სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р. Санадзе В.В. Расчет Ожидаемых картин электронной дифракции от двойникованных кристаллов. Труды ГПИ, Физика.. 1975წ. №5 (178), ст.18.

К. Мчедлишвили, Т.Курашвили, Г.Тодуа. Расчет оптимального уровня автомобилизации с помощью уравнения Кардано. Сб. трудов ГТУ. 2006წ. №1(459) .

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А, Тодуа Г.Т. Расчет оптимального уровня автомобилизации с помощью формул Кардано. Труды ГТУ № 1(459). 2006წ. с. 81-85, ISSN 1512-0996.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. ჭურაძე, ვ.გოგლიძე, ნ.კვაჭაძე. Расчет основания сверхскоростной железной дороги и покрытия автодорог. Проблемы прикладной механики. 2004წ. №1(14), Тбилиси. с. 76-79.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Расчет платы за проезд для участков дорог и отдельных искусственных сооружений. «Транспорт» № 3-4, Тбилиси. 2006წ. с.32-33, ISSN 1512-0910.

К. Мчедлишвили, Т.Курашвили. Расчет платы за проезд для участков дорог и отдельных искусственных сооружений. Журнал «Транспорт» . 2006წ. №3-4.

ი. ღარიბაშვილი, И.Зоненишвили, М.Кац, Р.Имедадзе. Расчет подкрепленных композитных материалав.. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

რ. იმედაძე, М.Л.Кац, И.О.Гарибашвили. РАСЧЕТ ПОДКРЕПЛЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #3 გვ.56-60 ISSN 1512-3936.

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. Г. Цнориашвили, Г. А. Ломтатидзе, О. Ш. Микадзе, З. С. Сванидзе. Расчет приземных кон-центраций газовых выбросов при получении барийсодержащих спдавов из токсическых отходов. Проблемы металлургии сварки и металоведения №3 (5) . Тбилиси, 2004. 2004წ. №3 13-19се.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Г.Г. Цнориашвили, Г.А. Ломтатидзе, З.С. Сванидзе. Расчет приземных концентраций газовых выбросов при получении барийсодержащих сплавов из токсичных отходов,. ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. 2004წ. № 3(5), Стр.13-18.

Н. Рачвелишвили. Расчет процесса сушки мыльной основы. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria. 2015წ. t. 41 #1-2. gv. 65. ISSN-0132-6074..

Т. Джишкариани, Н.Бжалава. Расчет процессов газификации углей Ткибули-Шаорского месторождения. Georgian Engineering News. 2006წ. #1, p.214-215.

გ. ყიფიანი, Сопромадзе Зураб, Верулашвили Фатима. Расчет прочность и устойчивость трехслойной панелей с дискретным заполнителем. ინტელექტი. 2009წ. #1(33) თბილისი გვ 150-152. (ISSN 1512-0333) .

Ш. Гагошидзе, Д. Хачидзе. Расчет размыва трещиноватых цкальных пород падающими потоками воды. ენერგია . 2009წ. #3(51).

ხ. მღებრიშვილი. Расчет скорости движения автомобилей с заданным конструктивными параметрами в дорожных условиях разной сложности.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2005წ. N 1-2, 20-21 გვ..

Г. Kирмелашвили. Расчет скорости распространения волны гидравлического удара в потоке водогрунтовой смеси . «Горная механика и стационарные установки». Тбилиси, Мецниереба. 1996წ. .

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Расчет стандартных мольных значении энтальпии образования минералов группы оливинов.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №4 2009,გვ.324-328 iSSN 1512-0686.

М. Капанадзе, ე.მაცაბერიძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. Расчет стандартных мольных значений энтальпии образования минералов группы оливинов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N 4, 5 გვ..

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა. Расчет стандартных мольных значений энтальпии образования минералов группы оливинов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. №1, 5გვ..

ფ. ვერულაშვილი, Т.Гегедашвили. Расчет тонкостенных конструкций из композиционных материалов. Проблемы механики. 2005წ. N3(20).