სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, К.Т. Иорданишвили, Л.Г. Джавахишвили. Оценка Экологической надёжности седиментационных процессов горных водохранилищ Грузии. Министерство оразования и науки Грузии. Институт водного хозяйства. Сборник научных Трудов. 2011წ. № 66.

Г. Заликашвили, И.И.Гудушаури. Оценка экономичесческой эффективности заанкерренной в скальное основание и автоматически обжимаемои гидростатическим давлением пустателой плотини.. Тезиси докладов XXIII Республиканской научно- техническая конференция проф. препод. состава ГПИ и работников производство. Тбилиси. 1981 г. 1981წ. . с. 67-68; .

Л. Имнаишвили. Оценка эффективности реализации функции на многофункциональном последовательностном модуле. // Математические методы и измерительно – вычислительные средства обработки изображении: Сб. науч. Трудов. – Тбилиси, 1987 г., с. 77-81. . . 1987წ. .

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. Оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов. Критерии инвестиций. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება", ISSN 1512--374X. 2008წ. #4(8), გვ. 161.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. Оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов. Критерии инвестиций.. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #4 (8), გვ. 161.

М. Окросашвили, Кутелия Е.Р., Эристави Б.Г., Окросашвили И.М.. Оценочные параметры состава и значений толщины адсорбированных на наночастицах слоев порошков никеля, кобальта и титана, полученных конденсацией из паровой фазы. Georgian Engineering News. 2007წ. No 3, , pp.34-40.

N. Jvarelia. Очистка воды от речных примесей и ее умягчение. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1993წ. №6(339).

ლ. გვასალია, И. Барамидзе, Е.Шенгелиа. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2010წ. N:2(476) ISSN1512-0996, pp.78-83.

Л. Гвасвлия. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. №2(476)ISSN 1512-0996,გვ,78-83 .

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ლ. გვასალია. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах.. სტუ შრომები. 2010წ. თბილისი. №2(476), გვ,78-83 .

Ш. Андгуладзе, ვ. გაფრინდაშვილი, თ. ლომია, მ. ჭანკოტაძე, კ.ჭანკვეტაძე, ხ. წეროძე. Очистка карьерных вод от ионов тяжелых металлов с применением сульфидных соеденений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-0686 ტომი 8, # 1, გვ. 76-78.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В., Чубинидзе Н.В. Очистка парафинов, выделенных из нефти и их микробиологическая трансформация . Сообщения АН ГССР, т.106, № 1. 1982წ. .

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Очистка сточной воды обойного производства. Химический журнал Грузии. 2008წ. №2, т.8, Тбилиси, с. 297-300.

Г. Джинчарадзе, Н. Бокучава. Очистка сточной воды обойного производства. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, №2, თბილისი, გვ. 297-300.

Бокучава Н.В.. Очистка сточной воды обойного производства. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. V.8, #3, გვ. 297-300.

მ. ქავთარაძე. Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов с получением очищенной воды и самих металлов. Georgian Engineering News . 2012წ. №2.

Д. Эристави, Кавтарадзе М.Л., Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Мчедлишвили Г.С.. Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов, с получением очищенной воды и самих металлов.” . Georgian Engineering News, თბილისი. 2012წ. №2, с.104 - 105. .

გ. მჭედლიშვილი, М.Л. Кавтарадзе,, Н.Г. Чхубианишвили, Н.Ш. Бибилури, Д.В. Эристави. Очистка сточных водб содержащих сульфаты цветных металловб с получением очищенной воды и самых металлов. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2012წ. თბილისი. №2, 2 გვ..

Н. Джварелиа, Л. Гвасалиа, ჩაგუნავა მ. Очистки газов от СО на нанесенном МХМ катализаторе. გარემოს დაცვის ანალიზური კონტროლი და ტექნიკა.სამეცნიერო შრომები. 1985წ. №6(288).

ს. ლომინაძე. Паблик рилейшенз(PR) и другие науки. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник.Тбилиси.Техн.унив.. 2007წ. Труды 10.с.158-163.