სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ყიფიანი. Прямые и обратные теоремы приближении одного класса функций с доминирующей смещанной производной. Сообщение АН ГССР, 86, № 3. 1977წ. с. 541-544.

А. Мгеладзе, Г. Гоциридзе. Психо-педагогика и распознавание образов. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. 2009წ. #1 (33) გვ. 92-94.

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე, ნ.თავხელიძე, ა.კვიტაშვილი. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси, (0,4).. 1968წ. .

. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. . В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси. 1968წ. .

ვ.ჭავჭანიძე, ნ.თავხელიძე, ა.კვიტაშვილი. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. и, 1968 (0,4).. В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси, (0,4).. 1968წ. .

В.Чавчанидзе, Н.Тавхелидзе, А.Квиташвили. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. и, 1968 (0,4).. 1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси. 1968წ. .

Т. Бондаренко. Психологизм как одно из средств манипуляции. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 3(9), 2013 c. 59-61.

Т. Мегрелишвили. Публицистический стиль в эпоху постмодерности . Skripta manent», № 1 (15), . 2013წ. თბილისი, გვ. 63-70.

ნ. ჩხაიძე. Пути дальнейшей оптимизации выбора массива задач для студентов сельскохозяйственных специалностей (част2 ). სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 3N4 (53) გვ. 150-153.

Г. Телиа, Аладашвили К.С., Мчедлишвили Г.Т., Месхидзе З.Д.. Пути определения рациональной длины плеча тяги поездных локомотивов.. Научно-технический журнал «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2009წ. № 1-2(33-34), 2009, ГТУ, г. Тбилиси, с. 3-5..

К. Аладашвили, Телия Г., Месхидзе З., Мчедлишвили Г.. Пути определения рациональной длины плеча тяги поездных локомотивов.. Научно-техн. журнал «Транспорт» ISSN 1512-0910. 2009წ. № 1-2 (33-34). 2009.

Т. Качарава, В. Есванджия. Пути повышения продуктивности и качественных показателей валерианы лекарственной Valeriana officinalis L. Annals of Agrarian Science. 2007წ. ISSN: 0570-1783, vol.5. N31. p. 75-79 www.agrscience.gol. ge..

null, Т. Качарава, В. Есванджия. Пути повышения продуктивности и качественных показателей валерианы лекарственной Valeriana officinalis L. Annals of Agrarian Science . 2007წ. ISSN: 0570-1783, vol.5. N31. p. 75-79.

ი. ბერძენიშვილი. Пути повышения ресурса магистральных трубопроводов. Известия НАН Грузии, серия химическая, 2008, том 34, № 2.. 2008წ. том 34, № 2, cтр. 214-217.

Н. Геладзе. Пути разработки методов борьбы с загрязнением атмосферы оксидами азота . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 1(6), Тбилиси . 2002წ. .

В. Шургая, Л. Кекелишвили. Пути совершенствования структуры сельскохозяйственных угодий на переувлажненных землях Колхидской низменности. Институт водного хозяйства Грузинского технического университета. Сборник научных трудов. Тбилиси. Издательство "Универсал". 2012წ. Сборник научных трудов №67 стр. 198-202.

Т. Котрикадзе, В.Дидебашвили, К.Шарвашидзе, К.Абесадзе, Ш.Гелашвили. Пути улучшения схемы станции Тбилиси-Сортировочная и совершенствования сортировочных работ. «Трансрорт», научно-технический журнал. ISSN 1512-0910. 2010წ. #3-4 (39-40), 2010г. Стр. 18-21..

ბ. დიდებაშვილი, К. Шарвашидзе, Т. Котрикадзе, К. Абесадзе, Ш. Гелашвили . Пути улучшения схемы станции Тбилиси-Сортировочная и совершенствования сортировочных работ.. «Транспорт», научно-технический журнал. ISSN 1512-0910. 2010წ. №3-4 (39-40),2010г. стр. 18-21..

Н. Кебадзе, Н .Надирашвили , З.Алавидзе, М.Годердзишвили, Н.Кватадзе , Г.Цитланадзе, А.Меипариани, Р.Кацарава. Рeзистентность бактериофагов к некоторым физическим и химическим воздействиям. Georgian Enginering News. 2004წ. №2.

რ. ქაცარავა, Н.Надирашвили , З.Алавидзе, Г.Цитланадзе , и др.. Рeзистентность бактериофагов к некоторым физическим и химическим воздействиям. Georgian Eng. News, #2, 147-151 . 2004წ. .