სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. , Михельсон Р. В. Хомерики С. К. Кукуладзе Н. Д.Кучухидзе З. К.. Технология отработки вскрышной зоны Маднеульского карьера высокими уступами. „სამთო ჟურნალი“ სტუ თბილისი. 2003წ. (10 -№ 1 - 2 11) 50 - 54.

ა. გორდეზიანი, Цирекидзе Г., Гордезиани Г.. Технология получения изделий из неискрящегося сплава. МНЖ Воздушный Транспорт. 2011წ. №1(6), Тбилиси.

G.Razmadze, T. Lomaia, T. Loladze, A. Peikrishvili. Технология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке. სტუ–ს შრომები.. 2015წ. #3 (497). გვ. 161–175.

null, G.Razmadze, T.Lomaia, T.Loladze, A. Peikrishvili. Технология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке. სტუ–ს შრომები.. 2015წ. #3 (497). გვ. 161–175.

М. Окросашвили, G. Razmadze, T.Lomaia, A.Peikrishvili, T.Loladze. Технология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке. სტუ–ს შრომები.. 2015წ. #3 (497). გვ. 161–175.

Н. Шашиашвили, Берашвили Д.Т, Бакуридзе Л.А, Бакуридзе А.Д. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК ИЗ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРИЛЛЫ МЕТОДОМ ГРАНУЛЯЦИИ РАСПЛАВА. Georgian Medical News. 2013წ. N12 (225), 4 გვ.

ვ. ხითარიშვილი, თ. რაზმაძე. Технология применения телеметрических систем MWD и LWD при бурении искривленных и горизонтальных скважин. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები. 2017წ. ტ.67, 210–211 გვ..

თ. ჯიშკარიანი, М.Горгадзе. Технология сжигания топлива в топках низкотемпературного кипящего слоя. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2010წ. #1(53), გვ.83-85.

ი. ირემაშვილი, Езугбая З.А., Итриашвили Л.А., null. Технология устройства зеленых покрытий для условий . სტუ-ს ც, მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 0წ. #71, გვ.7.

Б. Маисурадзе, Симонгулашвили З.А Джапаридзе Б.С. Суладзе В.Ш. Микеладзе М.Ш.. Технология утилизации марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. Проблемы сварки, металургии и родственных технологий. Сборник трудов ХI мехдународной научно-технической конференции. Тбилиси . 2006წ. Ст 102-110.

П. Явич. Техологические и биофармацевтические исследования танидосодержащих мягких лекарственных форм. South Caucasian Dermatology and Venerology, . 2008წ. №1, 40-43 .

თ. სინჯიაშვილი. Типы минимальных смыслових единиц в англиском языке. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება". 2012წ. №1(4) გვ.4.

თ. ხოხობაშვილი. Типы погребения и погребальный обряд в античной Грузии. კავკასიის არქეოლოგია IV და ეთნოლოგია III. 2002წ. გვ. 159-160.

Т. Цомаиа. типы фразеологизмов с точки зрения семантической устойчивости (слитности) их компонентов. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #3 გვ. 110-113.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Э.Р.Кутелия, Б.П.Булия, А.Н.Ракицкий. Тонкая структура диффузионных барьеров на малолегированном хроме. Сообщ. АН ГССР. 142№2. 1992წ. 142,№2.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе, В.Б.,Твалиашвили, О.Ш. Диогидзе. Тонкослойная жидкостная хроматография фосфолипидов. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2016წ. том 42, № 2, - с. 156-159.

დ. ფრიდონაშვილი. Топливная экономичность городского автобуса . Н/Т журнал «Транспорт» Тбилиси, №1-2,. 2009წ. №1-2, .

ო. ვერულავა, მ.პაპუნაშვილი. Топологический анализ цветных штриховых изображений с применением ЦВМ. Труди ГПИ «Цифровое кодирование и коммутация сигналов изображений №6(318), Тбилиси. 0წ. 4 გვერდი.

Т. Мегрелишвили. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . 2010წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 119-119..

ტ. მეგრელიშვილი. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . საქართველოს შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. გ. 118-132.