სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Шарашенидзе, Дундуа Т., Шарашенидзе С., Куртанидзе П., Панджавидзе Г., Шарвашидзе А.. Расчет некоторых параметров для динамического анализа тормозной рычажной передачи пассажирского вагона.. Сб. научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910.. 2010წ. Тбилиси. №1-2 (37-38), 2010, с.3-4..

А. Шарвашидзе, Г. Шарашенидзе,П. Куртанидзе, Т. Дундуа, С. Шарашенидзе, Г. Панджавидзе.. Расчет некоторых параметров для динамического анализа тормозной рычажной передачи пассажирского вагона.. Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». . 2010წ. 2010 г. № 1-2 (37-38). с 3-4..

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р. Санадзе В.В. Расчет Ожидаемых картин электронной дифракции от двойникованных кристаллов. Труды ГПИ, Физика.. 1975წ. №5 (178), ст.18.

К. Мчедлишвили, Т.Курашвили, Г.Тодуа. Расчет оптимального уровня автомобилизации с помощью уравнения Кардано. Сб. трудов ГТУ. 2006წ. №1(459) .

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А, Тодуа Г.Т. Расчет оптимального уровня автомобилизации с помощью формул Кардано. Труды ГТУ № 1(459). 2006წ. с. 81-85, ISSN 1512-0996.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. ჭურაძე, ვ.გოგლიძე, ნ.კვაჭაძე. Расчет основания сверхскоростной железной дороги и покрытия автодорог. Проблемы прикладной механики. 2004წ. №1(14), Тбилиси. с. 76-79.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Расчет платы за проезд для участков дорог и отдельных искусственных сооружений. «Транспорт» № 3-4, Тбилиси. 2006წ. с.32-33, ISSN 1512-0910.

К. Мчедлишвили, Т.Курашвили. Расчет платы за проезд для участков дорог и отдельных искусственных сооружений. Журнал «Транспорт» . 2006წ. №3-4.

ი. ღარიბაშვილი, И.Зоненишвили, М.Кац, Р.Имедадзе. Расчет подкрепленных композитных материалав.. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

რ. იმედაძე, М.Л.Кац, И.О.Гарибашвили. РАСЧЕТ ПОДКРЕПЛЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #3 გვ.56-60 ISSN 1512-3936.

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. Г. Цнориашвили, Г. А. Ломтатидзе, О. Ш. Микадзе, З. С. Сванидзе. Расчет приземных кон-центраций газовых выбросов при получении барийсодержащих спдавов из токсическых отходов. Проблемы металлургии сварки и металоведения №3 (5) . Тбилиси, 2004. 2004წ. №3 13-19се.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Г.Г. Цнориашвили, Г.А. Ломтатидзе, З.С. Сванидзе. Расчет приземных концентраций газовых выбросов при получении барийсодержащих сплавов из токсичных отходов,. ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. 2004წ. № 3(5), Стр.13-18.

Н. Рачвелишвили. Расчет процесса сушки мыльной основы. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria. 2015წ. t. 41 #1-2. gv. 65. ISSN-0132-6074..

Т. Джишкариани, Н.Бжалава. Расчет процессов газификации углей Ткибули-Шаорского месторождения. Georgian Engineering News. 2006წ. #1, p.214-215.

გ. ყიფიანი, Сопромадзе Зураб, Верулашвили Фатима. Расчет прочность и устойчивость трехслойной панелей с дискретным заполнителем. ინტელექტი. 2009წ. #1(33) თბილისი გვ 150-152. (ISSN 1512-0333) .

Ш. Гагошидзе, Д. Хачидзе. Расчет размыва трещиноватых цкальных пород падающими потоками воды. ენერგია . 2009წ. #3(51).

ხ. მღებრიშვილი. Расчет скорости движения автомобилей с заданным конструктивными параметрами в дорожных условиях разной сложности.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. N 1-2, 20-21 გვ..

Г. Kирмелашвили. Расчет скорости распространения волны гидравлического удара в потоке водогрунтовой смеси . «Горная механика и стационарные установки». Тбилиси, Мецниереба. 1996წ. .

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Расчет стандартных мольных значении энтальпии образования минералов группы оливинов.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №4 2009,გვ.324-328 iSSN 1512-0686.

მ. მშვილდაძე, ა. სარუხანიშვილი, კაპანაძე მარინა. Расчет стандартных мольных значений энтальпии образования минералов группы оливинов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. №1, 5გვ..