სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Церцвадзе, О. С. Лабадзе, Т. С. Лабадзе, П.Ш. Манджавидзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი,. 2013წ. #17, გვ. 55-57 .

М. Церцвадзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი . 2013წ. #17, გვ. 55-57. .

ხ. მღებრიშვილი, დ, ძოწენიძე. Приложение методов выборочных наблюдений к обработке результатов дорожных испытаний автомобиля. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. N 3(19), 34-35 გვ..

З. Нацвлишвили, Перанидзе И. Применеие некоторых методов приближения функций и с.и-ов с ядром Коши к численному решению граничных задач для многосвязных областей с разработкой соответствующего программного обеспечения и приложения. НГР 01.83.0058321 . 1987წ. .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3 (vol.67),63-66.

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას,. 2007წ. #2(3).

. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. Uუნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2007წ. #2(3), თბილისი.

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე, ნ. ჯიშკარიანი. Применение неориентируемыхповерхностей в технике. ცავეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2012წ. N 1-2 (45-46) 1 გვ..

ზ. სვანიძე. Применение сорбентов Для очистки газов, обр Азующиися при произ водстве комплесных сплавов из вторичного сырья . Сталь 4. Москва. 2008წ. 3.

თ. წივწივაძე, N.Chigogidze, R.Kldiashvili, E.Chigogidze, R.Sxiladze, Zh.Gabrichidze, G.Sulaqvelidze. Применение в лечебних целях Грузинскый Вин- необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news.. 2013წ. N3 (vol.67), p.63-66.

Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3, ( vol 67), 63-66.

მ. ხუციშვილი. Применение газовых потоков При лазерной сварке карданных Валов . Известия Национальной Академии Наук Грузии. Серия химическая. . 2009წ. – 2009. – т. 35. - № 2.ст. 247-251..

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе, М. Бежанишвили. Применение геотекстиля в строительстве автомобильных дорог. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2011წ. #3(22), თბილისი, საქართველო, გვ.15-17.

Т. Шарашенидзе. Применение дисплеинных модулей типа ДМ-500 для стендового оборудования для отображения и контроля информации в цифровых устроиствах МИКРО-ЭВМ . ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

თ. ყიფიანი. Применение дифференциальных уравнений и системы дифференциальных уравнений в конкретной инженерной задаче . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(58). 2017წ. გვ. 87-88.

ნ. ჯავახიშვილი. Применение инверсии при проектировании пространственных конструкций . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(460), გვ. 89-91.

ნ. კარბელაშვილი. Применение интерактивной мультимедиа в проектировании лекционного материала. Грузинские Электронные Научные Журналы:Компьютерные Науки и Телекоммуникации, 2004|No.2(4), стр.32-37, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1031.pdf. 2004წ. .

ნ. ტყემალაძე, В. Джихвашвили, др. Применение информативных признаков для внутривидовой систематики лeсных мышей. В кн. II науч. сесия Груз. Отд. Всес. Териологич. общ. Тбилиси. 1985წ. .

Д. , Р.Манагадзе, В.Абзианидзе. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии. 2015წ. №30, с.108-111.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии. 2015წ. №30, с.108-111.