სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. паеае. рнпнре. 2013წ. нне.

Ш. Келептришвили, ა.კვერნაძე. Палеогеография нижнего мела Западной Абхазии. Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски поезных ископаемых, № 3 (359), стр. 37 - 41.

А.Квернадзе. Палеогеография нижнего мела Западной Абхазии. Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски полезных ископаемых, № 3 (359), стр. 37 - 41.

ი. წერეთელი, Ломинадзе Т.А.. Палеозоогеогафия батских морских бассейновГрузии. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2008წ. ტ.3.

გ. ცინცაძე, Н.Чхубианашвили, Л.Гвасалия, Ш.Андгуладзе. Памяти профессора В.А. Эристави. Georgian Engineering News N1. P. 305-306 . 2006წ. N1. P. 305-306 .

. Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века. სამეცნიერო კრ.: კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია. ფოლკლორისტიკა, გამომც. «მერიდიანი», . 2010წ. თბ., გვ. 455-456..

Н. Мумладзе. Параллельное проецирование и его основные инвариантные своиства. ტრანსპორტი. 2007წ. #2.

З. Чачхиани. Парамагнетизм некоторых соединений тория с 3d- металлами и их твердых растворов. . Научн. труды ГПИ. Сб."Физика твердого тела" . 1979წ. №10(220). .

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили , Н. Кобуладзе , Г. Кучава . Параметрическая надёжность резервированных цепей. Труды ТГУ, серия: Физика, т.226, №12 . 1981წ. С.165-166.

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, В.Кириа Д.мазиашвили К.Гочиташвили. Параметрический синтез гидро-механической следящей системи роторно-шлифовально-го копировального станка. transporti da manqanaT mSenebloba#1(13)2009w gamomcemloba“transpor- ti da manqanaTmSeneblo-ba”saswavlo-meToduri da samecniero-kvleviTi naSromebis krebuli. 2009წ. .

Л. Чхартишвили, Д. Лежава, О. Цагарейшвили, Д. Гулуа. Параметры основного состояния диатомических молекул B2, BC, BN и BO. Сб. науч. тр. АМВДГ. 1999წ. 1, 295-300.

ტ. მეგრელიშვილი. Патриотизм и единение народа в романе Г. Сенкевича «Потоп» . შრომები 9. საქართველოს განათლების მეცნიერებატა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება. თბილისი.. 2007წ. გ.219-224..

Ш. Зазашвили. Первая граничная задача для бесконечной анизотропной плоскости с элиптическим отверстием и разрезом. Сообщ. АН ГССР, . 1989წ. 136, № 3, 1989, 561-564.

თ. ხოხობაშვილი. Первоисточник этнической и социально-экономической истории древнеиберийского царство (погребальный обряд). საისტორიო ალმანახი კლიო. 2004წ. #24, გვ. 34-49.

ა. ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი, ა.გოგოლაძე. Переворужение ГЭС с применением лизинговой схемы инвестирования. ჰიდროინჯინერია. 2008წ. ISSN 1512-410X; #2(6); გვ-102.115.

ი. კუტუბიძე. Перед общенациональных экзаменом. Свободная Грузия. 2003წ. 24 октября, 5გვ.

А. Шарвашидзе, Г. Шарашенидзе Г. Усанеташвили Н. Мгебришвили Т. Дундуа Л. Мачавариани. Переменная кинематическая энергия тормозного узла реальной тормозной рычажной передачи. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт», Тбилиси, 2013, . 2013წ. №3-4 (51-52). с. 6-8..

დ. ტაბატაძე, გ.დათუაშვილი. Перемищений и напряжений в кусочно-неоднороднои сфере при упругом равновести. ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N2(29)2013 გვ.142-145.

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили М. Цирекидзе. Перенос атома водорода от Ароматических аминов к Молекулам акцепторов электрона в триплетном состоянии. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Л. Куталадзе, Чантуриа И Ф Микаберидзе А А Татарашвили Р А Щеголихин А Н. Перенос энергии возбуждения между редкоземельными ионами Pr3+ и Nd3+ в боратном стекле . Georgian enginiering news. 2001წ. N 2, ст. 69 - 72.