სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მენთეშაშვილი, Мампория И.Р. Подбор комплексной детали в подгруппе для оптимизации параметров литых заготовок методом расстановки приоритетов. „GEORGIAN ENGINEERING NEWS“,, No.3, 108 – 115 c. 2008წ. .

თ. სუპატაშვილი, Маисая Л., Кикнадзе Х., Дадиани К.. Подбор оптимальных условий для определения бария в производственных отходах. Современные методы охраны окражающей среды, архитектуры и строителства. 2010წ. 112-115.

Н. Мумладзе. Подбор пружины для системы навески чаесборочной машины. ტრანსპორტი. 2007წ. #3.

ჯ. შანიძე. Подсистема управления режима обжига и защитной оборудования обжиговых машин большой единичной мощности Костомушского ГОКа. სამეცნიერო კრებული: "Опыт создания и внедрения АСУ ТП в металлургической и химической промышленности". 1986წ. Тбилиси.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი. ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. ტ.36, N2.

Д. Маграквелидзе. Подход Марковица к выбору эффективного портфеля. Georgian Engineering News. 2011წ. #3 (vol.59).

ტ. მეგრელიშვილი. Поиск Бога как метанаррация: от Лермонтова до Ницше. «Scripta manent». თბილისი. 2009წ. № 1, გ. 69-79.

Т. Мегрелишвили. Поиск Бога как метанаррация: от Лермонтова до Ницше. // . «Scripta manent». . 2009წ. № 1, გვ. 69-79..

მ. წურწუმია, ვ. ხითარიშვილი. Поисковые исследования по разработке систем бурового раствора с повышенными ингибирующими свойствами. Труды Грузинского Технического Университета. 1992წ. №8(391).

И. Прангишвили. Показатели определения потребности в оборотном капитале. . Трансрорт №3-4(39-40).. 0წ. Твилиси.2010-ст.57-61 .

И. Круашвили, Круашвили И. Г., Кухалашвили Е. Г., Мирцхулава З. Ц .. Показатели предельно-равновесного состояния селевой массы. Сообшения академии наук Грузинский ССР. 1985წ. Т. 120, #2 , сс. 373-376.

Г. Белтадзе, Д.Гиоргобиани. Покомпонентное смешанное расширение лексикографических матричных игр. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. გამოყენებითი მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებანი. 2001წ. ტომი 343 (21), თბილისი, გვ. 5-9 .

ჯ. გიორგობიანი. Покомпонентное смешаное расширение лексикографических матричных игр. Труды ТГУ. 2001წ. т.343(21), 5-9.

В. Вачарадзе, Вачарадзе Б. Ш.. Полевые испытания лёссовых грунтов абсолютно гибким штампом. Georgian Engineering News (GEN). 2013წ. №2б с. 4.

М. Арешидзе, Э.Ш. Алиашвили Ц. Г.Иремашвили В. В. Дадешидзе, Ц. М. Сарайдарова. Полимерные защитные лаки для поляризационных пленок. Опто-электр. квант электр. и прикладная оптика. 1980წ. Опто-электр. квант электр. и прикладная оптика, Мецниереба 1980.

М. Арешидзе, В. В. Дадешидзе,, Ц. М Сарайдарова. Полимерные поляризационные фильтры. Труды ИК АН ГССР. 1977წ. Труды ИК АН ГССР сб.1977 Тбилиси.

Г. Болоташвили. Полиномиальний алгоритм для задачи линейных порядков. Сообшения АН Грузии, . 1990წ. 139, N 2.

Т. Бондаренко. Политический портрет. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 1(12) 2015 გვ. 140-142.

Г. Тодуа. Полное оснащение касательного пространства TT(Lm(Vn)). . სტუ-ს შრომები. 2007წ. # 2 (464). 62-65..

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Полные и неполные отражения . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2008წ. N2(2) ISSN 1512-4916.