სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Приближенное вычисление сингулярных интегралов с кусочно-дифференцируемыми плотностями. Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.125-131.. 2001წ. 4–5.07. ст. 125-131.

Г. Хвичиа. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2007წ. № 3(28), с. 80 – 85..

. Приближенное решение плоской динамической задачи термодиффузии . журнал «ИНТЕЛЕКТ». 2008წ. 2(28),11-12.

რ. კილაძე. Приближенные аналитические решения для водного потока переменной массы. საქართველოს უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - . 2007წ. .

И. Бежуашвили, Р.Рухадзе.. Приближенные решение трехмерной динамической задачи еластотермодиффузии. Georgian Engineering News. 2010წ. №1 (vol.53) 5-9.

. Приближенные решения плоских смещанных граничных задач термодиффузии . Период. науч. журнал «ИНТЕЛЕКТ». 2007წ. №3(29) 13-16..

Л. Джикидзе. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи.. Труды международной конференции "Некласические задачи механики", Кутаиси.. 2007წ. т.II, стр. 35-42.

А. Шарвашидзе, Н. Мегенеишвили, К. Шарвашидзе, Д. Гогишвили.. Приблизительный метод расчета коэффициента теплопередачи через через ограждающие конструкции кузова пассажирского вагона.. Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». . 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 16-17..

გურამ აბულაძე. Прибор для измерения порога болевой чувствительности. Georgian Engineering News No2, 2000. 2000წ. .

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Привод механизма продольных перемещений режущих инструментов шлифовальной линий станка. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"#1 . 2007წ. # 1 გვ. 69-73 ISSN 1512-3537.

Т. Бжалава. Приготовление пленок некоторых сульфидов и антимонидов редко-земельных элементов и их механические свойства. საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნი-ერო ტექნიკური კონფე-რენცია, ახალი ტექნო-ლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. . 2010წ. 3გვ..

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок диантимонида иттербия. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 126, №2, с. 357-359.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноан¬ти¬мо¬ни¬да тулия. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т. 134, №2, с. 365-366.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноанти¬мо¬ни¬да самария.. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 127, №3, с. 605-607.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моновисмутида самария. Сообщение АН ГССР. 1987წ. т. 125, №2, с. 349-351.

М. Церцвадзе, О. С. Лабадзе, Т. С. Лабадзе, П.Ш. Манджавидзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი,. 2013წ. #17, გვ. 55-57 .

М. Церцвадзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი . 2013წ. #17, გვ. 55-57. .

ხ. მღებრიშვილი, დ, ძოწენიძე. Приложение методов выборочных наблюдений к обработке результатов дорожных испытаний автомобиля. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. N 3(19), 34-35 გვ..

З. Нацвлишвили, Перанидзе И. Применеие некоторых методов приближения функций и с.и-ов с ядром Коши к численному решению граничных задач для многосвязных областей с разработкой соответствующего программного обеспечения и приложения. НГР 01.83.0058321 . 1987წ. .