სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Продукционные модели знаний в задачах медицинской диагностики и прогнозирования. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2013წ. №17, стр. 169 - 174.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Проективное пространство и принцип двойственности . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2008წ. N2(2) ISSN1512-4916.

С. Почовян. Проектирование базы данных автоматизированной системы тестирования учащихся системы образования. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია). 2006წ. №1; 82-84 გვ.

Г. Гогичаишвили, Гогичаишвили З Нарезной Н.М.. Проектирование информационной базы средствами "Тбилиси". Тезисы докладов I международной конференции"Обучение САПР в инжинерных вузах" Тбилиси, ГПИ. 1987წ. .

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Нарезной Н.М.. Проектирование информационной базы средствами ППП "Тбилиси". Тезисы докладов I международной конференции " Обучение САПР в инженерных вузах" . Тбилиси, ГПИ. 1987წ. .

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Нарезной Н.М.. Проектирование информационной базы средствами ППП "Тбилиси". Тезисы докладов I международной конференции " Обучение САПР в инженерных вузах" . Тбилиси, ГПИ. 1987წ. .

ი. ბერძენიშვილი. Проектирование композицонных материалов с высокими термомеханическими свойствами. Химический журнал Грузии. 2007წ. 7(2), стр. 205-207.

Г. Чачанидзе. Проектирование концептуальной схемы с привлечением конечных пользователей экспертов. ГПИ им. В.И. Ленина. Научные труды №4(346) Проектирование и эксплуатация АСУ. Тбилиси. 1989წ. .

Т. Буадзе. Проекционные оценки плотности многомерного распределения . Республиканская конференция молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам математики и техники. Тбилисский Государственный университет, институт прикладной математики им. И.Н. Векуа. 19-20 ноября, 1981. Сборник докладов, Тбилиси . 1983წ. 1983, 20-24.

ტ. მეგრელიშვილი. Проза Н.Берберовой и ее особенности. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროფ. მ.კანკავას მიძღვნილი მასალების კრებული. თბილისი. ს-ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2000წ. გ.84-88.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Нариманашвили Д.Н.. Производительность фрактальных и вейвлет алгоритмов сжатия изображений. "Georgian Engineering News". 2009წ. No.1 (vol.49), 2009.

М. Зораниани. Производное слово как признак функционального стиля. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси,. 2006წ. Труды, 8, стр. 72-76..

И. Лагвилава, Элизбарашвили Э.Н. , Панов А.В., Чиракадзе Г.Г. . Производные дипиридоноантрацена: Синтез, Свойства.. Известия АН Грузии, сер. Химия. 2003წ. 2003, 29, 3-4, с. 217-221.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე, ე. ჩხაიძე, ი. გოქსაძე. Производство пищевой ищевой подсолнечной муки . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი.15, 2. 2015წ. გვ. 94-95.

Е. Чхаидзе, მ. სირაძე ნ. ნეფარიძე ი. გოქსაძე. Производство пищевой ищевой подсолнечной муки . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი . 2015წ. 15, 2, 94-95.

Т. Дадиани. Промежуточная валентность в тонких плен¬ках некоторых анти¬монидов РЗЭ. Материалы IV Между-на¬род¬ного Советско-Запад¬ногерманского семинара «Исследование соединений на основе редкоземельных элементов». Сухуми, Тбилиси, 1-3 октября 1987 г., с. 167-172, 1988 . 1988წ. .

მ. წურწუმია, ვ. ხითარიშვილი. Промысловые испытания ингибированного бурового раствора с комплексным электролитом на площадях „Грузнефть“. Труды Грузинского Технического Университета. 1992წ. №8(391).

М. Капанадзе, თ.გაბადაძე, ი.სულაძე, გ.ცხაკაია, ა.შარანგია, დ.სახოკია. Промышленное изготовление и исследование свойства безусадочных и расширяющихся цементов. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1996წ. N 2 (113), 3 გვ..

И. Бежуашвили. пространственные граничные задачи термодиффузии со смещанными краевыми условиями. Тр.ГПИ. 1989წ. №6(348) 8-18.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, Вазагашвили . Простраственные колебания вязкоупругих цилиндров. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. issn1512-3936,.