სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Преобразователь электромагнитного момента с автоматической коррекцией статической характеристики. Академия Наук Грузии, Итститут систем управления им. А. И. Элиашвили, Сборник трудов . 2005წ. # 9 . Тбилиси c 286-296.

გ. კოხრეიძე, А.Сихарулидзе, И.Курашвили. Преобразовательная система тяговой подстанции по схеме ,,две обратные звезды с уравнительным реактором,,. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. №3(51)2009.

ო. ვერულავა. Преобразующие эталоны в распознавании рукописных Арабских цифр. Труди ИСУ, АН Грузии, «Теория систем автоматического управления. 1977წ. 14გვ.

Н. Дарсавелидзе. Преодоление несостоятелъности предприятии через их реструктуризацию. Транспорт, Тбилиси. 2010წ. №3-4(39-40), с-58-59..

თ. ბონდარენკო. Преподавание русского языка в неязыковых ВУЗах Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2008წ. შრომები 12, გვ.9-12.

В. Хуцишвили. Приближённая модель трансформации волн, набегающих на береговой откос. В кн.: Расширенные заседания семинара Института прикладной математики им. И.Н.Векуа . 1991წ. ТГУ. Тбилиси.

. Приближенное вычисление сингулярных интегралов с кусочно-дифференцируемыми плотностями. Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.125-131.. 2001წ. 4–5.07. ст. 125-131.

Г. Хвичиа. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2007წ. № 3(28), с. 80 – 85..

. Приближенное решение плоской динамической задачи термодиффузии . журнал «ИНТЕЛЕКТ». 2008წ. 2(28),11-12.

რ. კილაძე. Приближенные аналитические решения для водного потока переменной массы. საქართველოს უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - . 2007წ. .

И. Бежуашвили, Р.Рухадзе.. Приближенные решение трехмерной динамической задачи еластотермодиффузии. Georgian Engineering News. 2010წ. №1 (vol.53) 5-9.

. Приближенные решения плоских смещанных граничных задач термодиффузии . Период. науч. журнал «ИНТЕЛЕКТ». 2007წ. №3(29) 13-16..

Л. Джикидзе. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи.. Труды международной конференции "Некласические задачи механики", Кутаиси.. 2007წ. т.II, стр. 35-42.

А. Шарвашидзе, Н. Мегенеишвили, К. Шарвашидзе, Д. Гогишвили.. Приблизительный метод расчета коэффициента теплопередачи через через ограждающие конструкции кузова пассажирского вагона.. Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». . 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 16-17..

გურამ აბულაძე. Прибор для измерения порога болевой чувствительности. Georgian Engineering News No2, 2000. 2000წ. .

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Привод механизма продольных перемещений режущих инструментов шлифовальной линий станка. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"#1 . 2007წ. # 1 გვ. 69-73 ISSN 1512-3537.

Т. Бжалава. Приготовление пленок некоторых сульфидов и антимонидов редко-земельных элементов и их механические свойства. საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნი-ერო ტექნიკური კონფე-რენცია, ახალი ტექნო-ლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. . 2010წ. 3გვ..

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок диантимонида иттербия. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 126, №2, с. 357-359.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноан¬ти¬мо¬ни¬да тулия. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т. 134, №2, с. 365-366.