სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყიფიანი, Цхведадзе Р.М. , Рехвиашвили Г.М. . Решение пространственных задач кручения гидравличесаой трубы призматической формы с помощью тригонометрических рядов. Сборник научных трудов института водного хозяйства. 2010წ. № 65, გვ 229-234.

Ш. Зазашвили. Решение смешенных граничных задач статики анизотропного упругого тела для полуплоскости, . , 9 Ifgung uber probleme und methoden der mathematischen physik, 27 jun - l juli 1988 in Karl-Marx Stadt, Autoreferate der kurzvortzage, . 1988წ. стр. 36-37.

Т. Обгадзе. РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ОБТЕКАНИЯ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ МЕТОДОМ. Сб. науч. тр. ГТУ, сер. АСУ. 2017წ. № 1(23).

И. Бежуашвили, Р.Рухадзе. Решение трехмерной динамической задачи теории еластотермодиффузии со смещанными краевыми условиями. Georgian Engineering News. 2009წ. №4 (vol.52) 39-44.

დ. მაგრაქველიძე. Решения проблемы выбора портфеля использованием математических методов. საქართველოს საინჟინრო აკადემია საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2013წ. #1.

Ф. Гурщкаиа. Решения проблемы выбора портфеля использованием математических методов. Georgian Engineering News. 2013წ. #1 .

Л. Чхартишвили, А. Герасимов, Д. Буачидзе. Решеточная теплоемкость твердых тел вне фононной концепции. Nano Studies. 2011წ. 3, 217-226.

Г. Гогичаишвили, Гогуадзе Т.А. Цхведадзе В.К.. Решеточное представление системы на базы функциональных модулей. Научные труды ГПИ.Проектирование и эксплуатация АСУ.Тбилиси.. 1989წ. № 4 (346).

М. Капанадзе, И.Зедгенидзе, А.Саруханишвили, М.Мшвилдадзе. Роль NaCl и TiO2 в повышении прочности сцепления безборного и безфтористого грунта со сталью.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. N 1 (483), 6 გვ..

გ. მელაძე, Тутарашвили М.У.. Роль агроклиматических ресурсов Кахетии в аграрном производстве . изд. ТГУ, Кавказский географический журнал. 2009წ. № 10, cт. 70-74.

მ. მელაძე, Меладзе Г.Г., Тутарашвили М.У. . Роль агроклиматических ресурсов Кахетии в аграрном производстве . изд. ТГУ, Кавказский географический журнал. 2009წ. № 10, cт. 70-74.

ს. ლომინაძე. Роль вербальной коммуникации в PR-практике. Материалы международной научной конференции.Вербальные коммуникативные технологии.. 2008წ. Тбилиси.Техн.университет.2008.с.354-358.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Роль государтва в регулировании бизнеса. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Роль государтва в регулировании бизнеса. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 3-4.

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г., Гордезиани Г.. Роль границ зерен в высокотемпературном окислении хрома. МНЖ Воздушный Транспорт. 2010წ. №2(5), Тбилиси .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, А.Г.Гордезиани, О.И.Микадзе, Г.А.Гордезиани. Роль границ зерен в высокотемпературном окислении хрома. Воздушный транспорт. №2(5). 2010წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ნ. ნიბლაძე. Роль и значение водно-болотных ландшафтов.. ც.მირცხულავას სახ.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. 2014წ. # 69, გვ.133–137.

ლ. ურუშაძე, Зарапишвили А.. Роль и значение Научной студенческой конференции в организации самостоятельной работы студентов. Труды ГПИ.2005. 0წ. .

ლ. ურუშაძე. Роль и значение научной студенческой конференции в организации самостоятельной работы студентов. Изд. Академия образовательных наук. Труды № 5 ГТУ.. 2000წ. .

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. Роль и место Грузии в мировом производстве продоволствя, кормов и пищевых концентратов в условях глобального изменения климата . Georgian engineering news.. 2011წ. N1, c.137-140.