სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სალუქვაძე, Л.Калдани, Г.Джинчарадзе. Противолавинные мероприятия. Кавказский географический журнал. 2005წ. № 5,с.70-72.

გ. ჯინჭარაძე, М.Салуквадзе. Противолавинные меропрятиа. Кавказский географический журнал. 2005წ. №5 ст.70-72.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, И.Надирадзе, Р.Клдиашвили, Ж.Петриашвили, Р.Джапаридзе. противоопухолеваяи активность комплексов меди Сu2+ с клотимазолом как следствые формирования специфической пенка коордицифнной структури. Georgian engineering news.. 2016წ. N1(vol.77) p.123-128.

რ. კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, თ.წივწივაძე, ი.ნადირაძე, ჟ.პეტრიაშვილი, რ.ჯაფარიძე. противоопухолеваяи активность комплексов меди Сu2+ с клотимазолом как следствые формирования специфической пенка коордицифнной структури. საქართველ;ოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N1 (77), გვ.132-128, .

ჟ. პეტრიაშვილი. противоопухоловая активность комплексов меди Си2+ с клотримазолом как следствие формирования специфической пентакоординационн. . 2016წ. .

Т. Цомаиа. Противопоставления в английских пословицах и поговорках (контрадикторные отношения. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2005წ. #1, გვ. 42. (ISSN 1512-2530) .

Г. Чихладзе, Ф.Г.Богданов, Г.Ш. Кеванишвили. Прохождение волны Н10 через слой диэлектрика с индуктивным стержнем. საქართველოს მა-ს "მოამბე", . 1991წ. ტ.141, №2, 2.

Г. Чихладзе, А.В.Асанидзе, И.Г.Кеванишвили, К.В.Котетишвили, И.Чунтишвили. Прохождение плоской волны через двухслойный диэлектрик с решеткойкой. J. “Georgian Engineering News” (GEN). 2006წ. № 1, сс 18-28,.

Г. Чихладзе, Г.Кокрашвили, И.Кеванишвили, Т.Кокрашвили. Прохождение плоской электромагнитной волны в трехслойной диэлектрической области при наличии в ней периодической решетки. J. “Georgian Engineering News” (GEN), . 2007წ. № 4, сс 40-43.

К. Котетишвили, А.В. Асанидзе.И.Г. Кеванишвили.Г.Г.Чихладзе .И.И.Чунтишвили. Прохождение плоской волны через двухслойный диэлектрик с решеткой. Georgian Engineering News (GEN), . 2006წ. № 1, pp.18-28.

А. Робиташвили, К. Котетишвили, Г. Чихладзе. Прохождение плоской волны через трехслойный диэлектрик с периодической решеткой . სტუ. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. №1.

Т. Цомаиа. процесс возникновения фразеологических единиц на основе детерминологизации научных терминов. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #2 , გვ. 111-114.

Т. Шарашенидзе. Процессор ПС-315 Методические указания Раздел 2. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1983წ. .

Т. Шарашенидзе. Процессор ПС-315 Методические указания . ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1982წ. .

А. Сакварелидзе. Прочностные и деформационные характеристики строительных материалов розличного влагосодержания при растяжении. "მეცნიერება"–საქ. მეც. აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #6, 180–185გვ.

თ. ყიფიანი. Прямые и обратные теоремы приближении одного класса функций с доминирующей смещанной производной. Сообщение АН ГССР, 86, № 3. 1977წ. с. 541-544.

А. Мгеладзе, Г. Гоциридзе. Психо-педагогика и распознавание образов. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. 2009წ. #1 (33) გვ. 92-94.

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე, ნ.თავხელიძე, ა.კვიტაშვილი. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси, (0,4).. 1968წ. .

. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. . В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси. 1968წ. .