სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Бежуашвили. решение некоторых плоскых динамических задач сопряж. теории эластотермодиффузии . Докл.ИПМ. 1992წ. 46.70-85.

Ш. Зазашвили. Решение одной смешанной задачи изгиба анизотропной пластинки.. Доклады расширенных зас. сем. ИПМ им. И.Н.Векуа, Тбилиси, . 1986წ. т.2, №2, 64-67.

И. Бежуашвили. Решение основной двумерной динамической задачи термодиффузии со смещанными краевыми условиями . журнал «ИНТЕЛЕКТ». 2008წ. 2(28),12-14..

И. Бежуашвили. решение основной плоской дина . мической задачи термодиффузии со смещанными краевыми условиями . Журнал “Интеллект” . 1998წ. №3.14-16.

И. Бежуашвили. решение основной пространственнои динамической зада чи теории упругости со смещанными краевыми условиями . Тр.Тбилиского мат.ин-та. . 1979წ. 61.15-26.

И. Бежуашвили. решение основной пространственнои динамической задачи эластотермодиффузии со смещанными краевыми условиями Тр.Тбилисского Мат. ин-та . . 1983წ. 73, 3-11.

И. Бежуашвили. решение основной пространственной дина мической задачи термоупругости . Тр.ГПИ. 1982წ. №2(247) 20-26.

ლ. გიორგაშვილი. Решение основных гранично-контактных задач статики теории упругости для областей ограниченной концентрическими сферами. Тезиси 23 респуб. науч. технич. конф. Тбилиси,. 1981წ. 63 .

М. Xарашвили. Решение основных двумерных граничных задач стационарного колебания вязкой несжимаемой микрополярной жидкости. международный научный журнал «Проблемы механики». Тбилиси . 2006წ. № 3(24). (2) с.51-56.

А. Джагмаидзе. Решение основных задач динамики теории упругости для шара и шарового слоя. Задачи теории упругости . Изд-во ТГУ. 1980წ. 0-104с.

И. Бежуашвили. решение основных плоских динамических задач термодиффузии . Докл. ИПМ. 1993წ. 8,№2,30-32.

Ш. Зазашвили. Решение первой граничной задачи статики плоской моментной теории упругости для концентрического кругового кольца. Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси, 1981, 56-71. 1981წ. 56-71.

გ. ყიფიანი, Цхведадзе Р.М. , Рехвиашвили Г.М. . Решение пространственных задач кручения гидравличесаой трубы призматической формы с помощью тригонометрических рядов. Сборник научных трудов института водного хозяйства. 2010წ. № 65, გვ 229-234.

Ш. Зазашвили. Решение смешенных граничных задач статики анизотропного упругого тела для полуплоскости, . , 9 Ifgung uber probleme und methoden der mathematischen physik, 27 jun - l juli 1988 in Karl-Marx Stadt, Autoreferate der kurzvortzage, . 1988წ. стр. 36-37.

И. Бежуашвили, Р.Рухадзе. Решение трехмерной динамической задачи теории еластотермодиффузии со смещанными краевыми условиями. Georgian Engineering News. 2009წ. №4 (vol.52) 39-44.

დ. მაგრაქველიძე. Решения проблемы выбора портфеля использованием математических методов. საქართველოს საინჟინრო აკადემია საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2013წ. #1.

Ф. Гурщкаиа. Решения проблемы выбора портфеля использованием математических методов. Georgian Engineering News. 2013წ. #1 .

Л. Чхартишвили, А. Герасимов, Д. Буачидзе. Решеточная теплоемкость твердых тел вне фононной концепции. Nano Studies. 2011წ. 3, 217-226.

Г. Гогичаишвили, Гогуадзе Т.А. Цхведадзе В.К.. Решеточное представление системы на базы функциональных модулей. Научные труды ГПИ.Проектирование и эксплуатация АСУ.Тбилиси.. 1989წ. № 4 (346).

გ. მელაძე, Тутарашвили М.У.. Роль агроклиматических ресурсов Кахетии в аграрном производстве . изд. ТГУ, Кавказский географический журнал. 2009წ. № 10, cт. 70-74.