სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. , Р.Манагадзе, В.Абзианидзе. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии. 2015წ. №30, с.108-111.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии. 2015წ. №30, с.108-111.

. Применение калмановской фильтрации при оценке состояния речной воды по дискретным наблюдениям. Нефть и газ Грузии . 2015წ. №30, გვ.108-111.

ვ. შურღაია. Применение комбинированного дренажа для осушения земель Колхидской низменности. . В кн."Вопросы мелиорации в горных и предгорных условиях". Сб. Научных трудов.Тбилиси. 1988წ. с.182-185..

ა. ლეჟავა, გ. გიორგაძე. Применение критериев оптимальности выбора решений в условиях стохатической неопределенности к задаче трансформаций системы выборов . GEN Georgian Enginering News, №3, 148-149. 2008წ. .

რ. სვანიძე, Г. Сванидзе , Н. Девсурашвили . Применение линейных кодов в волоконно-оптических системах связи. Georgian Engineering News. 2002წ. #4.

ბ. გოგიჩაშვილი, П. И. Югов. Применение марганцевистых материалов в конвертере при переделе низкомарганцевистого чугуна. Труды ГТУ Тбилиси, 2002 . 2002წ. .

Н. Попорадзе, Д. Абзианидзе, М. Двали , Т. Месхишвили . Применение математических методов в медицинской экологии. Труды ГТУ . 2012წ. №1(483), ст. 54-58.

Д. Абзианидзе, М. Двали, Т. Месхишвили. Применение математических методов в медицинской экологии. Труды ГТУ . 2012წ. №1 (483).

К. Квинихидзе, გ.ი.მჭედლიშვილი. Применение метода ИКИ для определения области допустимых значений экологически вредных факторов для различных видов рыб. Труды Межд. Симп. по Пороблемам математического моделирования человеческой активности и окружающей среды. Телави, (0,5).. 1979წ. .

К. კვინიხიძე. Применение метода искусственного концептуального интеллекта для моделрования систем молекулярной биологии.. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2000წ. (172-174)..

რ. იმედაძე. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОГРУЖЕНИЯ К РАСЧЕТУ ЛИНЕИНО ДЕФОРМИРУЕМЫХ ПЛАСТИН С РЕБРАМИ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #1 გვ.41-43 ISSN 1512-3936.

ა. ესაკია, Гонгадзе С. Миндели П. Кириа Дж.. Применение метода сейсмической томографии по материалам КМПВ и ГЕЗ в комплексе с гравиметрическими и магнитометрическими данными при поисках углеводов. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი შრომების კრებული ტ. LXV თბილისი. 2015წ. Стр 30 – 45.

Г. Гогичаишвили, null. Применение методов ситуационного управления в АСУ отрасли заготовок. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции " автоматизированные системы управления". 1976წ. .

С. Карипидиси-Карибови, Барбакадзе П.. Применение методов фазовой плоскости для исследования различных режимов работы тяговых машин последовательно возбуждения. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.ISSN 1512-3537. 2008წ. #2(10), 2008. გვ. 18-29.

დ. სიხარულიძე, ვ.მაისურაძე. Применение многокритериальной оптимизации для выбора эффективного плана лечения. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. N10.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Применение модели динамического программирования при решении практических задач по безопасности экологических систем. Нефть и газ Грузии, . 2016წ. №31, стр. 79-82..

Д. , В.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Применение модели динамического программирования при решении практических задач по безопасности экологических систем. . Нефть и газ Грузии. 2016წ. №31, стр.79-82.

Д. , Р. Манагадзе. Применение модели Кальмана-Бьюси в процессе обработки результатов наблюдений за состоянием речной воды. Нефть и газ Грузии. 2014წ. №29, стр.17-20.

И. Чхеидзе. Применение непараметрических показателей вариации в анализе временных рядов для диагностики технических объектов. Труды – Автоматизированные системы управления. სტუ. 2013წ. #1(14).