სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок диантимонида иттербия. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 126, №2, с. 357-359.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноан¬ти¬мо¬ни¬да тулия. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т. 134, №2, с. 365-366.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моноанти¬мо¬ни¬да самария.. Сообщения АН ГССР. 1987წ. т. 127, №3, с. 605-607.

Т. Дадиани. Приготовление тонких пленок моновисмутида самария. Сообщение АН ГССР. 1987წ. т. 125, №2, с. 349-351.

М. Церцвадзе, О. С. Лабадзе, Т. С. Лабадзе, П.Ш. Манджавидзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი,. 2013წ. #17, გვ. 55-57 .

М. Церцвадзе. Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типи 3D. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი . 2013წ. #17, გვ. 55-57. .

ხ. მღებრიშვილი, დ, ძოწენიძე. Приложение методов выборочных наблюдений к обработке результатов дорожных испытаний автомобиля. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. N 3(19), 34-35 გვ..

З. Нацвлишвили, Перанидзе И. Применеие некоторых методов приближения функций и с.и-ов с ядром Коши к численному решению граничных задач для многосвязных областей с разработкой соответствующего программного обеспечения и приложения. НГР 01.83.0058321 . 1987წ. .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3 (vol.67),63-66.

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას,. 2007წ. #2(3).

. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА. ტექნ. Uუნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2007წ. #2(3), თბილისი.

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე, ნ. ჯიშკარიანი. Применение неориентируемыхповерхностей в технике. ცავეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2012წ. N 1-2 (45-46) 1 გვ..

ზ. სვანიძე. Применение сорбентов Для очистки газов, обр Азующиися при произ водстве комплесных сплавов из вторичного сырья . Сталь 4. Москва. 2008წ. 3.

თ. წივწივაძე, N.Chigogidze, R.Kldiashvili, E.Chigogidze, R.Sxiladze, Zh.Gabrichidze, G.Sulaqvelidze. Применение в лечебних целях Грузинскый Вин- необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news.. 2013წ. N3 (vol.67), p.63-66.

Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Применение в лечебных целях грузинских вин-необходимый компонент нового направления превентивной медицины. Georgian engineering news. 2013წ. №3, ( vol 67), 63-66.

მ. ხუციშვილი. Применение газовых потоков При лазерной сварке карданных Валов . Известия Национальной Академии Наук Грузии. Серия химическая. . 2009წ. – 2009. – т. 35. - № 2.ст. 247-251..

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе, М. Бежанишвили. Применение геотекстиля в строительстве автомобильных дорог. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2011წ. #3(22), თბილისი, საქართველო, გვ.15-17.

Т. Шарашенидзе. Применение дисплеинных модулей типа ДМ-500 для стендового оборудования для отображения и контроля информации в цифровых устроиствах МИКРО-ЭВМ . ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

თ. ყიფიანი. Применение дифференциальных уравнений и системы дифференциальных уравнений в конкретной инженерной задаче . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(58). 2017წ. გვ. 87-88.

ნ. ჯავახიშვილი. Применение инверсии при проектировании пространственных конструкций . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(460), გვ. 89-91.