სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Джикидзе. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи.. Труды международной конференции "Некласические задачи механики", Кутаиси.. 2007წ. т.II, стр. 35-42.

А. Шарвашидзе, Н. Мегенеишвили, К. Шарвашидзе, Д. Гогишвили.. Приблизительный метод расчета коэффициента теплопередачи через через ограждающие конструкции кузова пассажирского вагона.. Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». . 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 16-17..

გურამ აბულაძე. Прибор для измерения порога болевой чувствительности. Georgian Engineering News No2, 2000. 2000წ. .

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Привод механизма продольных перемещений режущих инструментов шлифовальной линий станка. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"#1 . 2007წ. # 1 გვ. 69-73 ISSN 1512-3537.

Т. Бжалава. Приготовление пленок некоторых сульфидов и антимонидов редко-земельных элементов и их механические свойства. საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნი-ერო ტექნიკური კონფე-რენცია, ახალი ტექნო-ლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. . 2010წ. 3გვ..

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок диантимонида иттербия. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 126, №2, с. 357-359.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноан¬ти¬мо¬ни¬да тулия. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т. 134, №2, с. 365-366.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноанти¬мо¬ни¬да самария.. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 127, №3, с. 605-607.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моновисмутида самария. Сообщение АН ГССР. 1987წ. т. 125, №2, с. 349-351.

М. Церцвадзе, О. С. Лабадзе, Т. С. Лабадзе, П.Ш. Манджавидзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი,. 2013წ. #17, გვ. 55-57 .

М. Церцвадзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი . 2013წ. #17, გვ. 55-57. .

ხ. მღებრიშვილი, დ, ძოწენიძე. Приложение методов выборочных наблюдений к обработке результатов дорожных испытаний автомобиля. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. N 3(19), 34-35 გვ..

З. Нацвлишвили, Перанидзе И. Применеие некоторых методов приближения функций и с.и-ов с ядром Коши к численному решению граничных задач для многосвязных областей с разработкой соответствующего программного обеспечения и приложения. НГР 01.83.0058321 . 1987წ. .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3 (vol.67),63-66.

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას,. 2007წ. #2(3).

. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. Uუნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2007წ. #2(3), თბილისი.

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე, ნ. ჯიშკარიანი. Применение неориентируемыхповерхностей в технике. ცავეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2012წ. N 1-2 (45-46) 1 გვ..

ზ. სვანიძე. Применение сорбентов Для очистки газов, обр Азующиися при произ водстве комплесных сплавов из вторичного сырья . Сталь 4. Москва. 2008წ. 3.

თ. წივწივაძე, N.Chigogidze, R.Kldiashvili, E.Chigogidze, R.Sxiladze, Zh.Gabrichidze, G.Sulaqvelidze. Применение в лечебних целях Грузинскый Вин- необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news.. 2013წ. N3 (vol.67), p.63-66.

Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3, ( vol 67), 63-66.