სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას,. 2007წ. #2(3).

. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. Uუნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2007წ. #2(3), თბილისი.

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე, ნ. ჯიშკარიანი. Применение неориентируемыхповерхностей в технике. ცავეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2012წ. N 1-2 (45-46) 1 გვ..

ზ. სვანიძე. Применение сорбентов Для очистки газов, обр Азующиися при произ водстве комплесных сплавов из вторичного сырья . Сталь 4. Москва. 2008წ. 3.

თ. წივწივაძე, N.Chigogidze, R.Kldiashvili, E.Chigogidze, R.Sxiladze, Zh.Gabrichidze, G.Sulaqvelidze. Применение в лечебних целях Грузинскый Вин- необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news.. 2013წ. N3 (vol.67), p.63-66.

Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3, ( vol 67), 63-66.

მ. ხუციშვილი. Применение газовых потоков При лазерной сварке карданных Валов . Известия Национальной Академии Наук Грузии. Серия химическая. . 2009წ. – 2009. – т. 35. - № 2.ст. 247-251..

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе, М. Бежанишвили. Применение геотекстиля в строительстве автомобильных дорог. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2011წ. #3(22), თბილისი, საქართველო, გვ.15-17.

Т. Шарашенидзе. Применение дисплеинных модулей типа ДМ-500 для стендового оборудования для отображения и контроля информации в цифровых устроиствах МИКРО-ЭВМ . ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

თ. ყიფიანი. Применение дифференциальных уравнений и системы дифференциальных уравнений в конкретной инженерной задаче . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(58). 2017წ. გვ. 87-88.

ნ. ჯავახიშვილი. Применение инверсии при проектировании пространственных конструкций . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(460), გვ. 89-91.

ნ. კარბელაშვილი. Применение интерактивной мультимедиа в проектировании лекционного материала. Грузинские Электронные Научные Журналы:Компьютерные Науки и Телекоммуникации, 2004|No.2(4), стр.32-37, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1031.pdf. 2004წ. .

ნ. ტყემალაძე, В. Джихвашвили, др. Применение информативных признаков для внутривидовой систематики лeсных мышей. В кн. II науч. сесия Груз. Отд. Всес. Териологич. общ. Тбилиси. 1985წ. .

Д. , Р.Манагадзе, В.Абзианидзе. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии. 2015წ. №30, с.108-111.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии. 2015წ. №30, с.108-111.

. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии . 2015წ. №30, გვ.108-111.

ვ. შურღაია. Применение комбинированного дренажа для осушения земель Колхидской низменности. . В кн."Вопросы мелиорации в горных и предгорных условиях". Сб. Научных трудов.Тбилиси. 1988წ. с.182-185..

ა. ლეჟავა, გ. გიორგაძე. Применение критериев оптимальности выбора решений в условиях стохатической неопределенности к задаче трансформаций системы выборов . GEN Georgian Enginering News, №3, 148-149. 2008წ. .

რ. სვანიძე, Г. Сванидзе , Н. Девсурашвили . Применение линейных кодов в волоконно-оптических системах связи. Georgian Engineering News. 2002წ. #4.

ბ. გოგიჩაშვილი, П. И. Югов. Применение марганцевистых материалов в конвертере при переделе низкомарганцевистого чугуна. Труды ГТУ Тбилиси, 2002 . 2002წ. .