистка сточной воды обойного производства. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, №2, თბილისი, გვ. 297-300.

Бокучава Н.В.. Очистка сточной воды обойного производства. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. V.8, #3, გვ. 297-300.

მ. ქავთარაძე. Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов с получением очищенной воды и самих металлов. Georgian Engineering News . 2012წ. №2.

Д. Эристави, Кавтарадзе М.Л., Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Мчедлишвили Г.С.. Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов, с получением очищенной воды и самих металлов.” . Georgian Engineering News, თბილისი. 2012წ. №2, с.104 - 105. .

გ. მჭედლიშვილი, М.Л. Кавтарадзе,, Н.Г. Чхубианишвили, Н.Ш. Бибилури, Д.В. Эристави. Очистка сточных водб содержащих сульфаты цветных металловб с получением очищенной воды и самых металлов. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2012წ. თბილისი. №2, 2 გვ..

Н. Джварелиа, Л. Гвасалиа, ჩაგუნავა მ. Очистки газов от СО на нанесенном МХМ катализаторе. გარემოს დაცვის ანალიზური კონტროლი და ტექნიკა.სამეცნიერო შრომები. 1985წ. №6(288).

ს. ლომინაძე. Паблик рилейшенз(PR) и другие науки. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник.Тбилиси.Техн.унив.. 2007წ. Труды 10.с.158-163.

. паеае. рнпнре. 2013წ. нне.

Ш. Келептришвили, ა.კვერნაძე. Палеогеография нижнего мела Западной Абхазии. Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски поезных ископаемых, № 3 (359), стр. 37 - 41.

А.Квернадзе. Палеогеография нижнего мела Западной Абхазии. Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски полезных ископаемых, № 3 (359), стр. 37 - 41.

ი. წერეთელი, Ломинадзе Т.А.. Палеозоогеогафия батских морских бассейновГрузии. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2008წ. ტ.3.

გ. ცინცაძე, Н.Чхубианашвили, Л.Гвасалия, Ш.Андгуладзе. Памяти профессора В.А. Эристави. Georgian Engineering News N1. P. 305-306 . 2006წ. N1. P. 305-306 .

. Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века. სამეცნიერო კრ.: კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია. ფოლკლორისტიკა, გამომც. «მერიდიანი», . 2010წ. თბ., გვ. 455-456..

Н. Мумладзе. Параллельное проецирование и его основные инвариантные своиства. ტრანსპორტი. 2007წ. #2.

З. Чачхиани. Парамагнетизм некоторых соединений тория с 3d- металлами и их твердых растворов. . Научн. труды ГПИ. Сб."Физика твердого тела" . 1979წ. №10(220). .

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили , Н. Кобуладзе , Г. Кучава . Параметрическая надёжность резервированных цепей. Труды ТГУ, серия: Физика, т.226, №12 . 1981წ. С.165-166.

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, В.Кириа Д.мазиашвили К.Гочиташвили. Параметрический синтез гидро-механической следящей системи роторно-шлифовально-го копировального станка. transporti da manqanaT mSenebloba#1(13)2009w gamomcemloba“transpor- ti da manqanaTmSeneblo-ba”saswavlo-meToduri da samecniero-kvleviTi naSromebis krebuli. 2009წ. .

Л. Чхартишвили, Д. Лежава, О. Цагарейшвили, Д. Гулуа. Параметры основного состояния диатомических молекул B2, BC, BN и BO. Сб. науч. тр. АМВДГ. 1999წ. 1, 295-300.